MARKOTABÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2016.(VI.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 11/2004.(X.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2016. 06. 10

Markotabödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 1. és 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Markotabödöge helyi építési szabályzatról szóló 11/2004.(X.22.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §


/1/ A helyi építési szabályzatról szóló – a 15/2006.(V.25.) és a 18/2007.(VI.08.) rendeletekkel módosított - 11/2004.(X.22.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: HÉSZ/ 16.§ /3/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„/3/ Az építési helyen belül az előkerti építési hely határvonalon, vagy ahhoz legközelebb csak az /1/ a., b., c. pontban felsorolt épületek építhetők.

Egyéb épület, építmény – kivéve a gépkocsi tárolót és a közművek műtárgyait – az építési helyen belül az előkerti építési hely határvonalától mérten 13,0 m-en túl építhető.”


/2/ A HÉSZ 29.§ /2/ bekezdés a. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„a. A tervezési területen megvalósuló építmények oltóvíz ellátását biztosítani kell.”

2. §


/1/ Ez a rendelet a 2016. június 10-én lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg a HÉSZ 10. § /1/ bekezdésének c. pontja és 10. § /2/ bekezdésének b. pontja hatályát veszti.


/2/ Rendelkezéseit a hatályba lépése napján folyamatban lévő, de még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.