Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2000.(IX.27.) önkormányzati rendelete

Az országzászlóra vonatkozó előírásokról és feltételekről, valamint a középületek és közterületek fellobogózásáról

Hatályos: 2000. 09. 27

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2000.(IX.27.) önkormányzati rendelete

Az országzászlóra vonatkozó előírásokról és feltételekről, valamint a középületek és közterületek fellobogózásáról1

2000.09.27.

Szőlősgyörök Község Önkormányzata a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezések használatáról szóló 1995. évi LXXXIII. tv. módosításáról rendelkező 2000. évi XXXVIII. tv. 21. §. (2) bekezdés b./ pontjában, valamint a 21. §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Országzászlóra vonatkozó előírásokról és feltételekről, valamint a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról a következő rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy meghatározza

- a zászlónak, illetve
- a lobogónak
a helyi önkormányzat illetékességi területen lévő középületeken és közterületeken történő használatának részletes szabályait.

Az állandó jellegű fellobogózás

2. § (1) A helyi önkormányzat

a./ választott testület
b./ közigazgatási feladatokat ellátó szervei, illetve
c./ az általa fenntartott, közfeladatokat ellátó intézmények azon középületein, illetőleg középületei előtt, amelyeket feladataik ellátása során használnak a Magyar Köztársaság zászlaját, illetve lobogóját állandó jelleggel ki kell tűzni, illetőleg fel kell vonni.
(2) Állandó jelleggel kell kitűzni a zászlót, lobogót fel kell vonni.
a./ A helyi önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalán,
b./ A helyi önkormányzat által fenntartott, közfeladatot ellátó alábbi intézményein:
- Gárdonyi Géza Általános Iskola
- Művelődési Ház
- Óvoda
- Orvosi rendelő
- Idősek Napköziotthona
- Községi Könyvtár
- Emlékmű
(3) Ha az (1) bekezdésben felsorolt szervek több épületben fejtik ki tevékenységüket, a zászló elhelyezésének kötelezettsége a központi épületre irányítandó.

A zászló és lobogó védelme a szélsőséges időjárási viszonyok között

3. § (1) Szélsőséges időjárási viszonyok között - annak időtartamára -

a./ a helyi önkormányzat Képviselő-testülete
b./ az önkormányzati hivatal, illetve
c./ az önkormányzat által fenntartott, közfeladatot ellátó intézmények vezetője elrendelheti az épületen lévő zászló bevonását, illetve az épülete környezetében lévő lobogó levonását.
(2) A zászló bevonásának, illetve a lobogó levonásának elrendelése szóbeli utasítás formájában történik.
A helyi önkormányzat Képviselő-testületének vezetője (a továbbiakban: polgármester), illetve az önkormányzati hivatal (a továbbiakban: jegyző) az önkormányzat által fenntartott, közfeladatot ellátó intézmények vezetői számára javasolhatja a zászló bevonását, illetve lobogó levonását.
(3) Amennyiben az (1) bekezdés a./-c./ pontjában meghatározott szervek vezetői távollétük, illetve egyéb körülmények miatt a zászló bevonását, illetve a lobogó levonását nem tudják elrendelni, e rendelet felhatalmazása alapján arra a szerv vezető helyettese jogosult.
(4) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés nemzeti ünnepek idején nem alkalmazható.

Nemzeti ünnepeken történő fellobogózás

4. § (1) Nemzeti ünnepeken az e rendelet mellékletében felsorolt épületeket, intézményeket, közterületeket kell fellobogózni.

(2) A közterületek fellobogózása a közterületen található villanyoszlopokra szerelt zászlótartók, illetve közterületen felállított árbocok használatával történik.

(3) Zászlót csak megfelelő környezetben szabad elhelyezni, a zászlótartók tisztán és rendben tartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Gondoskodni kell az árboc környezetének esztétikus és a lobogóhoz méltó kialakításáról, valamint az árboc és környezete folyamatos tisztán tartásáról, karbantartásáról.

(4) Nemzeti ünnepek - az 1991. évi VIII. tv. alapján:

a./ március 15.
b./ augusztus 20.
c./ október 23.
(5) Nemzeti ünnepeken a zászlót (lobogót) a nemzeti ünnepet megelőző munkanapon 16 óráig kell elhelyezni. A nemzeti ünnepet követő első munkanapon délelőtt 10 óráig a zászlót le kell venni, a lobogót be kell vonni.

A közterületek fellobogózásáért való felelősség

5. § (1) A közterületek fellobogózásáért a polgármester és a jegyző felelős.

(2) A jegyző a polgármester utasításának megfelelően köteles megszervezni a fellobogózást.

(3) A jegyzőnek gondoskodnia kell a fellobogózás tárgyi feltételeinek biztosításáról, értve ez alatt a zászlótartókat, illetve a zászlókat, lobogókat.

6. § (1) A vonatkozó Kormányrendeletben meghatározott méretű és tulajdonságú zászlót és zászlórudat, valamint lobogót és árbocot lehet használni a középületeken és a középületek előtt, valamint a mellékletben meghatározott közterületeken.

(2) A vonatkozó Kormányrendeletben meghatározottakról eltérő méretű és tulajdonságú zászlót és zászlórudat, valamint lobogót és árbocot azok elhasználódásáig - az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően - továbbra is használni lehet.

7. § (1) A zászlót, illetve lobogót - tekintélyének megőrzése érdekében - rendszeresen, legalább háromhavonta tisztítani kell.

(2) A zászló tisztításáért a zászló, lobogó kihelyezéséért felelős személyek tartoznak felelősséggel.

(3) A zászló, illetve lobogó tisztítását úgy kell megoldani, hogy az állandó jelleggel történő fellobogózás - pl. tartalék zászló, illetve lobogó alkalmazásával - biztosítható legyen.

8. § (1) Az állandó jelleggel használt zászlót, illetve lobogót legalább évente cserélni kell.

(2) Ha a zászló, lobogó az elhasználódása (kopása, rojtosodása, fakulása stb.) folytán jelentősen - szabad szemmel is észlelhetően - eltér a vonatkozó szabvány követelményeitől, a (1) bekezdésben meghatározott időtartam letelte előtt is haladéktalanul gondoskodni kell a cseréjéről.

(3) A zászlók, lobogók cseréjének anyagi kihatásával a költségvetési rendelet összeállításakor számolni kell. A szervek vezetői kötelesek jelezni a csere igényüket, illetve a csere várható anyagi vonzatát.

(4) A szerv vezetője köteles tartalék zászlóról, illetve lobogóról gondoskodni.

(5) A zászlók megfelelő körülmények között történő tárolásáról, megőrzéséről a szerv vezetőinek kell gondoskodni.

9. § (1) A 3. §. (1) bekezdése a./-c./ pontjaiban meghatározott szervek vezetői, saját szervük vonatkozásában, illetve a szervük által használt zászlók, lobogók tekintetében zászló, illetve lobogó nyilvántartás vezetésére kötelezettek.

(2) A zászló nyilvántartásának tartalmaznia kell: - a nyilvántartó szerv nevét, - a zászló sorszámát, - a beszerzett zászló méretét, a zászlórúd leírását, - a beszerzés időpontját, - az állandó jellegű használatra történő kiadás időpontját, - az állandó jellegű használat várható megszűnési időpontját, - az ideiglenes használatból történő kivonás kezdő és záró időpontját, - a nemzeti ünnepeken való használat tényét, időpontját, - a használatból való végleges kivonás időpontját, okát, - szükség esetén a megjegyzést.

(3) A lobogó nyilvántartásának tartalmaznia kell a (2) bekezdésben leírtakat azzal az eltéréssel, hogy a zászló helyett lobogót kell írni, illetve ki kell hagyni a szövegből a zászlórúd szöveget.

(4) A zászlókat, illetve lobogókat meg kell jelölni a nyilvántartás szerinti sorszámmal, vagy egyéb módon biztosítani kell az azonosíthatóságukat.

Ellenőrzés

10. § (1) A zászló, lobogó kitűzésére, felvonására irányadó jogszabályi - beleértve e rendeletet is - rendelkezések betartásának ellenőrzéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.

Hatályba léptetés

11. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

1. melléklet

Nemzeti ünnepeken az alábbi épületeket, intézményeket közterületeket kell fellobogózni, zászlót kitűzni:

1. Szabadság utcai villanyoszlopok

2. Polgármesteri Hivatal

3. Általános Iskola

4. Óvoda

5. Orvosi rendelő

6. Művelődési Ház

7. Idősek Napköziotthona

8. Községi Könyvtár

9. Emlékmű

10. ............................................

1

Hatálybalépés ideje: 2000.09.27.