MARKOTABÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014.(V.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2014. 05. 23

Markotabödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

  1. §


(1) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló – az 5/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelettel módosított – 1/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: R/ 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:

45.067 E Ft

Költségvetési bevétellel

36.101 E Ft

Költségvetési kiadással

  8.966 E Ft

Költségvetési hiánnyal

       állapítja meg.”


(2) Az R. 3. § (1) - (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásait  beruházásonként illetve felújításonként a 3. melléklet szerint részletezi.


(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot a 4. melléklet szerint határozza meg.

 A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi engedélyezett létszámát 4 főben állapítja meg.


(3)  Az önkormányzat a kiadások között 50 ezer Ft általános működési tartalékot állapít meg.”

2. §


Az R. 1-4. mellékletei helyébe e rendelet 1-4.mellékletei lépnek.3. §


Ez a rendelet 2014. május 23. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni.