Gadna község képviselő testületének 8/2014 (XI.14.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről szóló 7/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 01. 01

Gadna község Önkormányzat Képviselőtestületének

8/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről szóló

7/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet

módosításáról


Gadna község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a)-b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §.

A rendelet 6.§. (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(3) A települési szilárd hulladék közszolgáltatás keretében történő szelektív begyűjtése

a.) Az ingatlanhasználó a szelektíven gyűjtött háztartási hulladékot (papír, fehér és színes üveg, műanyag) az elhelyezés céljára kijelölt hulladékgyűjtő szigeten a hulladékfajta szerinti elkülönítésre szolgáló gyűjtőedényben is elhelyezheti.

b.) Gyűjtősziget használata esetén a hulladéknak az elhelyezés céljára szolgáló helyre történő szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik. A hulladékot a kijelölt helyen úgy kell elhelyezni, hogy az más hulladék fajtákkal ne keveredjen és a környezetet ne szennyezze.

c.) A szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények kihelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról és fertőtlenítéséről a közszolgáltató gondoskodik.

d.) A hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett gyűjtőedényzet szükség szerinti ürítését, a hulladék válogatását és kezelését a közszolgáltató végzi.

e.) A házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtés kiterjed az ingatlanhasználónál keletkezett és elkülönítetten gyűjtött műanyag és papír hulladékfajtákra, valamint a fém hulladékfajtára, továbbá a háztartásban képződő zöldhulladékra.

f.) A házhoz menő, elkülönített hulladékgyűjtéshez szükséges hulladékfajtákra utaló jelzéssel ellátott hulladékgyűjtő zsákot a közszolgáltató térítésmentesen biztosítja. A zsákokban a jelzett hulladékfajtán kívül egyéb hulladék elhelyezése tilos.

g.) A házhoz menő szelektív és zöldhulladék gyűjtését a közszolgáltató kéthetenkénti rendszerességgel végzi.- 2 -

2.§.

A rendelet többi paragrafusa változatlanul érvényben marad.


3.§.

A rendelet 2015. január 01. napjától lép hatályba.


Gadna, 2014. november 14.


Lakatos Dezső                                                                         Fürjesné Jadlóczki Dóra

polgármester                                                                                          jegyző


A rendelet kihirdetve:

Gadna, 2014. november 14.


               

            Fürjesné Jadlóczki Dóra

                         jegyző