Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

Hatályos: 2017. 09. 29

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

2017.09.29.

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 29. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) Szőlősgyörök Község Településfejlesztési Koncepciójának, Integrált Településfejlesztési Stratégiájának, Településrendezési Eszközeinek (Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat), valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények: a Településképi rendelet, a Településképi Arculati Kézikönyv (továbbiakban: TAK) készítése vagy azok módosítása széleskörű egyeztetés keretén belül, a Kormányrendelet és e rendelet szerinti partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik.

(2) A partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (továbbiakban: partnerek) vesznek részt:

a) a készítéssel, módosítással érintett területen élő lakosság és az érintett ingatlantulajdonosok,

b) a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek,

c) a készítéssel, módosítással érintett területen ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,

d) a település területén működő vallási közösségek.

(3) A (2) bekezdés b) és c) pont szerinti partnerek az adott véleményezési eljárásba az Önkormányzat polgármesteréhez címzett, a megadott határidőben személyesen vagy postai úton a Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal Szőlősgyöröki Kirendeltségéhez – 8692 Szőlősgyörök, Szabadság u. 18. (a továbbiakban: Hivatal) benyújtott írásbeli nyilatkozattal jelentkezhetnek be. A nyilatkozatban meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a szervezet nevét, képviselőjét, postai és e-mail címét.

A partnerekkel történő egyeztetés szabályai

2. § (1) Adott véleményezési eljárás során a partnerek minimális tájékoztatási formáját a Kormányrendelet alapján a jelen rendelet 1. számú függelékének táblázata tartalmazza.

(2) Az előzetes tájékoztatás során a Kormányrendelet 29/A. § (3) bekezdés szerint közzétett hirdetmény tájékoztatást nyújt az eljárás tárgyáról, megindításáról, az előzetes tájékoztató elérhetőségéről, az eljárás és a véleményezés módjáról és annak határidejéről.

(3) A véleményezési eljárás során a Kormányrendelet 29/A. § (3) bekezdése szerint közzétett hirdetmény tájékoztatást nyújt az eljárás tárgyáról, az elkészült tervezet elérhetőségéről, a véleményezés módjáról és annak határidejéről.

(4) Lakossági fórum esetén, annak tárgyáról, helyéről és időpontjáról a lakossági fórum időpontját megelőző 8 nappal korábban a helyben szokásos módon közzétett – önkormányzati hirdetőfelületen és Szőlősgyörök Község hivatalos honlapján (www.szolosgyorok.hu), vagy helyi lapban (amennyiben megjelenik) elhelyezett – hirdetmény útján kell értesíteni a partnereket. A lakossági fórumról jelenléti ív és jegyzőkönyv készül, mely írásban rögzíti a javaslatokat, észrevételeket. A jegyzőkönyv tartalmazza a javaslattevő, észrevételező nevét és címét.

(5) Amennyiben lakossági fórum tartására nem kerül sor, a partnerek észrevételeiket, javaslataikat a hirdetmény közzétételétől számított 8 napon belül írásban tehetik meg a polgármesterhez címzett,

a) a Hivatalhoz papíralapon postai úton,

b) elektronikus levélben a hirdetményben meghatározott e-mail címre történő megküldéssel (amennyiben a hirdetmény ilyet tartalmaz) benyújtandó, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben.

Vélemények dokumentálása, nyilvántartása, településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezésisajátos jogintézmények közzététele

3. § (1) A beérkezett vélemények dokumentálása, nyilvántartása, valamint az el nem fogadott javaslatok indokolása, azok dokumentálása és nyilvántartása az államigazgatási véleményekre vonatkozó, a Kormányrendeletben rögzített szabályok szerint történik.

(2) A beérkezett véleményekről, javaslatokról készülő összefoglaló és az annak elfogadásáról szóló határozat az önkormányzat honlapján került kihirdetésre.

(3) A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló önkormányzati döntések elfogadásukat követően az önkormányzat honlapon közzétételre kerülnek.

Záró rendelkezés

4. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet rendelkezéseit a rendelet hatályba lépését követően induló egyeztetési eljárásokban kell alkalmazni.

1. függelék

A partnerek minimális tájékoztatási formája
(314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 29. § és 29/A. § alapján)


ELJÁRÁS TÍPUSA


ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS MÓDJA


ELFOGADÁS ELŐTTI VÉLEMÉNYEZÉS MÓDJA (MUNKAKÖZI TÁJÉKOZTATÁS)


TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TEELPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

készítése

- közterületi hirdetőfelület
- önkormányzati honlap
- lakossági fórum
- helyi lap

- közterületi hirdetőfelület
- önkormányzati honlap
- lakossági fórum
- helyi lap


TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TEELPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

módosítása

-

- közterületi hirdetőfelület
vagy
- önkormányzati honlap


TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV (TAK)

készítése, módosítása

- közterületi hirdetőfelület
- önkormányzati honlap
- lakossági fórum
- helyi lap

- közterületi hirdetőfelület
- önkormányzati honlap
- lakossági fórum
- helyi lap


TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET

készítése, módosítása
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZTKÖZÖK (TRE)

- Településszerkezeti Terv (TSZT)
- Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és Szabályozási Terv (SZT)


teljes eljárás

- közterületi hirdetőfelület
- önkormányzati honlap
- lakossági fórum
- helyi lap

- közterületi hirdetőfelület
- önkormányzati honlap
- lakossági fórum
- helyi lap

egyszerűsített eljárás

-

tárgyalásos eljárás
- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
vagy
- Képviselő-testületi döntéssel kiemelt fejlesztési területté nyilvánított
területen megvalósítandó beruházás érdekében

tárgyalásos eljárás
- kihirdetett vészhelyzet esetén

- közterületi hirdetőfelület
vagy
- önkormányzati honlap

állami főépítészi eljárás

- önkormányzati honlap