Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(VI.28.) önkormányzati rendelete

a Kitűntető címek alapításáról és adományozásáról

Hatályos: 2004. 06. 29

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(VI.28.) önkormányzati rendelete

a Kitűntető címek alapításáról és adományozásáról1

2004.06.29.

Szőlősgyörök község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. §. (6) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

ALAPÍTÁS

1. § Szőlősgyörök község Önkormányzat Képviselő-testülete a község hírnevét népszerűsítők, a község és lakossága javára eredményes tevékenységet folytatók munkájának elismerése és az utókor számára példaképül állításuk megörökítése érdekében az alábbi kitűntető címeket alapítja:

a.) Szőlősgyörök Község Díszpolgára,
b.) Szőlősgyörökért,
c.) Szőlősgyörök Közéletéért,
d.) Szőlősgyörök Oktatásáért,
e.) Szőlősgyörök Közművelődéséért,
f.) Szőlősgyörök Sportjáért.

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA KITŰNTETŐ CÍM ADOMÁNYOZÁSÁNAK FELTÉTELEI ÉS VELE JÁRÓ JOGOK

2. § (1) Adományozható azoknak, akik Szőlősgyörök községet, az egyetemes haladás ügyét egész életművükkel, vagy kiemelkedő munkájukkal szolgálták.

(2) Mint a Község legmagasabb fokú elismerése nagykorú magyar, vagy külföldi állampolgároknak adható.

(3) Kitűntetéssel meghalt személy emléke is megtisztelhető (posztumusz).

3. § (1) A kitüntetettet a Község címerével és „Szőlősgyörök Község Díszpolgára” bevéséssel ellátott arany pecsétgyűrű és díszes kivitelű díszpolgári oklevél illeti meg.

(2) A Díszpolgári Oklevélnek tartalmaznia kell:

- az adományozó megnevezését,
- az adományozott nevét, lakcímét, foglalkozását,
- az állampolgárságot,
- az adományozás indokait,
- az adományozó képviselő-testület határozat számát és keltét,
- aláírásokat és a Képviselő-testület pecsétjének lenyomatát.

4. § (1) Szőlősgyörök Község Díszpolgára a község vezető testületének és a község lakosságának tiszteletét és megbecsülését élvezi, ezért:

a.) neve bekerül a Szőlősgyörök község „Krónika” című nagykönyvének „Díszpolgáraink” fejezetébe,
b.) a Képviselő-testület külön határozata alapján Szőlősgyörök községet vagy a községi képviselő-testületet képviselő delegációba választható,
c.) az önkormányzat tisztségviselői é az önkormányzati hivatal dolgozói soron kívül kötelesek fogadni, részére segítséget nyújtani,
d.) a községi önkormányzat vagy szervei által rendezett ünnepségekre meg kell hívni,
e.) a helyi adó rendelet szerinti kedvezmény illeti meg.
(2) A kitűntetés a község díszpolgára címmel rendelkezőnek még egyszer nem adományozható.

5. § (1) „Szőlősgyörökért” kitűntető cím azoknak adományozható, akik a község fejlődésében és fejlesztésében, társadalmi és gazdasági életében eredményes és maradandó munkát végeztek.

(2) A „Szőlősgyörök Közéletéért” kitűntető cím a községi civil szerveződések tevékenységének eredményes és hatékony segítéséért, a község polgáraiért és a gazdasági élet fellendítéséért végzett kiemelkedő munkáért adományozható.

(3) A „Szőlősgyörök Oktatásáért”, „Szőlősgyörök Közművelődéséért”, „Szőlősgyörök Sportjáért” kitűntető címek az adott szakterületen eredményes, kiemelkedő és maradandó munkát végzőknek adományozható.

(4) Az (1)-(3) bekezdésekben meghatározott kitűntető címek magyar és külföldi állampolgárok, valamint intézmények, társadalmi szervezet, egyesületek, gazdasági társaságok és kollektívák részére is adományozhatók.

(5) Egy-egy fajta kitűntető címből évente maximum 2 db adományozható.

6. § A „Szőlősgyörökért” kitűntető cím birtokosát Szőlősgyörök község címerét ábrázoló aranyozott kitűző, és díszes oklevél, a „Szőlősgyörök Közéletéért”, a „Szőlősgyörök Oktatásáért”, a „Szőlősgyörök Közművelődéséért”, és a „Szőlősgyörök Sportjáért” kitűntető cím birtokosát díszes kivitelű oklevél és tárgyjutalom illeti meg.

ADOMÁNYOZÁS

7. § A díszpolgári címet a polgármester előterjesztése alapján a Képviselő-testület adományozza.

8. § A kitűntetések adományozására:

- a polgármester,
- az alpolgármester,
- a jegyző,
- a képviselő-testület tagjai,
- a képviselő-testület bizottságai,
- a civil szervezetek, egyesületek,
- vállalkozások és intézmények vezetői
tehetnek javaslatot.

9. § Az adományozást a képviselő-testület határozatba foglalja. A határozatnak tartalmaznia kell a díszpolgári cím, a kitűntető cím megnevezését, az adományozott személy adatait és az odaítélés rövid indokolását.

10. § Az oklevelet és az adományozásról szóló iratokat a polgármester és a jegyző írja alá.

11. § (1) A díszpolgári cím adományozására évente egy alkalommal kerülhet sor.

(2) A kitűntetést a Szőlősgyöröki Falunapok rendezvény alkalmával kell átadni, az adományozottnak, vagy hozzátartozójának.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól a testület indokolt esetben eltérhet.

(4) A kitűntetést Szőlősgyörök Község Polgármestere adja át.

12. § (1) A Szőlősgyörök Község Díszpolgára címet, valamint az 1. §. b.)-f.) pontokban felsorolt kitűntető címeket a Képviselő-testület visszavonhatja, attól, aki bármely ok miatt a birtoklására érdemtelenné válik.

(2) A visszavonással kapcsolatos eljárásra, az adományozásra vonatkozó rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni.

13. § Az adományozással és visszavonással kapcsolatos ügykezelési és nyilvántartási feladatokat a polgármesteri hivatal látja el.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. § Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel a Jegyző gondoskodik.

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Szőlősgyörök Község Díszpolgára cím alapításáról és adományozásáról szóló 11/1999.(XI.29.) számú rendeletével módosított 4/1994.(IV.28.) számú rendeletének egységes szerkezetbe foglalt szövege.
1

Hatálybalépés ideje: 2004.06.29.