Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004.(X.25.) önkormányzati rendelete

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről

Hatályos: 2004. 11. 01

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004.(X.25.) önkormányzati rendelete

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről1

2004.11.01.

Szőlősgyörök Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésében foglalat felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet célja

1. § E rendelet célja, hogy meghatározza Szőlősgyörök Község Képviselő-testület által biztosított Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj ellátás pályázati feltételeit, mértékét, odaítélésének rendjét

A rendelet hatálya

2. § (1) E rendelet hatálya kiterjed Szőlősgyörök község területén állandó lakóhellyel rendelkező személyekre, akik az állami felsőoktatási intézményekben, továbbá az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás alapján nem állami felsőoktatási intézményekben folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, első szakirányú továbbképzésben, valamint első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben nappali tagozaton folytatják tanulmányaikat.

Elbírálás rendje és szabályai

3. § (1) Szőlősgyörök Község Önkormányzata évente képviselő-testületi határozattal csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez (továbbiakban: ösztöndíj rendszer). A csatlakozási határozatában az adott évben erre fordítható forrás mértékét is meghatározza. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a csatlakozásról szóló nyilatkozatot évente aláírja.

4. § (1) A pályázat kiírásáról az Oktatási Miniszter által évente közzétett csatlakozási feltételek alapján a polgármester gondoskodik. A pályázati kiírást a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kell közzétenni.

(2) A felsőoktatási ösztöndíj megállapítása iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz lehet benyújtani évente egy alkalommal, a pályázati kiírásban meghatározott benyújtási határidőig.

(3) A pályázatokat az Oktatási Minisztérium pályázati kiírásában előírt adatlapon kell benyújtani, melyhez csatolni kell az 1. számú melléklet szerinti jövedelmi és vagyon nyilatkozatot és a jövedelemigazolásokat.

5. § (1) A pályázatokat Szőlősgyörök Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a személyi adatvédelemre vonatkozó szabályok megtartásával, valamint az Ötv. 12. § (4) bekezdés a.) pontja szerint bírálja el.

(2) A Képviselő-testület a pályázatok elbírálása során elsősorban a pályázó jövedelmi, vagyoni viszonyait vizsgálja. Előnyben részesülnek azok, akik családjában az egy főre jutó nettó átlagjövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80 %-át nem haladja meg.

Az elbíráláskor a pályázó szociális helyzetét az alábbi sorolási szempontok szerint vizsgálja:
a.) rossz anyagi körülmények között él,
b.) a pályázó vagy vele együtt élő testvéreik árvák-e vagy van-e félárva a családban,
c.) családban élő eltartottak száma,
d.) van-e pályázónak gyermeke,
e.) egyedül neveli gyermekét,
f.) valamilyen betegségben szenved, rokkant, van-e a családban élők között krónikus betegségben szenvedő vagy folyamatos ellátást igénylő beteg,
g.) van-e családban munkanélküli vagy nyugdíjas,
h.) részesül-e kollégiumi ellátásban.
(3) Amennyiben a hallgató Szőlősgyörök Község Önkormányzat igazgatási területéről elköltözik az önkormányzat a támogatást megszünteti.

6. §

Záró és hatályba léptető rendelkezések

(1) E rendelet 2004. november 1. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel gondoskodik.

1. melléklet

NYILATKOZAT
JÖVEDELMI ÉS VAGYONI VISZONYOKRÓL
Személyi adatok:
A pályázó neve :………………………………………………………………
Születési helye, ideje:…………………………………………………………
Állandó lakcíme:………………………………………………………………..
Jövedelmi adatok (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 4. § (1) bekezdése alapján):
Hozzátartozók neve:
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

A jövedelmek típusa
(származás szerint)

Pályázó
Ft/hó

Hozzátartozók
Ft/hó

Munkaviszonyból, munkavégzésre
Irányuló egyéb jogviszonyból

Társas és egyéni vállalkozásból

Ingó, ingatlan vagyontárgy értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából

Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátás

A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatás

Önkormányzati és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeni ellátás

Föld bérbeadásából
származó jövedelem

Egyéb (pl.: ösztöndíj, értékpapír stb.)

Összes nettó jövedelem:

Az egy főre jutó havi családi nettó jövedelem:……………..Ft/hó
A pályázó és közeli hozzátartozó tulajdonát képező vagyon felsorolása:
Értéke: …………………………..
Ingatlan megjelölése, címe (családi ház, nyaraló, telek, zártkert, stb.): …………………………………………..…………………………………………………….…… ……………………………………………………………………………………………....
……………………………………………….……………………………………………………...
Jármű: (típus, üzembe helyezés ideje) :…………………………………………. …………………
Nagy értékű ingóságok. ………………………………………………………. …………………
Értékpapír, betétben elhelyezett összeg, készpénz, stb. :…………………………..………………. …………………………………………………………………………………………………….
Termelő és munkaeszköz :………………………………………………….…… …………………
Az alábbi vagyoni értékű jogokkal rendelkezem:
Haszonélvezet :…………………………………………………………………….………………..
Használat, bérlet :……………………………………………………………………..…………….
Összesen: …………………………....
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy az adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat a megyei APEH útján ellenőrizheti.
Szőlősgyörök, ………………………………..
……………………………..
pályázó
1

Hatálybalépés ideje: 2004.11.01.