Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020. (XI.4.)önkormányzati rendelete

a közművelődésről

Hatályos: 2020. 11. 05

Géderlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76.§ (1)-(2) bekezdésében, 77.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.


  1. A rendelet célja, hatálya


  1. §

(1) E rendelet célja, hogy Géderlak község polgárainak művelődési érdekeit és kulturális szükségleteit figyelembe véve, a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján rendeletben határozza meg az önkormányzat közművelődési feladatait, az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, a feladatellátás formáját, módját és mértékét.

(2) Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatások ellátásával kapcsolatos céljai a következők:

a) a település kulturális életének, helyi kulturális örökségének gondozása, gyarapítása,

b) a kulturális hagyományok, szokások ápolása, megőrzése,

c) népművészeti, hagyományőrző közösségek működtetése,

d) új kulturális értékek kialakulásának támogatása,

e) a lakosság művelődési igényeinek kielégítése, gazdagítása,

f) a település kulturális kapcsolatrendszerének szélesítése,

g) a civil közösségek közművelődési célú együttműködésének ösztönzése, munkájuk segítése,

h) hagyományápoló rendezvények támogatása,

i) az ifjúság kulturális életének fejlesztése, érdekérvényesítési, művelődési kezdeményezéseinek segítése,

j) az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének támogatása, kulturális kapcsolataik gazdagítása,

k) a közművelődési és kulturális szolgáltatások színvonalának emelése,

l) testvértelepülési és nemzetközi együttműködés kialakítása és fenntartása.


  1. §


 A jelen rendelet hatálya Géderlak község közigazgatási területére, a közösségi színtérre, valamint a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre terjed ki.


2. Az Önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások

3. §

(1) Az Önkormányzat a helyi sajátosságok figyelembevételével Kultv. 76. § (3) bekezdésében foglalt közművelődési alapszolgáltatások közül a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítását látja el. Ennek keretében:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

b) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja,

c) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt,

(2) Az önkormányzat folyamatosan keresi azon lehetőségeket, hogy az (1) bekezdésben meghatározott közművelődési alapszolgáltatások feltételeit javítsa, fejlessze, azok lehetőségeit bővítse. Ennek keretében az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a pályázati lehetőségek felkutatására és kihasználására.


3. Az Önkormányzat közművelődési alapszolgáltatások biztosításának szervezett keretei

4. §

(1) Az Önkormányzat az e rendeletben meghatározott közművelődési alapszolgáltatásokat közösségi színtér fenntartásával biztosítja.

(2)Az önkormányzat a közművelődési tevékenység megvalósítása érdekében közösségi színtérként biztosítja:

Géderlak, Dunaszentbenedeki u.1. szám alatti ingatlant (Faluház),

Géderlak, Szent László tér 8. szám alatti ingatlant(Tájház) ingatlanokat,

valamint a kezdeményezés jellege szerint a községben található egyéb önkormányzati helyiségeket, illetve közterületet.

(3)Az Önkormányzat a települési könyvtári ellátás biztosítását a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtárral kötött megállapodásban meghatározottak szerint a megyei könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével teljesíti oly módon, hogy az igénybe vett szolgáltatások fogadására alkalmas könyvtári szolgáltató helyet működtet a Géderlak, Dunaszentbenedeki u. 1. szám alatti ingatlanban.

(4) Az önkormányzati fenntartású közösségi színtér kulturális-közművelődési cél esetén térítésmentesen használható.

(5) A közösségi színtér térítési díjas rendezvényt is szervezhet.

(6) Nem közművelődési célú igénybevétel esetén a közösségi színtér bérleti szerződéssel, bérleti díj ellenében igényelhető. A közösség színtér használati díjainak megállapítása képviselő-testület hatásköre.

(7) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása során együtt kíván működni:

a)köznevelési, oktatási intézményekkel,

b)művészeti, hagyományőrző, hagyományápoló, kulturális tevékenységet végző szervezetekkel, gazdasági társaságokkal, személyekkel

c)közművelődési feladatvégzést vállaló magánszemélyekkel,

d)civil szervezetekkel, alapítványokkal,

e)egyházakkal,

f)hasonló feladatot ellátó regionális térségi, megyei intézményekkel.

(8) A közművelődési megállapodások megkötésére a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.

4. A közművelődési feladatok finanszírozása

5. §

(1) Az Önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos kötelező feladatait az éves költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása a saját bevétel, a központi költségvetési támogatás, valamint a különböző pályázati úton elnyerhető támogatás.

(2) Az önkormányzat a közművelődési feladatok támogatását biztosító pályázatokhoz a pályázat elnyeréséhez szükséges önrészt a mindenkori éves költségvetési rendeletében határozza meg.


(3 Az Önkormányzat az éves költségvetési rendeletében meghatározottak szerint biztosítja az közösségi színtér fenntartási költségeit, a bérköltség, a technikai és infrastrukturális feltételek megteremtéséhez kapcsolódó kiadások fedezetét és a közművelődési feladatok ellátások szükséges egyéb költségeket.


(4) A működési kiadásokon felül a felújításokra az önkormányzat költségvetésében és pályázati úton elnyerhető támogatásokból biztosít fedezetet.

5.A rendelet kihelyezésének és közzétételének szabályai

6. §

(1) Az Önkormányzat a közművelődési rendeletét a Kultv. 83/A § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a közösségi színtérben közzéteszi.

(2) Az Önkormányzat a közművelődési rendeletét a település honlapján és Nemzeti Jogszabálytárban közzéteszi.

6.A közművelődési tevékenység ellenőrzése

7. §

(1) A tv. és a rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartási, felügyeleti és egyéb jogköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A települési önkormányzat a közművelődési rendeletét legalább ötévente felülvizsgálja.

7.Záró rendelkezések

8. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi közművelődési feladatok meghatározásáról és ellátásáról szóló 8/2008. (XI. 5.)  rendelet.

Géderlak, 2020. november 3.
Katona György                                                          Czabainé Csada Márta

polgármester                                                              jegyző


Záradék:

Rendelet kihirdetésének napja:

Géderlak, 2020. november 4.

                                                                                               Czabainé Csada Márta

                                                                                               jegyző