Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2015. 01. 01

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

2015.01.01.

Szőlősgyörök Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontja és az 1990. évi C. tv. 1. § (1) bekezdése (a továbbiakban: Htv.) felhatalmazása alapján a helyi iparűzési adóról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szőlősgyörök község Önkormányzat illetékességi területére terjed ki.

Az adókötelezettség, az adó alanya

2. § (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

(2) Az adó alanya a vállalkozó, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon.

3. § Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.

Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység

4. § (1) A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

(2) Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó

a) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot,

b) bármely - az a) pontba nem sorolható - tevékenységet végez, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, hogy egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése

5. § (1) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.

(2) A 4. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység-végzés esetén az adókötelezettség időtartama a tevékenység megkezdésének napjától a felek közti szerződés alapján a megrendelő teljesítés-elfogadásának napjáig terjedő időszak valamennyi naptári napja.

Az adó alapja

6. § Az adó alapja a Htv.39. §-ában meghatározott adóalap.

Az adó mértéke

7. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,5%-a,

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5000 forint.

Az adóelőleg megállapítása, az adó bevallása és az adó megfizetése

8. § Az adóelőleg megállapítására, az adó bevallására és az adó megfizetésére a Htv. 41.-42. §-aiban foglaltak az irányadók.

Záró rendelkezések

9. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésben a helyi adóról szóló – többször módosított – 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló – többször módosított – 2003. évi XCII. törvény hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) E rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.