Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(XI.24.) önkormányzati rendelete

a telekadóról

Hatályos: 2016. 01. 01 - 2016. 11. 28

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(XI.24.) önkormányzati rendelete

a telekadóról

2016.01.01.

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szőlősgyörök község Önkormányzat illetékességi területére terjed ki.

Adókötelezettség

2. § Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

Az adó alanya

3. § Az adó alanya (Htv.3. §) az, aki a naptári év (továbbiakban: év) első napján a telek tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben a telket az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya (a tulajdonos, a vagyonértékű jog jogosítottja, a továbbiakban együtt: tulajdonos).

Az adómentesség és adókedvezmény

4. § (1) Mentes az adó alól:

a) az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész,

b) a belterületen fekvő, az ingatlan nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott, 1 hektárt meg nem haladó nagyságú földterület, feltéve, ha az adóévben annak teljes területe tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll és e tényt a telek fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv az adóévben igazolja, azzal, hogy nem minősül mezőgazdasági művelésnek, ha a földterület kizárólag a gyomnövények megtelepedésének és terjedésének megakadályozására alkalmas munkát (pl.: gyommentesítés, kaszálás) végeznek.

c) az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50 %-a,

d) az adóalany termék-előállító üzeméhez tartozó, jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított védő-biztonsági terület (övezet), feltéve, ha az adóalany adóévet megelőző adóévi, évesített nettó árbevétele legalább 50%-ban saját előállítású termék értékesítéséből származik,

(2) Kedvezmények:

75 % adókedvezményben részesül az Önkormányzat illetékességi területén életvitelszerűen Szőlősgyörök községben élő magánszemély tulajdonában álló első telek.
Az életvitelszerű lakóhely az:
- ahonnan az életét szervezi (pld. rendszeresen innen indul munkába vagy oktatási intézménybe, illetve ide tér haza),
- ahol az életviteléhez szükséges tevékenységeket (pld. étkezés, főzés, mosás, stb.) leginkább folytatja,
- amely családi élete helyszínéül szolgál,
- amelyre vonatkozóan közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe,
- amely elsődleges levelezési címként jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése

5. § (1) Az adókötelezettség:

a) a belterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetését vagy tényleges mezőgazdasági művelésének a megszüntetését követő év első napján,

b) a külterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetését követő év első napján,

c) erdőnek minősülő telek esetében

ca) a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetését követő év első napján, feltéve, ha az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nem tartják nyilván vagy

cb) az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott földterületnek az Országos Erdőállomány Adattárból történő törlését követő év első napján,

d) a tanyaként nyilvántartott földterület esetében a tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlését követő év első napján,

e) az építmény megsemmisülése, lebontása esetén a megsemmisülést, lebontást követő félév első napján keletkezik.

(2) Az adókötelezettség:

a) az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott belterületi telek esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése és tényleges mezőgazdasági művelése megkezdése évének utolsó napján,

b) az a) pontban foglaltaktól eltérően a

ba) tényleges mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése évének,

bb) belterületen fekvő termőföld esetében annak tényleges mezőgazdasági művelése megkezdése évének utolsó napján,

c) külterületi telek esetében annak termőföldként vagy tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási feljegyzése évének utolsó napján,

d) az a)-c) pontban foglaltaktól eltérően teleknek minősülő földterület esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban erdő művelési ágra történő átvezetése vagy az Országos Erdőállomány Adattárba történő bejegyzése évének utolsó napján,

e) a telek építménnyel való beépítése félévének utolsó napján szűnik meg.

(3) Az adókötelezettségben bekövetkező - (1)-(2) bekezdésben nem említett - változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.

Az adó alapja

6. § Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.

Az adó mértéke

7. § Az adó évi mértéke:

a) 1.500 m²-ig 80 Ft/m²,

b) 1.501 m² feletti résztől 3.000 m²-ig 10 Ft/m²,

c) 3.001 m² feletti rész 80 Ft/m².

Az adóbevallása és megfizetése

8. § (1/) Az adóalanynak az adóbevallást az adókötelezettséget érintő változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell benyújtani az adóhatósághoz.

(2) A telekadót az adózónak félévenként, két egyenlő részletben az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell megfizetnie.

(3) A telekadóztatással kapcsolatos eljárás során a fogalmakat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. §-ának megfelelően kell alkalmazni.

Záró rendelkezések

9. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésben a helyi adóról szóló – többször módosított – 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló – többször módosított – 2003. évi XCII. törvény hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

(3) Ezzel egyidejűleg a telekadóról szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.