MARKOTABÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2019.(XII.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2019.(III.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2019. 12. 21 - 2019. 12. 21

Markotabödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

  1. §


(1) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.11.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: R/ 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:


51.180.317 Ft

Költségvetési bevétellel

78.382.151 Ft

Költségvetési kiadással

27.201.834 Ft

Költségvetési hiánnyal

       állapítja meg.”(2) Az R.2.§ (5) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(5) A 2 §. (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület belső finanszírozásként a 2018. évi pénzmaradvány terhére előző évi pénzmaradvány igénybevétele bevételi jogcímen 27.201.834 Ft igénybevételét rendeli el.”

2. §


Az R. 1-4. mellékletei helyébe e rendelet 1-4. mellékletei lépnek.

3. §


Ez a rendelet 2019. december 21. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.