Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (III.22.)önkormányzati rendelete

a kitüntető címek és díjak adományozásáról

Hatályos: 2021. 03. 23

Géderlak Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Kitüntetések alapítása

1.§.

Géderlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete annak érdekében, hogy kifejezhesse nagyrabecsülését mindazon polgároknak és közösségeknek, akik Géderlak település szolgálatában, jó hírének öregbítésében, fejlődésének elősegítésében, érdekeinek előmozdításában, valamint az egészségügy és szociális ellátás, a közszolgálat, a közművelődés, a művészetek, a nevelés-oktatás, a tudomány, a sport, a külkapcsolatok terén, valamint az egyetemes emberi értékek gyarapításában kimagasló és példamutató tevékenységet fejtettek ki a következő kitüntetéseket alapítja:

a)”Pro Urbe” díj

b) ”Géderlak Község Díszpolgára” kitüntető cím

c)”Géderlak Községért” díj

d)”Géderlak Sportjáért” díj

e) „Életpálya Díj”

e) Géderlak Emlékplakett


2.” Pro Urbe” díj

2.§

(1)„Pro Urbe” díj adományozható azoknak a személyeknek, társadalmi vagy  

gazdasági szervezeteknek, akik vagy amelyek a község fejlesztésében, a társadalmi szociális, kulturális és gazdasági élet bármely ágazatában több évtizeden keresztül kiemelkedően hasznos munkát végeztek és ennek révén a község értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.

(2)„Pro Urbe” díj évente legfeljebb egy adományozható.


(3)A „Pro Urbe” díjhoz nettó 200.000,-Ft értékű pénz vagy tárgyjutalom, továbbá külön e célra készült, a község címerével ékesített emlékplakett és díszoklevél jár.


(4)Átadására a „falunapok” ünnepségen kerül sor.3. „Géderlak Község Díszpolgára” kitüntető cím

3.§

(1)„Géderlak Község Díszpolgára” kitüntető cím adományozható annak a magyar  vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkával vagy egész életművével mind a községen belül, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerez, amely hozzájárul Géderlak község jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.


(2)„Géderlak Község Díszpolgára” kitüntető cím adományozható annak a személynek, aki a község fejlesztésében kiemelkedően hasznos munkát végez és ennek révén a község értékeit növelő, maradandó eredményeket ér el.


(3)„Géderlak Község Díszpolgára” kitüntető címmel külön erre a célra készített díszoklevél, emlékplakett és nettó 100.000,- Ft pénz- vagy tárgyjutalom jár.


(4)Az emlékplakett felirata:  „GÉDERLAK KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA”


(5) Kitüntetés évente legfeljebb 2 db adományozható.

(6)Átadására a „falunapok” ünnepségen kerül sor.


4. „ Géderlak Községért” díj

4.§

(1)”Géderlak Községért” díj adományozható azoknak a személyeknek,  személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek a község társadalmi,   szociális, kulturális és gazdasági ágazat bármely területén végzett kiemelkedő  tevékenységük elismerésére.


(2)”Géderlak Községért” díjjal külön erre a célra készített díszoklevél, emlék plakett és 50.000,- Ft  értékű pénz vagy tárgyjutalom jár.


(3)Az emlékplakett felirata: „GÉDERLAK KÖZSÉGÉRT”


(4)A kitüntetésből legfeljebb évente 5 db adományozható.


(5)Átadására a „falunapok” ünnepségen kerül sor.5.”Géderlak Sportjáért” díj

5.§

(1) Géderlak Sportjáért” díj adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek, akik a testnevelés és a sport népszerűsítésében, a diák-, a tömeg-, a verseny-, és a szabadidősport szervezésében, valamint a lakosság fizikai és egészségi állapotának fejlesztésében kimagasló munkát végeztek, továbbá olyan hazai vagy nemzetközi sporteredményeket értek el, amellyel hozzájárultak a község hírnevének öregbítéséhez. Munkájukkal, emberi magatartásukkal kivívták környezetük megbecsülését.

(2)”Géderlak Sportjáért” díjjal külön erre a célra készített díszoklevél, emlékplakett és 50.000,- Ft  értékű pénz vagy tárgyjutalom jár.


(3) Az emlékplakett felirata: „Géderlak Sportjáért”


(4)A kitüntetésből legfeljebb évente 3 db adományozható.

(5)Átadására a „falunapok” ünnepségen kerül sor.


6. "Életpálya Díj"

6.§

(1)Az életpálya Díj adományozható azon főfoglalkozású, oktatásban, egészségügyben, közigazgatásban, szociális és közművelődés területén dolgozóknak, akik legalább 20 éve kimagasló, áldozatkész és önzetlen tevékenységet látnak el.

(2) Az adományozását az (1) bekezdés szerinti szakterületen dolgozók, testületek, szervezetek is kezdeményezhetik.

(3) Díjból évente legfeljebb 3 db adományozható.

(4)Átadására a „falunapok” ünnepségen kerül sor.
7. Géderlak Emlékplakett

7.§

(1) Géderlak Emlékplakett azon közösségeknek és tagjainak adományozható, akik a községben folytatott kiemelkedő jelentőségű munkával hozzájárultak a község hírnevének, elismerésének országos vagy nemzetközi elmélyítésében, valamint adományozható annak a Géderlaki születésű természetes személynek, aki valamely kiemelkedő munkájával vagy kivételesen értékes tudományos munkájával Géderlak országos vagy nemzetközi hírnevét öregbítette.


(2) Az emlékplakett felirata: „Géderlak Emlékplakett”


(3)Átadására a „falunapok” ünnepségen kerül sor.8.A kitüntetések adományozásának rendje

8.§


(1) Az 1.§ a)-e) pontjaiban meghatározott címek, díjak (továbbiakban: helyi kitüntetés) adományozására javaslatot tehetnek:

       - a képviselő-testület tagjai

       - a képviselő-testület bizottsága, bizottságának tagjai, akik javaslatukat a közvéleményt is

         figyelembe véve alakítják ki.

(2)A helyi kitüntetések adományozásáról a képviselő-testület határozattal dönt.

(3)A helyi kitüntetések díszoklevelét a képviselő testület nevében a polgármester írja alá.


(4)A díszoklevél tartalmazza:

       - az adományozó megjelölését,

       - a kitüntetett személy nevét,

       - az adományozás indokát,

       - adományozás keltét,

       - a polgármester aláírását és pecsétjének lenyomatát.


(5)A helyi kitüntetésekkel járó jutalom forrása a Géderlak Községi Önkormányzat mindenkori költségvetése.


(6)A helyi kitüntetésben részesülő személyekről, szervezetekről a polgármester nyilvántartást vezet.


9.A helyi kitüntetés visszavonása

9.§

(1) A helyi kitüntetés visszavonható, ha az elismerésben részesített személy vagy

      közösség, szervezet - közösségellenes - magatartásával arra érdemtelenné válik.

(2) Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától

      jogerősen eltiltott. Ebben az esetben az elismerést vissza kell vonni.


10. Záró rendelkezések

10.§

(1) ) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti a Géderlak Község kitüntető címe és  díja alapításáról,  és adományozásának rendjéről szóló 6/2000. ( VII.  12.) sz. Ör. rendelete és az ezt módosító  11/2011.(VI.23) önkormányzati rendelet.

Géderlak, 2021. március  22.                            Katona György                                          Czabainé Csada Márta

                             polgármester                                                          jegyző

Kihirdetve: Géderlak, 2021. március 22.

Czabainé Csada Márta

                                                                                                          jegyző


Mellékletek