Bódvalenke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (X. 17.) önkormányzati rendelete

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01- 2018. 01. 01

Bódvalenke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (X. 17.) önkormányzati rendelete

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete módosításáról1

2018.01.01.

Bódvalenke Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában biztosított feladatkörében eljárva a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:

1. § A rendelet 9. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladék-gazdálkodási közszolgáltatásért az ingatlan tulajdonos a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordinációs és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: NHKV) részére közszolgáltatási díjat köteles fizetni.
(2) A NHKV a hozzá befolyó közszolgáltatási díjból a közszolgáltatónak szolgáltatási díjat fizet melynek fedeznie kell a közszolgáltató összes közvetlen költségét."

2. § Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.