MARKOTABÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(V.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2014. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2015. 05. 28 - 2015. 05. 28

Markotabödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

  1. §


Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.25.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: R/ 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

50.112 E Ft

Költségvetési bevétellel

50.112 E Ft

Költségvetési kiadással

 0  E Ft

Költségvetési egyenleggel

       állapítja meg.”

2. §


Az R. 1-4. mellékletei helyébe e rendelet 1-4. mellékletei lépnek.3. §


Ez a rendelet 2015. május 28. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni.