Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(II.5.) önkormányzati rendelete

Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Hatályos: 2014. 02. 05

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(II.5.) önkormányzati rendelete

Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

2014.02.05.

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed mindazon természetes személyekre, az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik részére Szőlősgyörök Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) pénzeszközt ad át, vagy akitől pénzeszközt vesz át.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a magánszemélyeknek juttatott segélyekre, adományokra, ösztöndíjakra, valamint közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre.

2. Államháztartáson kívüli forrás átadásának szabályai

2. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete a költségvetésről szóló rendeletében meghatározott előirányzatai terhére céljelleggel támogatást nyújthat.

(2) Támogatásban részesülhet:

a) akinek javára az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletének előirányzatában címzett támogatás került megállapításra,

b) aki a képviselő-testület által kiírt pályázati felhívásra a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatot nyújtott be,

c) aki az Önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújt be.

3. § (1) Az 1. melléklet szerinti támogatás iránti kérelmet a Polgármesterhez kell benyújtani. A kérelemhez csatolni szükséges a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján kiállított 2. melléklet szerinti, összeférhetetlenségről és átláthatóságról szóló nyilatkozatot is.

(2) A támogatás iránti kérelmet a Polgármester döntéshozatalra a képviselő-testület elé terjeszti.

(3) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét, a támogatás célját és a kifizetés módját.

(4) A támogatás kifizetése történhet utólagos elszámolás mellett előfinanszírozás, vagy beszámolást követő utófinanszírozás formájában. A támogatás folyósítása egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan történhet.

(5) A képviselő-testület dönthet úgy, hogy a támogatás kifizetését meghatározott saját forrás vagy egyéb forrásból juttatott támogatás meglétéhez köti. Ez esetben a Támogatottnak a saját forrás vagy egyéb forrásból juttatott támogatás meglétét igazolnia kell, vagy meglétére vonatkozóan nyilatkoznia kell.

4. § (1) Az Önkormányzat a Támogatottal a 3. mellékletben meghatározott tartalom értelemszerű alkalmazásával, írásban támogatási megállapodást köt, melynek tartalmaznia kell a támogatás célját, összegét, a megvalósítás helyét, a támogatás felhasználásának időpontját, a teljesítés, illetve az elszámolás határidejét, módját. Az Önkormányzat a támogatási megállapodást közvetlenül a támogatást elnyerő szervezettel, személlyel köti meg.

(2) A támogatási megállapodást a képviselő-testület döntése alapján a Polgármester írja alá.

(3) A támogatás kifizetése előtt, a támogatási megállapodás aláírásával egyidejűleg a Támogatottnak a támogatási megállapodás mellékletét képező nyilatkozatot is ki kell töltenie és alá kell írnia.

(4) A támogatási megállapodás módosításáról a Támogatott írásbeli kérelmére a képviselő-testület dönt.

5. § (1) Nem fizethető ki támogatás, illetve a megítélt támogatás kifizetését fel kell függeszteni:

a) a Támogatott egy korábbi támogatási megállapodással összefüggésben benyújtott, vagy benyújtandó lejárt határidejű elszámolása még nem került elfogadásra, vagy elszámolási, visszafizetési késedelemben van,

b) a Támogatott lejárt esedékességű, 60 napon túl meg nem fizetett köztartozással rendelkezik, a köztartozás megfizetéséig,

c) a Támogatott csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alá került.

6. § A Támogatással kapcsolatos adatok közérdekű adatnak minősülnek, melyre vonatkozóan az Önkormányzatot az irányadó jogszabályokban előírt nyilvántartási és közzétételi kötelezettség terheli.

7. § (1) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, és más szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja. Ez alól kivételt képez, amennyiben a támogatási megállapodás a képviselő-testület döntése alapján erről kifejezetten rendelkezik.

(2) A Támogatott köteles a számára juttatott közpénzt hatékonyan, költségtakarékosan, közösségi célok megvalósításához felhasználni.

(3) A támogatási összegből kizárólag abban az esetben lehet személyi jellegű ráfordítást teljesíteni, amennyiben erről a támogatási szerződés a képviselő-testület döntése alapján kifejezetten rendelkezik.

(4) A támogatási összegből a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti reprezentációs célú kiadások nem teljesíthetők.

(5) Működési célra nyújtott támogatásból 50.000 Ft összeget meghaladó értékű tárgyi eszköz nem szerezhető be, 50.000 Ft összeget meghaladó értékű tárgyi eszköz csak fejlesztési nyújtott támogatásból szerezhető be.

(6) A támogatási megállapodás és e rendelet Támogatott által történő megszegése esetén a képviselő-testület a Támogatottat legfeljebb 5 évre kizárhatja az Önkormányzat által biztosított támogatási lehetőségekből.

8. § (1) A támogatás összegének felhasználásáról a Támogatottnak a támogatás kifizetését, vagy a támogatási cél megvalósulását követő 60 napon belül, vagy a támogatásról szóló döntésben meghatározott elszámolási határidőre elszámolást kell benyújtania az Önkormányzat felé. A támogatás elszámolásának részletes szabályait a támogatási megállapodás tartalmazza.

(2) Amennyiben a Támogatott részére önrész megléte is előírásra került, akkor a Támogatottnak a támogatással és az önerő összegével kell elszámolnia.

(3) A Támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását. A kérelmet írásban kell benyújtani, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig. A határidő meghosszabbításáról a Polgármester dönt.

9. § (1) A Támogatott által benyújtott elszámolást a Polgármester ellenőrzi, melynek során hiánypótlásra szólíthatja fel a Támogatottat.

(2) A Polgármester dönt az elszámolás elfogadásáról, és igazolja a szakmai megfelelőséget.

(3) A Polgármester a szakmai megfelelőség igazolását követően az elszámolást az Önkormányzati hivatal pénzügyi ügyintézője részére továbbítja a pénzügyi megfelelőség vizsgálata céljából. A Jegyző hiánypótlásra szólíthatja fel a Támogatottat.

(4) A pénzügyi csoport véleményezi az elszámolást, illetve igazolja a pénzügyi megfelelőséget.

(5) A szakmai és pénzügyi megfelelőség igazolása esetén a Polgármester az elszámolást

a) 100.000 Ft-ot meg nem haladó támogatási összeg esetén írásban jóváhagyja,

b) 100.000 Ft-ot meghaladó támogatási összeg esetén az elszámolást döntés céljából a képviselő-testület elé terjeszti.

(6) Az elutasított, vagy részben elutasított elszámolásról hozott határozatnak tartalmaznia kell a Támogatott felszólítását a támogatott összeg, illetve a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére eső összeg visszafizetésére vonatkozó rendelkezést.

10. § A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő-testületet a beszámolás tárgyát képező évben államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök teljesüléséről.

3. Államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályai

11. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételénél vizsgálni kell az átvétel következményeként az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat, a pénzeszköz átvétel következményeit.

(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről

a) 200.000 Ft-ot meg nem haladó összeg esetén a Polgármester dönt, kivéve az alapítvány forrás átvételét,

b) 200.000 Ft-ot meghaladó összeg, valamint alapítványi forrás átvétele esetén a forrás átvételről a képviselő-testület dönt.

(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére e rendelet támogatásra vonatkozó szabályait értelemszerűen kell alkalmazni.

4. Záró rendelkezés

12. § Ez a rendelet 2014. február 5-én lép hatályba.

1. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzata
Támogatási igénylőlap
(A támogatási adatlapot nyomtatott betűvel, vagy géppel kérjük kitölteni)
Egyedi kérelem
1./ Igénylő adatai:
Név: …………………………………………………………………………………………….………..
Cím: ………………………………………………………………………………………………….......
Levelezési cím, telefon: ………………………………………………………………………..............
Adószám (adóazonosító jel): ………………………………………………………………………….
Bankszámlaszám: ………………………………………………………………………………………
2./ Igénylőnél a témafelelős (kapcsolattartó) személy adatai:
Név: ……………………………………………………………………………………………………...
Cím: ……………………………………………………………………………………………………...
Elérhetőségek (telefon, e-mail cím): ………………………………………………………………….
3./ Támogatási célmegnevezése:
…………………………………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………………………………................
4./ Támogatás céljának rövid leírása:
…………………………………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………………………………................
5./ Támogatási cél megvalósításának tervezett időtartama:
…………………………………….………. napjától …………………………..……………. napjáig.
6./ A támogatási cél megvalósításának költségvetése:
Megnevezés Összeg
Személyi jellegű kiadások (tiszteletdíjak, bérek) …………………….Ft
Személyi jellegű kiadások járulékai …………………….Ft
Beszerzések (áru, szolgáltatás) …………………….Ft
Bérleti díjak …………………….Ft
Reklám, propaganda …………………….Ft
Rendezvényszervezési költségek …………………….Ft
Csekély értékű ajándék
Egyéb költségek (alábbiak szerint):
- ……………………………………………………………………….. Ft
- ……………………………………………………………………….. Ft
- ………………………………………………………..…………….... Ft
Költségvetés összesen: …………………………..Ft
7./ A támogatási cél tervezett bevételei:
Saját forrás ………………….... Ft
Közreműködők hozzájárulása …………………… Ft
Egyéb forrás …………………… Ft
Kért támogatás összege (önkormányzati támogatás): ………………… Ft
A megvalósítás teljes összege (egyeznie kell a 6. pontban szereplő
költségvetés összesen” sorral) …………………….Ft
Szőlősgyörök, 20……. év ………………. hó ……… nap.
…………………………….
Igénylő aláírása
(pecsét)
Támogatást igénylő a korábbi támogatásból eredő lejárt határidejű elszámolási kötelezettségének eleget tett: igen - nem
Támogatás kifizethető: igen - nem
Szőlősgyörök, 20……. év ………………. hó ……… nap.
…………………………….
polgármester

2. melléklet

N Y I L A T K O Z A T
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról
A kérelmező neve: ……………………………………………………………………………………..
Természetes személy lakcíme: ………………………………………………………………………..
Születési helye, ideje: …………………………………………………………………………..............
Gazdasági társaság esetén székhelye: ………………………………………………………………..
Cégjegyzékszáma: ……………………………………………………………………………………...
Adószáma: ……………………………………………………………………………………………...
Képviselőjének neve: …………………………………………………………………………..............
Egyéb szervezet esetén székhelye: …………………………………………………………………...
Képviselőjének neve: …………………………………………………………………………..............
Nyilvántartásba vételi okirat száma: ………………………………………………………………...
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: …………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………................
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)

6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség (megfelelő kockába X-et)

1. nem áll fenn vagy 

2. fennáll a ..….. pont alapján 

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)

8. § (1) bekezdése szerinti érintettség (megfelelő kockába X-et)

1. nem áll fenn vagy 

2. fennáll a ..….. pont alapján 

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

……………………………………………………………………………………………………….…...

…………………………………………………………………………………………………………....

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

……………………………………………………………….…………………………………………...

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt: ……………………………….

…………………………….

Aláírás, cégszerű aláírás

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,

b) a kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.

8. § (1) Ha a pályázó

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

3. melléklet

Támogatási megállapodás
amely létre jött egyrészről
Szőlősgyörök Község Önkormányzata
Székhely: 8692 Szőlősgyörök, Szabadság u. 18.
Adószám: 15731601-1-14
Bankszámlaszám: 11743105-15398336-00000000
KSH-szám: 15731601-8411-321-14
Képviseli: Klotz Péter polgármester,
mint támogatást nyújtó, a továbbiakban: Támogató,
másfelől
…………………………………………………………………………………………………………..
Székhely: ……………………………………………………………..………………………………..
Cégjegyzékszám: ………………………………………………………….………………………….
Adószám: ………………………………………………………………………..…………………….
Képviseli: ………………………………………………………………………………..…………….
mint támogatott, a továbbiakban: Támogatott
között az alábbiak szerint:

1. Támogató a …………….. számon iktatott egyedi kérelem alapján, a képviselő-testület ……..…………………… számú határozatával támogatást nyújt Támogatott részére.

2. A Támogatott által benyújtott igénylésben foglaltak jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.

3. A támogatás kizárólag az alábbi célra fordítható:

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

A támogatási összeg az alábbi költségekre/kiadásokra használható fel:

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

A támogatás megvalósításának helye: ……………………………………………….…………….

A támogatással megvalósuló cél időtartama ….…………...napjától ……….…….napjáig tart.

A támogatás összegét Támogatott a fentiekben meghatározott céltól eltérően nem használhatja fel. Ezzel összefüggésben sem fordítható a támogatás összege adóhatóság felé fizetendő ÁFA, illeték, vagy közteher tartozás kiegyenlítésére.

Támogatott kijelenti, hogy

- 60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vám-, valamint TB és egyéb járulás tartozása) nincs.

- Csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll.

Támogatott kijelenti, hogy a támogatásra vonatkozó szabályokat teljes körűen megismerte és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A támogatási megállapodás 1. mellékletét képezi a köztartozások, illetve csődfelszámolás és végelszámolás eljárásról szóló nyilatkozat.

Az 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 3. § 42. pontja alapján a költségek fedezetére folyósított támogatásnak az elszámolásával kapcsolatos adóbevallási és az esetlegesen felmerülő adófizetési kötelezettség a támogatott személyt terheli. Az Szja tv. adóelőleg megállapítására vonatkozó 47. § (2) bekezdés, 48. § (4) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltak szerint a tárgyévi adóbevallás ellenőrzésekor, amennyiben a kapott támogatás összegét a Támogatott nem megfelelő módon számolta el adóbírság fizetési kötelezettsége keletkezhet.

(Csak magánszemély támogatása esetén kell a szerződésbe belefoglalni.)

Nem fizethető ki a támogatás, illetve a megítélt támogatás kifizetését fel kell függeszteni, ha a Támogatott egy korábbi támogatással összefüggésben benyújtott lejárt határidejű elszámolása még nem került elfogadásra, illetve elszámolási-, vagy visszafizetési késedelemben van.

Támogatott vállalja, hogy amennyiben a Támogatott rendelkezik honlappal vagy kiadvánnyal, akkor a támogatási szerződés hatálya alatt ezeken feltünteti a támogatás tényét.

4. Támogató a 3. pontban rögzített cél megvalósítására ……………….……… Ft, azaz ……………………………………………………………….…….. forint vissza nem térítendő támogatást nyújt, kizárólag a Támogatott részére.

5. A kifizetés pénzátutalással történik a Támogatott ……………………………………….számú ………………………………… Bank pénzintézetnél vezetett számlájára, melyet Támogató a Támogatott által aláírt megállapodás beérkezését követően folyósít.

Vagy:

A kifizetés pénzátutalással a Támogatott …………………………..…………………….számú ……………………………… Bank pénzintézetnél vezetett számlájára, az ellenőrzést és az elszámolás elfogadását követően, az elfogadott összegben utólagosan történik.

6. A támogatás felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének szabályait Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló ……/2014. (…….) önkormányzati rendelete, valamint jelen megállapodás tartalmazza.

7. A támogatás felhasználása

7.1. Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni, illetve nyilvántartani, arra is figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásának mértékéről Támogató megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni.

7.2. Támogatott vállalja, hogy a kapott támogatással legkésőbb…….………………………..-ig Támogató felé elszámol.

8. Az elszámolás rendje:

8.1 A Támogatott a támogatás felhasználásáról az alábbiak szerint köteles írásban elszámolni.

Az elszámolásnak tartalmaznia kell:

8.2 Az elszámolás minden egyes lapját (elszámoló lap, szöveges beszámoló, számlák másolatai, stb.) a Támogatottnak eredeti aláírásával szignálnia kell. Az elektronikus feldolgozás biztosítása érdekében az elszámolás minden oldalát egy oldalasan, A/4-es álló formátumban kell benyújtani.

8.3 Az elszámoló lap minden pontját olvashatóan, géppel vagy kézi formában nyomtatott betűkkel pontosan kell kitölteni. A Támogatottnak aláírásával igazolnia kell, hogy az elszámolásban foglaltak a valóságnak megfelelnek.

8.4 Minden esetben csatolni kell az elszámoló lapon feltüntetett költségeket megalapozó számlák másolatait, melyeket jól láthatóan, 1-től kezdődően sorszámmal kell ellátni és az elszámoló lapon ezekkel a sorszámokkal kell szerepeltetni. Az elszámoláshoz a támogatott nevére, címére szóló, a hatályos ÁFA törvényben meghatározott formai és tartalmi követelmények szerinti, a támogatási célnak megfelelő tartalmú, olvasható számlamásolatokat kell csatolni.

8.5 Az elszámoláshoz benyújtott számlák teljesítési dátuma csak a 3. pontban feltüntetett megvalósulási időszakra eshet.

8.6 Nem magyar nyelvű számla esetében a számla teljes tartalmát le kell fordítani, a forint összeg számítása – melyet a számlán fel kell tüntetni – a felhasználás napján érvényes (melyet be kell csatolni) MNB hivatalos devizaárfolyamon történhet.

8.7 Ha a támogatás az ellátottak, résztvevők létszámához kapcsolódik, a felmerülő kiadások – benyújtott számlák összegei – arányosítással a támogatott létszámra vetítve számolhatók el.

8.8 Az eredeti számlán a Támogatottnak fel kell tüntetni (másolást megelőzően) bélyegzővel vagy olvasható ráírással: „Elszámolva Szőlősgyörök Község Önkormányzata …………………..sz. támogatási megállapodás terhére …………………..Ft összegben”.

8.9 A támogatási cél megvalósulásáról szóló szöveges beszámolóban be kell mutatni, hogyan valósult meg az előzetes program- és költségtervezet. Ha egy számla tartalmából egyértelműen nem állapítható meg a támogatás célszerinti felhasználása, a kifizetés indokoltságát a szöveges beszámolóban fel kell tüntetni.

8.10 Amennyiben a Támogatott (a támogatási összeg kifizetése előtti nyilatkozata szerint) a támogatással kapcsolatosan ÁFA levonásra jogosult, a támogatás terhére csak az elszámoláshoz benyújtott számlák ÁFA nélküli összegét (nettó összegét) számolhatja el.

Amennyiben a támogatott nem jogosult ÁFA levonásra, úgy lehetősége van a számlák bruttó – azaz az ÁFA összegét is tartalmazó – összegének elszámolására.

8.11 Amennyiben Támogatott részben vagy egészben nem tud elszámolni a kapott támogatással, a Támogató határozatban felszólítja a Támogatottat, hogy a teljes támogatási összeget illetve annak el nem fogadott részére eső támogatási összeget, a jegybanki alapkamat kétszeresével növelve a Támogató részére 15 napon belül fizesse vissza.

a) a támogatási elszámoló lapot (Támogatási megállapodás 3. számú melléklete)

b) a kitűzött célok megvalósulását bemutató szöveges szakmai beszámolót,

c) a támogatás felhasználását igazoló számláknak és az egyéb számviteli bizonylatoknak a másolatát,

d) a támogatási cél érdekében kötött szerződések/megrendelések másolatát,

e) a kifizetésekről szóló bankkivonatokat és kiadási pénztárbizonylatokat.

9. A megvalósítás során esetleg felmerülő többletköltség Támogatottat terheli.

10. A támogatás a mindenkori hatályos közbeszerzési törvény és az ÁFA törvény szabályai szerint használható fel.

11. Támogató jogosult a támogatás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt célt ellenőrizni, ennek során Támogatottól az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat bekérni, illetve a felhasználónál előre írásban egyeztetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzést tartani.

12. Felek jogosultak jelen megállapodást 1 (egy) hónapos felmondási idővel megszüntetni (rendes felmondás). A felmondás csak írásban érvényes. Támogatott a folyósított támogatást a jegybanki alapkamat kétszeresével növelten azonnal köteles visszafizetni.

13. Támogatott súlyos szerződésszegése esetén Támogató jogosult a megállapodást azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás). Ebben az esetben a Támogatott köteles a támogatás teljes összegét (az átutalás napjától számított, Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamattal növelten) Támogató bankszámlájára, a felmondást követően haladéktalanul visszafizetni. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a támogatás összegének e szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása, a vállalt feladatok ellátásának azonnali, és indokolatlan megszüntetése, valótlan adatok, tények, körülmények közlése, az elszámolási kötelezettség megszegése, az ellenőrzés akadályoztatása, a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint – ismételt felszólítást követően – a szerződés szerinti tájékoztatási kötelezettségek elmulasztása. Támogatott szerződésszegése esetén legfeljebb öt évre kizárható az Önkormányzat által biztosított támogatási lehetőségekből.

14. Jelen támogatási megállapodás mellékletét képezi a Támogató …………………....... számú számlája által benyújtható azonnali beszedési megbízási jogát tartalmazó, visszavonásig érvényes – a Támogatott bankszámla-vezető pénzintézete által leigazolt – „Felhatalmazó levél” eredeti példánya (Támogatási megállapodás 2. számú melléklete). Támogató az azonnali beszedés jogát a szerződésszegés esetén azonnal gyakorolhatja. (Csak előfinanszírozás esetén)

15. Amennyiben Támogatott nem tudja teljesíteni jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeit, erről haladéktalanul köteles Támogatót értesíteni, és köteles a támogatás teljes vagy részösszegét 15 (tizenöt) napon belül a Támogató bankszámlájára visszautalni, valamint 60 (hatvan) napon belül pénzügyi elszámolást készíteni. (Csak előfinanszírozás esetén)

16. Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy

- az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen megállapodást, és a támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat;

- Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (támogatott neve, támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helyszíne) nyilvánosságra hozza (www.szolosgyorok.hu);

- a Ptk. 81. § (3) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak a támogatás felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli;

- kérésre a Támogatott a jelen jogviszonnyal összefüggő, és a Ptk. 81. § (4) bekezdése alapján közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan köteles tájékoztatást adni;

- a támogatott civil szervezetek kötelesek a szerződés megkötésekor átadott dokumentumokban (szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági engedélyek, Alapító Okirat) bekövetkezett változásról 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatást adni, szükség esetén a szerződés módosítását kezdeményezni;

- a támogatásból nyújtott természetbeni juttatások illetve reprezentációs kiadások után fizetendő terheket a támogatás végső felhasználója fizeti meg.

17. Egyéb kikötések: ……………………………………………………………..……………………

18. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Fonyódi Járási Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

19. Jelen támogatási szerződés az aláírás napján lép hatályba.

20. A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen jóváhagyólag aláírták.

Kelt: ……………………………………..

………………………………….. …..……………………………..

Támogatott Támogató

Ellenjegyzem: Pénzügyileg ellenjegyzem:

Támogatási megállapodás 1. melléklete

N Y I L A T K O Z A T

1. A nyilatkozattevő adatai:

Név: ……………………………………………………………………………………………………...

Cím (székhely, lakóhely): ……………………………………………………………………………...

Levelezési cím: ………………………………………………………………………………………….

Adószám (adóazonosító jel): ………………………………………………………………………….

ÁFA levonásra jogosult: igen/nem

Kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: .……………………………………………………...

…………………………………………………………………………………..…………………….....

2. Az Önkormányzattól, céljellegű támogatásként elnyert összeg: …………..….…………….Ft

3. A támogatási cél megnevezése: …………………………………………………….……………...

4. Elszámolási határidő: ………………………………………………………………..……………...

Kijelentem, hogy a fent megadott adatok megfelelnek a valóságnak, és az azokban – a támogatás elszámolása előtt – bekövetkező változásokról az Önkormányzatot haladéktalanul tájékoztatom. Kijelentem, hogy lejárt esedékességű, 60 napon túli köztartozásom nem áll fenn, és hogy az általam képviselt szervezet nem áll csőd- felszámolási- vagy végelszámolási eljárás alatt. Vállalom, hogy a támogatási összeget a vonatkozó rendeletben foglaltak szerint, rendeltetésszerűen használom fel, és az előírások szerint a megjelölt határidőn belül elszámolok.

Tudomásul veszem, hogy az önkormányzati támogatás közérdekű, nyilvánosságra hozható adatnak minősül.

Szőlősgyörök, ………………………….

…………………………………

(cégszerű) aláírás

Támogatási megállapodás 2. melléklete1

………………………………………. … …………………..……………………………..

Támogatott neve címe

Bankszámlavezető pénzintézet neve: ……………………………..……..…………………………..

Címe: …………………………………………………………………………………………………….

FELHATALMAZÓ LEVÉL

a …………………….. számú támogatási szerződéshez

Felhatalmazzuk bankszámla-vezető pénzintézetünket, hogy Szőlősgyörök Község Önkormányzata

…………………………..……. számú számlája által benyújtott azonnali beszedési megbízást a

……………………..………….. számú számlánk terhére befogadja és teljesítse.

Ez a bejelentésünk visszavonásig érvényes …………………………………………………..….… céljára nyújtott …………………….…… Ft erejéig, és csak a jogosult, Szőlősgyörök Község Önkormányzata írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.

Kelt: ………………………………..

…………………………………..

banknál bejelentett cégszerű aláírás

ph.

Bankszámla-vezető pénzintézet által történő nyilvántartásba vétel igazolása:

Kelt: …………………………………

……………………………………

aláírás

ph.

1Amennyiben a támogatás folyósítása utólag történik, a támogatási megállapodás 2. sz. mellékletének kitöltés nem szükséges.

Támogatási megállapodás 3. melléklete

Támogatás elszámolása

1. A támogatott adatai:

- Név: ……………………………………………………………………………………………………

- Cím (székhely, lakóhely): ……………………………………………………………………………

- Levelezési cím, telefon: …..……………………………………………………………….................

- Adószám (adóazonosító jel): ………………………………………………………………………...

- Bankszámlaszám: …………………………………………………………………………………….

- Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan ÁFA levonási jogosultsága van-e?

igen nem arányosítással (a megfelelő rész aláhúzandó)

- A támogatás összegéből az adóhatóság felé ÁFA befizetést teljesített?

igen nem (a megfelelő rész aláhúzandó)

- Kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: ……………………………………………………..

- A csatolt számlákat kizárólag Szőlősgyörök Község Önkormányzata ….………………… sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel:

igen nem (számlákon bontva, igazolva milyen arányban)

2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: ……………………………...………….Ft

3. A támogatási cél megnevezése: ……………………………………………….…………………...

4. Elszámolási határidő: ……………………………………………………..………………………...

5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen: ……………………..……………………………

6. Önerő terhére elszámolt összeg összesen: ……………………………...…………………………

A költségösszesítő pótlapok száma: ……….. db

Kelt: ……………………………….

……………………………………

(cégszerű) aláírás

Költségösszesítő lap

A támogatott neve: …………………………………………………………………………

Sorszám

Megnevezés

Szállító

Számlaszám

ÁFA nélküli összeg (Ft)

ÁFA-val növelt összeg (Ft)

Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)

Összesen:

IGAZOLÁS

1. Szakmai igazolás

A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom.

Dátum: ………………………

Aláírás: ……………………………………

A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

……………………...………………………………………………….…………………………………

…………………...…………………………………………………………….…………………………

Dátum: ………………………

Aláírás: ……………………………………

2. Pénzügyi igazolás

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét ……………………..………… Ft összegben igazolom.

Dátum: ………………………

Aláírás: ……………………………………

A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

……………………………..…………...………………………………………………...………………

……………………………………….………………………………………………...…………………

…………………………………………..………………………………………………………..……………………………………………………………………..……………………………………………..

Dátum: ………………………

Aláírás: ……………………………………