Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018.(VII.24.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődésről

Hatályos: 2018. 07. 24

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018.(VII.24.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődésről

2018.07.24.

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet megalkotásával Szőlősgyörök Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) célja, hogy a helyi társadalmi, művelődési és kulturális igényeinek figyelembevételével – a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján – egységes alapelvek szerint határozza meg az önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáit, finanszírozásának formáját és mértékét, a településen ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét.

(2) Az Önkormányzat kinyilvánítja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenység támogatását közcélnak tartja. A közművelődést olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság életminőségét javíthatja, ezért fontosnak tartja az önkormányzati feladatvállalást és azok megvalósításában résztvevő intézmények és szervezetek támogatását.

(3) Az Önkormányzat elismeri, hogy a település minden polgárának joga van kulturális örökségünk megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének a művelődés általi fejlődéséhez, valamint a kulturális értékek birtokba vételéhez szükséges egyenlőséghez. Ezek biztosítását az Önkormányzat felelősségteljes kötelező feladatának tekinti.

(4) A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, közművelődési tevékenységet is ellátó természetes és jogi személyekre, egyéb szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire, alkalmazottaira és a közművelődési alapszolgáltatást igénybe vevőkre.

Az Önkormányzat közművelődési feladatai

2. § (1) Az Önkormányzat az alábbi közművelődési tevékenységeket támogatja:

a) az ünnepek gondozásának hagyományát;

- falunap,
- nyugdíjasok klubdélutánja,
- gyermeknap,
- mikulásnap,
- karácsonyi ünnepség.
b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, népi hagyományainak feltárását, megismerését, ápolását,
c) a művészeti és közösségi élet élénkítését,
d) a környezetkultúra fejlesztését,
e) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez szükséges feltételek biztosítását.
(2) Az Önkormányzat segíti, illetve támogatja továbbá:
a) a civil közösségek önszerveződő tevékenységének erősítését, a községi lakosok életminőségének javítását,
b) a gyermekek és fiatalok művelődését, sportolását, művészeti tevékenységét és közösségi életét,
c) művelődő közösségek létrejöttének elősegítését, működésük támogatását, fejlődésük segítését, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítását,
d) hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítását,
e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése, kapcsolat tartása a testvértelepülésekkel, kulturális intézményeivel.
(3) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatáson felül támogatja a helyi közművelődési tevékenységet az alábbi formákban:
a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek megteremtése,
b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
c) az egyetemes és a nemzeti kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása,
d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,
e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése,
f) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
g) a települési értéktár megőrzése,
h) egyéb, művelődést segítő lehetőségek biztosítása.

Az Önkormányzat közművelődési feladatellátásának szervezett keretei

3. § (1) Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatként a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 76. § (3) bekezdésében meghatározott közművelődési alapszolgáltatásokat látja el.

(2) Az Önkormányzat közművelődési feladatai ellátása érdekében közösségi színteret tart fenn.

(3) Az Önkormányzat közművelődési feladatai ellátásához az alábbi közösségi színteret működteti: Gárdonyi Géza Művelődési Ház (8692 Szőlősgyörök, Dr. Bató Béla u.4.)

(4) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása során együtt kíván működni

a) köznevelési-közoktatási intézményekkel,

b) a közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel,

c) az egyházzal,

d) közművelődési feladatellátást vállaló magánszemélyekkel,

e) közművelődési feladatokat ellátó járási, megyei, országos intézményekkel, civil szervezetekkel.

(5) A közművelődési megállapodás megkötésére a Képviselő-testület jogosult.

A közművelődési feladatok finanszírozása

4. § (1) A Képviselő-testület a közművelődéssel kapcsolatos kötelező feladatait költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás, a központosított előirányzatokból származó összeg és az elkülönített állami pénzalapokból, valamint a különböző pályázati úton elnyerhető támogatás.

(2) Az Önkormányzat a központi költségvetési forrásból a közművelődési feladatok támogatására biztosítandó pályázatokhoz a pályázat elnyeréséhez szükséges önrészt a mindenkori éves költségvetési rendeletében határozza meg.

(3) Az Önkormányzat költségvetéséből finanszírozza a közösségi szintér üzemeltetésének alapvető műszaki, technikai feltételei megteremtésének, az épületek működőképessége megőrzésének, korszerűsítésének költségeit.

Záró rendelkezések

5. § (1) Jelen rendelet 2018. július 24. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közművelődésről szóló 11/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete.

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.