Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete

A felemelt lakáscélú kölcsönök kamatának megfizetéséhez nyújtható visszatérítendő szociális támogatásról

Hatályos: 1991. 05. 24

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete

A felemelt lakáscélú kölcsönök kamatának megfizetéséhez nyújtható visszatérítendő szociális támogatásról1

1991.05.24.

A támogatás célja

1. § Az önkormányzat az 1990. évi CIV. törvény 64-68. §-aiban részletezett kamatemelések ellensúlyozására a legrászorultabb igénylők részére visszatérítendő szociális támogatást nyújt.

A támogatás fedezete

2. § A szociális támogatások folyósításához az önkormányzat az 1991. évi költségvetésből hitelalapot hoz létre.

A rendelet területi hatálya

3. § Támogatást csak az kaphat, aki állandó lakosként Szőlősgyörök község közigazgatási területén lakik és a lakáscélú kölcsönt Szőlősgyörök község területén lévő lakásra /lakóházra/ folyósította a pénzintézet.

A támogatás folyósításának feltétele

4. § /1/ Visszatérítendő szociális támogatás annak az igénylőnek adható, akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a havi 5.000.- Ft-ot.

/2/ A támogatás folyósításáról a Szociális Bizottság dönt. A Szociális Bizottság döntése előtt köteles vizsgálni az igénylő anyagi és szociális helyzetét. Így pontosan fel kell tárni az igénylő
a/ vele együtt élő eltartásra szoruló családtagjai számát,
b/ családjának összes jövedelmét,
c/ az egy főre jutó nettó jövedelmet,
d/ lakásának /családi házának/ havi fenntartási /rezsi/ költségét,
e/ családjának megélhetésére maradó összes jövedelmet,
f/ családjának egyéb állandó kiadását /pl. személyi kölcsön, áruvásárlási hitel, stb…/,
g/ egy főre jutó nettó jövedelmét.

5. § A Szociális Bizottság az igénylő szociális helyzetének vizsgálata során környezettanulmányt készít.

6. § Több kölcsön kötelezettség esetén a Szociális Bizottság – az igénylő által megjelölt – egy kölcsön támogatását engedélyezheti.

7. § A Szociális Bizottság kizárólag a 40.000.- Ft-ot meg nem haladó – visszatérítendő – kölcsöntámogatáshoz adhat hozzájárulást.

A támogatás folyósítása

8. § A Szociális Bizottság döntéséről írásban tájékoztatja az igénylőt és a Pénzintézetet.

9. § A támogatás összegét a Polgármesteri Hivatal az erre a célra közvetlenül létrehozott hitelalapból, a cél és a név megjelölésével átutalja a Pénzintézethez az igénylővel megkötött szerződés aláírását követő 3 napon belül.

10. § Az igénylővel a támogatás visszafizetésére a Polgármesteri Hivatal szerződést köt.

A szerződés tartalmazza:
a/ a felek nevét, születési adatait, pontos lakcímét,
b/ a támogatás pontos összegét,
c/ az igénylő kötelezettségvállalását arra, hogy a támogatás összegét közvetlenül a Polgármesteri Hivatal részére az eredeti OTP kölcsön havi törlesztésével megegyező havi részletekben visszafizeti,
d/ az igénylő kijelentését arra nézve, hogy egy részlet elmaradása esetén a teljes összeg esedékessé válik,
e/ amennyiben a kötelezett nem tesz eleget visszafizetési kötelezettségének és vele szemben a Polgármesteri Hivatal végrehajtást kezdeményez, úgy a támogatás után 20 % késedelmi kamatot és 8 % ügyleti kamatot kell felszámítani,
f/ igénylő hozzájárulását, hogy tartozásának összegét az ingatlan nyilvántartásba teherként bejegyeztessék.

11. § E rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

1

Hatálybalépés ideje: 1991.05.24.