MARKOTABÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2019.(III.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A KÓNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN FOGLALKOZTATOTT KÖZTISZTVISELŐK ILLETMÉNYALAPJÁRÓL

Hatályos: 2019. 03. 15 - 2019. 12. 31

Markotabödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el.

1. §


A rendelet hatálya a Kónyi Közös Önkormányzati Hivatalnál (továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.


2. §


A Képviselő-testület a Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 46.380 Ft-ban állapítja meg.


3. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.


(2) A rendelet 2020. január 1. napján hatályát veszti.