Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2018.(XI.29.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékgazdálkodásról

Hatályos: 2018. 11. 30 - 2022. 01. 01

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2018.(XI.29.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékgazdálkodásról1

2018.11.30.

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bek. a) - b) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet területi hatálya Szőlősgyörök Község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott, közterületek (utcák, utak, terek) mellett elhelyezkedő ingatlanokra terjed ki.

(2) A rendelet tárgyi hatálya az (1) bekezdés szerinti területen keletkező települési hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére, valamint Szőlősgyörök Község Önkormányzata és a vele kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés szerinti közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységére terjed ki.

(3) A rendelet személyi hatálya azokra a személyekre, gazdálkodó szervezetekre terjed ki, akik az (1) bekezdés szerinti területen a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdésének 34. pontja szerint ingatlanhasználónak minősülnek.

(4) A rendelet hatálya alá tartozó közszolgáltatás tartalma: a települési hulladék, valamint a biohulladék gyűjtése, elkülönített gyűjtése, elszállítása, tárolása, előkezelése, hasznosítása, kezelése, ártalmatlanítása, a hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartása, üzemeltetése valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozása.

(5) Szőlősgyörök község közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást Dél-Balatoni Régió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (8600 Siófok, Papfődi u. 3.) alvállalkozójaként a Pelso-Kom Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 1-3.) végzi a Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulással kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján.

II. Fejezet

A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja

2. § (1) A helyi kötelező hulladékkezelési közszolgáltatás keretében kötött szerződés létrejön a közszolgáltató és az ingatlan használója között:

a) a szolgáltatás első igénybevételével,

b) a szerződés írásba foglalásával,

c) valamint akkor is, ha a közszolgáltató a szolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állási készségét bizonyítja.

(2) A gazdálkodó szervezet és a közszolgáltató között a jogviszony az erre vonatkozó írásba foglalt – a (3) bekezdésben meghatározott tartalmú – szerződés megkötésével jön létre.

(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeire a Ht. 34. § (5) bekezdése, valamint a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 4. §-a az irányadó.

(4) A közszolgáltatási szerződés felmondására a Ht. 37. §-a és 45 §-a rendelkezései az irányadók.

3. § (1) A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevétele:

a) lakóingatlanok esetében heti egy alkalommal,

b) üdülőingatlanok esetében május 1. és október 31. között heti egy alkalommal történik.

(2) A szállítás gyakoriságáról és időpontjáról az ingatlanhasználót a közszolgáltató – hulladékszállítási naptár megküldésével - levélben, vagy hirdetmény útján értesíti.

(3) A települési hulladékot a szállítási napokon elszállítás céljából a Közszolgáltató rendelkezésére kell bocsátani.

(4) A települési hulladék a gyűjtőedényben, tömörítés nélkül úgy helyezhető el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint az a hulladékszállítás során a közszolgáltató alkalmazottainak egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa.

(5) A gyűjtőedény mellé csak a közszolgáltatótól vásárolt, egyedi jelzéssel ellátott zsákban lehet települési többlethulladékot kitenni.

(6) A gyűjtőedény a szállítást megelőző nap 18.00 órától, a szállítás napján legkésőbb 06.00 óráig helyezendő ki, és a szállítás napján 18.00 óráig tartható közterületen. Kivételt képez ez alól a géppel mozgatható konténeres gyűjtőedény. A zsák csak megfelelően bekötve helyezhető ki a közterületre.

(7) A gyűjtőedénybe tilos mérgező, veszélyes, robbanó vagy olyan hulladékot rakni, amely a kiürítéssel foglalkozó dolgozók egészségét, testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy begyűjtése során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő, ártalmatlanítása/hasznosítása során veszélyezteti a környezetet, vagy az ártalmatlanító/hasznosító telep dolgozóit, műszaki berendezéseit.

(8) Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben összetömörödött, vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy az elhelyezett hulladék összsúlya meghaladja a terhelhetőségét – emiatt a gyűjtőedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet – az ingatlanhasználó köteles a visszamaradt hulladékot, illetve a ki nem üríthető gyűjtőedényt szabályszerűen kiüríteni, használhatóvá tenni.

(9) A gyűjtőedényt szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és fertőtleníteni. A gyűjtőedény folyamatos tisztántartása az ingatlan tulajdonos feladata.

(10) A gyűjtőedényen fel kell tüntetni a használó szolgáltatás azonosító számát, az igénybe vett gyűjtőedény űrméretét. A használó, feltüntetési kötelezettségének a közszolgáltató által biztosított azonosító (matrica) tárolóra történő felragasztásával tesz eleget.

(11) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(12) A gyűjtőedény környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló gépjárművel oly módon elzárni nem szabad, amely a gyűjtőedénynek a gyakorlatban kialakult módon történő ürítését akadályozza.

4. § (1) A közszolgáltatás körében a települési vegyes hulladék gyűjtésére – a háztartásban keletkező hulladék becsült mennyiségének figyelembevételével - az alábbi szabványos űrtartalmú gyűjtőedények használhatók:

a) 60 literes gyűjtőedény,

b) 80 literes gyűjtőedény,

c) 120 literes gyűjtőedény,

d) 1100 literes konténer.

(2) Az ingatlanhasználó elkülönítetten gyűjti a papír, a műanyag, fém és az üveg hulladékot. A papír, műanyag és fém hulladékot az erre rendszeresített 240 literes sárga színű gyűjtőedényben, az üveg hulladékot az erre rendszeresített gyűjtőzsákban lehet gyűjteni. Ezen elkülönített (szelektív) hulladékok gyűjtésére a közszolgáltató a házhoz menő módszert alkalmazza, melyre havonta egy alkalommal, a közszolgáltató által kiadott hulladékszállítási naptárban meghatározott napon kerül sor.

(3) Az ingatlanhasználó köteles elkülönítetten gyűjteni a zöldhulladékot, a lomhulladékot és a veszélyes hulladékot.

(4) A zöldhulladék elszállítása az önkormányzat egyedi megrendelése alapján, a helyben szokásos módon, valamint a www.szolosgyorok.hu weboldalon meghirdetett időpontban és módon történik.

(5) A zöldhulladék elszállításakor 1 m-nél nem hosszabb ág és nyesedék kötegelve, falevél és kaszálék zsákolva, zsákonként maximum 25 kg súly betartásával helyezhető ki.

(6) A nagydarabos hulladék (lom) szervezett gyűjtéséről és elszállításáról (lomtalanítás) évente legalább egy alkalommal a Közszolgáltató gondoskodik. Gazdálkodó szervezetekre a lomtalanítás nem vonatkozik.

(7) A lomtalanítási hulladékot az ingatlanhasználó az önkormányzat hirdetőtábláin, a www.szolosgyorok.hu weboldalon meghirdetett időpontban és módon helyezheti ki elszállításra.

(8) A közszolgáltató a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető lomhulladék elszállítására köteles. A lomtalanítási szolgáltatás semmilyen más (pl. inert hulladék, építési törmelék, járműroncs, biohulladék, veszélyes hulladék) nem terjed ki.

(9) A közszolgáltató a karácsonyi ünnepeket követően a lakossági gyűjtőedényzet mellé kihelyezett karácsonyfákat külön díj felszámolása nélkül, a hulladékszállítási naptárban meghatározott napokon elszállítja.

(10) Közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, szállításáról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a közszolgáltatóval kötött külön szerződés alapján.

(11) Az építési törmeléket és a veszélyes hulladékot az ingatlanhasználó, illetőleg az, akinek a tevékenysége során a hulladék keletkezett, köteles a közszolgáltató által meghatározott telepre elszállítani, vagy elszállíttatni és díjfizetés ellenében elhelyezni.

III. Fejezet

A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei

5. § (1) A Közszolgáltató a lakó, a zártkerti és egyéb ingatlanoknál keletkezett, elsősorban szabványos hulladék gyűjtőedényben, vagy egyedi esetekben, köztisztasági zsákokban a közterületre kihelyezett települési (szilárd) hulladékot előre meghirdetett időpontban, heti egy alkalommal gyűjti és a kijelölt hulladékkezelő létesítménybe szállítja.

(2) A Közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását az alábbi esetekben:

a) amennyiben az ingatlanhasználó kérelmére a szerződés szünetel,

b) a hulladékot nem a jogszabályban meghatározott gyűjtőedényben, vagy módon kerül kihelyezésre,

c) érzékszervi észleléssel megállapíthatóan a tárolóedény olyan anyagot tartalmaz, amely nem gyűjthető, nem szállítható, vagy nem ártalmatlanítható, vagy a gyűjtőedény túltöltött,

d) a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatásra vonatkozó egyedi szerződés megkötését elmulasztotta.

A gyűjtőedény kiürítésének megtagadásáról a Közszolgáltató az ok feltüntetésével a kiürítés megtagadásának alkalmával, írásos formában, beazonosítható és visszaellenőrizhető módon értesíti a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználót.

(3) A hulladékgyűjtő edények beszerzéséről az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

(4) A hulladékgyűjtő edény mellé hulladékot csak a közszolgáltatótól vásárolt „Pelso-Kom” jelzéssel ellátott zsákban lehet elhelyezni. A jelzett zsák ára tartalmazza a települési hulladék elszállításának, kezelésének, ártalmatlanításának költségét. A zsák ára nem része a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjnak.

(5) A Közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles végezni. Az okozott kárt annak javításával, vagy új gyűjtőedény biztosításával köteles megtéríteni. Amennyiben a meghibásodás a Közszolgáltatónak nem róható fel, a gyűjtőedény javítása és pótlása az ingatlanhasználó kötelessége.

(6) Ha a hulladékot a Közszolgáltató a szállítási napon vagy az előzetesen meghirdetett időpontban elszállítani nem tudja, és a szállítás kimaradása nem az ingatlanhasználó hibájából történik, akkor a közszolgáltató köteles többletdíjazás igénye nélkül helyettesítő megoldásról gondoskodni és erről az érintett ingatlanhasználókat értesíteni.

IV. Fejezet

Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei

6. § (1) A rendelet 1. § (3) bekezdése hatálya alá tartozó ingatlanhasználó a Ht. és e rendelet előírásait betartva köteles igénybe venni a közszolgáltatást, betartani a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos előírásokat, és eleget tenni a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségének.

(2) A közszolgáltatás időarányos díját az ingatlanhasználó - a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében - köteles utólag megfizetni, amennyiben a szerződés másként nem rendelkezik.

(3) A díj megfizethető csekken, átutalással, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: koordináló szerv) által negyedévenként kibocsátott számla alapján.

(4) Késedelmes díjfizetés esetében a koordináló szerv késedelmi kamat felszámítására jogosult.

(5) Az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék adók módjára behajtandó köztartozás. A díjhátralék kezelését a koordináló szerv végzi.

(6) Ha az ingatlanhasználó tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybe vételére kötelezetté válik, köteles ezt a tényt a keletkezését követő 15 napon belül a Közszolgáltató felé bejelenteni.

(7) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás szüneteltetését, kizárólag írásban, előre kérheti a Közszolgáltatótól abban az esetben, ha az ingatlanát 30 napot meghaladó ideig nem kívánja használni.

7. § (1) A vegyes hulladék elszállítására a 4. § (1) bek. a) pontja szerinti 60 literes gyűjtőedény használatát kizárólag az 1. § (3) bekezdése hatálya alá tartozó és a lakóingatlanát egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy kérelmezheti. A jogosultság akkor vehető igénybe, amennyiben annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a Közszolgáltató felé bizonyítja.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglalt igazolás kiállításával kapcsolatos hatáskörét átruházza a polgármesterre.

(3) Az igazolás kiállítására vonatkozó kérelmet a rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon, a Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal Szőlősgyöröki Kirendeltségéhez (8692 Szőlősgyörök, Szabadság u. 18.) kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező adott ingatlanra vonatkozó lakcímkártyájának másolatát.

(4) A kérelmező nyilatkozatot tesz arra vonatkozólag, hogy a kérelemben megjelölt ingatlanban egyedül és életvitelszerűen él.

(5) Amennyiben az igazolás kiadására vonatkozó feltételekben változás következik be, az ingatlanhasználó köteles azt a változást követő 15 napon belül a Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal Szőlősgyöröki Kirendeltségéhez és a Közszolgáltatóhoz bejelenteni.

(6) A vegyes hulladék elszállítása során a 4. § (1) bek. b) pontja szerinti 80 literes gyűjtőedényt kizárólag természetes személy ingatlanhasználó veheti igénybe.

V. Fejezet

Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség

8. § (1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggésben az ingatlanhasználó személyének megállapításához, az ügyfélszolgálati feladatok ellátásához, a közszolgáltatási díj beszedéséhez, a hátralék megállapításához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése, továbbá a közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése esetén annak nyilvántartása.

(2) Az ingatlannal rendelkező, vagy azt bármilyen más jogcímen használó gazdálkodó szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének.

(3) A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználók nyilvántartásáról a közszolgáltató gondoskodik, ennek keretében megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat – és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

(4) A Közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a természetes személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az adatokat kezeli.

(5) A Közszolgáltató az igénybevevő személyes adatait a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony, vagy díjhátralék megszűnését követően a Közszolgáltató a kezelt adatokat megsemmisíti.

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

9. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével

a) Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklet polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke kiegészül az alábbi 2) d) ponttal:

„- Igazolás kiadását hulladékszállítási közszolgáltatás vonatkozásában lakóingatlan egyedül és életvitelszerű használatára vonatkozóan.”

b) Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési hulladékgazdálkodásról szóló 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

1. melléklet

KÉRELEM
Név:………………………………..………..…… Születési név:……………………………….……
Születési hely,idő:…………………………………………………………………………………...…
Anyja neve:……………………………………………….. Szem. ig. szám:…………………………
Állandó lakóhely: ………………………………..…………………………………………………….
Tartózkodási hely:……………………………………………………………………………………..
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közszolgáltatással érintett, 8692 Szőlősgyörök, …………………………………. utca ………… hsz. alatti lakóingatlanban egyedül rendelkezem állandó lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel, a lakóházat életvitelszerűen kizárólag egyedül használom.
Kérem a hulladékszállítási közszolgáltatás vonatkozásában a 60 literes gyűjtőedény használatának engedélyezéséhez szükséges önkormányzati igazolás kiállítását. Nyilatkozom továbbá, hogy a fenti adatokban bekövetkező változást az önkormányzat és a Közszolgáltató felé 15 napon belül bejelentem.
Büntetőjogi felelősségem tudatában továbbá kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel, és a 2012. évi C. törvény (Btk.) vonatkozó rendelkezése értelmében a valótlan adat, tény, nyilatkozat közokiratba foglalása esetén büntetőjogi felelősséggel rendelkezem.
Szőlősgyörök,……………………………………………
………………………………………….
kérelmező
IGAZOLÁS
Alulírott, Klotz Péter, mint Szőlősgyörök Község polgármestere hivatalosan igazolom, hogy ………………………………........................................ (név) 8692 Szőlősgyörök, ………………………………..………… (utca) ……………………. szám alatti lakos a fenti ingatlant egyedül és életvitelszerűen használja.
Jelen igazolást a Pelso-Kom Nonprofit Kft. (8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 1-3.) közszolgáltatónál történő, 60 literes gyűjtőedény igénybevétele céljából állítottam ki.
Szőlősgyörök, ……………………………
………………………………………
jegyző
1

Hatályon kívül helyezte: 14/2021.(XII.23.) önkormányzati rendelet