MARKOTABÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2020.(III.06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Hatályos: 2020. 03. 07

Markotabödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §


A rendelet hatálya


A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

  

2. §


A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:


48.953.464 Ft

Költségvetési bevétellel

70.567.755 Ft

Költségvetési kiadással

  21.614.291 Ft

Költségvetési hiánnyal

       állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.


(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.


(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3. mellékletek részletezik.


(5) A 2 §. (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület belső finanszírozásként a 2019. évi pénzmaradvány terhére előző évi pénzmaradvány igénybevétele bevételi jogcímen 21.614.291 Ft igénybe vételét rendeli el.

3. §


A költségvetés részletezése


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadásokat a 4. melléklet részletezi.

b) Az önkormányzat 2020. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

c) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 5. melléklet tartalmazza.

d) EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulás a költségvetésben nem szerepel.


(2)   A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot a 3. melléklet szerint határozza meg.

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámát 4 főben – ebből közfoglalkoztatott: 0 fő – állapítja meg.


(3)  Az önkormányzat a kiadások között tartalékot nem képez.

4. §


A költségvetés végrehajtásának szabályai


(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.


(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.


(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.


 (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. §


Az előirányzatok módosítása


(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.


(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.


(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.


(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.


(6)   Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

6. §


Záró és vegyes rendelkezések


Ez a rendelet 2020. március 7-én lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.