Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002.(V.7.) önkormányzati rendelete

Az ideiglenes külföldi kiküldetés teljesítéséről és költségeinek elszámolásáról

Hatályos: 2002. 05. 07

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002.(V.7.) önkormányzati rendelete

Az ideiglenes külföldi kiküldetés teljesítéséről és költségeinek elszámolásáról1

2002.05.07.

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. Évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § /1/ A rendelet célja, hogy szabályozza a Képviselő-testület tagjainak a Bizottsági kültagoknak, a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, az önkormányzati intézmények vezetőinek és dolgozóinak, továbbá a felkért polgárok hivatalos önkormányzati kiküldetés alapján történő külföldi utazását.

/2/ E rendelet alkalmazása szempontjából külföldi útnak minősül Szőlősgyörök testvértelepülésben, partnertelepülésben, illetve más külföldi települések hivatalos rendezvényein, szakmai programokon, konferenciákon, kiállításokon és más hasonló rendezvényeken való részvétel.

2. § /1/ A külföldi utazásokat – a Képviselő-testület által jóváhagyott – kiküldetési éves terv alapján kell szervezni. A tervben utalni kell a kiutazás céljára, időtartamára, a kiutazásra javasolt személyekre, illetve a kiutazás költségeire. Az éves tervet a Polgármester terjeszti elő a költségvetési rendelettel egy időben, nemzetközi kiutazási terv és nemzetközi delegációk fogadása megnevezéssel.

/2/ A külföldre utazó önkormányzati küldöttség tagjait a Képviselő-testület jelöli ki.
/3/ A Polgármesteri Hivatal dolgozói tekintetében a Polgármester javaslatára a Jegyző, az intézményvezetők tekintetében a Polgármester, az intézmény dolgozói tekintetében az intézmény vezető javaslatára a Polgármester engedélyezi a kiutazást.
/4/ Az utazáson történő részvételre – különös tekintettel a nemzetközi civil kapcsolatok kilétére – a polgárokat a Polgármester kéri fel. A felkérésben közölni kell, hogy az önkormányzat milyen célból, mekkora létszámú delegációval és milyen mértékű költségekkel támogatja a kiutazást.

3. § /1/ Amennyiben a kiutazó küldöttséget nem a Polgármester vezeti, - a protokoll sorrend figyelembevételével – a küldöttség vezetőjét a Polgármester jelöli ki.

/2/ A küldöttség vezetője számára a Polgármester átadja a korábbi kapcsolattartás és kapcsolatápolás lényeges írásbeli előzményeit.
/3/ A küldöttség vezetője, vagy az általa kijelölt delegációban résztvevő tag, a kiküldetésről történő hazaérkezést követő 8 napon belül, tömör, lényegre törő tájékoztató jelentést készít az utazásról. A jelentés 1-1 példányát a polgármesternek átadja a küldöttség vezetője, melyet a polgármester a Képviselő-testület elé terjeszt. Ha a kiutazó küldöttséget a Polgármester vezeti, a jelentést a Polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti.
/4/ A meghívás jellege, - továbbá a nemzetközi kapcsolattartás szokásai szerint – a Polgármester felkérésére, illetve hozzájárulása alapján a külföldre utazó küldöttség tagja lehet közvetlen családtagja is. A közvetlen családtag részére napidíj nem állapítható meg.

4. § /1/ A külföldi utak előkészítését és szervezését – az éves kiküldetési terv alapján – a rendezvényekért felelős jegyző szervezi a Polgármester egyetértésével. Kizárólag önkormányzati intézmény kiküldetés esetén – jelen rendelet alapján – az

intézmény vezetője gondoskodik a kiküldetés előkészítéséről.
/2/ A külföldi utak költségeinek fedezetét a 2. §. /1/ bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Polgármesteri Hivatal költségvetési rendelete határozza meg.
/3/ A külföldi út résztvevőiről a résztvevők ellátmányáról az ellátmány fajtáiról a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi irodája nyilvántartást vezet.

5. § /1/ A küldöttség résztvevőinek külföldi tartózkodásuk idejére napidíj és elszámolásos devizaellátmány (dologi kiadásokra) biztosítható.

/2/ A napidíjat illetve annak összegét jelen rendelet 1. számú melléklete állapítja meg.
/3/ A napidíj felhasználását igazolni nem kell.
/4/ A devizaellátmány összegét – az utazás várható körülményeit figyelembe véve – a Polgármester, önkormányzati intézmény esetében pedig az intézmény vezetője hagyja jóvá (pld. Gépjárműadó használati díj, autópálya használati díj, parkolási díj, hivatalos célból történő telefax, telefondíj, taxi, stb.) A devizaellátmány felhasználását, a fel nem használt valuta elszámolását a hazaérkezést követő 8 napon belül az illetékes pénzügyi szervezetnél el kell számolni.
/5/ Amennyiben az utazás nem gépjárművel történik, az utazás költségei – az út adott körülményeit figyelembe véve – külön kerülnek elszámolásra.
/6/ A devizaellátmány maradványának átvétele és a számlákkal történő elszámolás a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi irodájának, illetve az intézmény gazdasági szervezetének a feladata.
/7/ A külföldi kiküldetést teljesítők részére az önkormányzat megtéríti az egységes baleset- és poggyászbiztosítás alapdíját, a jelen rendelet szabályozási körén belül.

6. § /1/ Az önkormányzat intézményei külkapcsolataik forrását és költségét önállóan tervezik, és szervezik útjaikat.

/2/ Az önkormányzat intézményei egyedi kérelem alapján is az önkormányzat éves költségvetéséből támogatást kaphatnak.
/3/ Az intézmény által szervezett utazásról tömör tájékoztatót és jelentést kell készíteni a 3. §-ban foglaltaknak megfelelően. A jelentést a delegáció vezetője a Polgármesternek köteles átadni.
/4/ Támogathatóak azon intézményi kapcsolatok, amelyek valamely települési vagy települési szolgáltatási illetve térségi szolgáltatási érdekből létesítendőek.

7. § /1/ Az önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetközi kapcsolatait – a nemzetközi kiutazási tervet, a nemzetközi delegációk fogadásának tervét – évenként a költségvetés rendelet-tervezet elfogadásakor, illetve a zárszámadás megalkotásakor értékeli.

8. § /1/ Az önkormányzat Képviselő-testülete e rendelet 1. számú mellékletét évente felülvizsgálja.

9. § /1/ Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

1. melléklet

a 2/2002/V.07./ számú, az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők költségeinek elszámolásáról szóló rendelethez

1. Napidíj összege:

a.) A települési Képviselő-testület tagjai az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői, az önkormányzati intézmények esetében, amennyiben önkormányzati érdekből teljesítik a kiküldetést 45 USD-nak megfelelő konvertibilis valuta, amelytől eltérni csak a pénznem tekintetében lehet.

b.) Más személyek (intézményi közalkalmazottak, bizottságok külső tagjai, gépkocsivezetők, stb.) amennyiben önkormányzati érdekből teljesítik a kiküldetést 32 USD-nak megfelelő konvertibilis valuta, amelytől eltérni csak a pénznem tekintetében lehet.

2. Amennyiben a visszaérkezés még a kiutazás napján megtörténik (egy napot meg nem haladó kiküldetés), úgy a napidíj nem valutában, hanem a belföldi kiküldetés szabályai szerint jár.

1

Hatálybalépés ideje: 2002.05.07.