Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2006.(III.29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat költségvetésének előterjesztésekor, illetőleg a zárszámadáskor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek tartalmának meghatározásáról

Hatályos: 2006. 03. 30

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2006.(III.29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat költségvetésének előterjesztésekor, illetőleg a zárszámadáskor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek tartalmának meghatározásáról1

2006.03.30.

Szőlősgyörök Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása

(1) Az önkormányzat adósság és hitelállomány lejárat szerinti bemutatását úgy kell összeállítani, hogy a kimutatás:
- egyik oldalán az önkormányzat adósságállománya,
- másik oldalán az önkormányzatok által nyújtott hitelek állománya szerepeljen.
(2) A kimutatásban a lejárat éve szerinti logikai bontásban kell egymás mellé rendezni az adósságot, illetve a nyújtott hiteleket. Az adósságnál, illetve a nyújtott hiteleknél a megnevezésnek egyértelműnek kell lennie, s az adatokat a főkönyv a főkönyvi könyvelés adataival, illetve meglévő szerződésekkel alá kell tudni támasztani. A kimutatás elkészítése során meg kell állapítani az összes adósságállomány és az összes nyújtott hitelállomány egyenlegét.
(3) Az önkormányzat adóssága és a nyújtott hitelek állománya eszközök szerinti bontásban történő bemutatásakor az érintett eszközök szerinti logikai bontásban kell egymás mellé rendezni az adósságot, illetve a nyújtott hiteleket. Érintett eszköz alatt kell érteni pl. hogy melyik eszközféleséget érinti az adósság, illetve nyújtott hitel. Az eszközök tekintetében nem kell szorosan véve mérleg szerinti eszközfogalmat érteni.
(4) A tipikus eszközféleségek, melyekhez az adósság kapcsolódhat:
- beruházással megvalósuló ingatlan, gép, berendezés, felszerelés, jármű, stb.
- felújításhoz kapcsolódó ingatlan, gép, berendezés, felszerelés, jármű, stb.
- készletbeszerzés (ki nem fizetett szállító)
- szolgáltatás-igénybevétel (ki nem fizetett szállító)
- kötelezően fizetendő juttatások kifizetésének elmaradása
- munkaadókat terhelő járulékok - a járulékok be nem fizetésekor
- áfa – ha nem került befizetésre
- egyéb fizetési kötelezettség – nem teljesítése stb.
(5) A tipikus eszközféleségek, melyekhez a hitelnyújtás kapcsolódhat:
- dolgozóknak nyújtott lakásépítési, lakásvásárlási támogatás
- lakosságnak adott lakásépítési, lakásvásárlási támogatás
- más szervezetnek ideiglenes pénzeszközátadás stb.

2. §

A helyi önkormányzatok összevont mérlegei

Az önkormányzat összevont
a.) pénzforgalmi mérlegét a költségvetést megállapító és a zárszámadási rendelet e rendelet 1.számú melléklete,
b.) egyszerűsített mérlegét csak a zárszámadási rendelet e rendelet 2.számú melléklete,
c.) a bevételek jogcím csoportonkénti megbontását a költségvetést megállapító és a zárszámadási rendelet e rendelet 3.számú melléklete szerinti tartalommal mutatja be a költségvetés megállapításakor előzetes adatok, a zárszámadásban tényleges adatok alapján.

3. §

Vagyonkimutatás

Az Önkormányzat vagyonkimutatását a zárszámadási rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet 44/A. §-a szerinti részletezettséggel mutatja be. Az önkormányzat a vagyonkimutatásban további alábontást nem alkalmaz.

4. §

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése

(1) A tájékoztatóban pontosan fel kell tüntetni minden olyan döntést, amely akár a bevételek, akár a kiadások tekintetében több éves kihatást eredményeznek. A bevételekre és a kiadásokra ható döntéseket egyaránt részletezni kell.
(2) A tájékoztatóban meg kell jelölni:
- a döntés megnevezését (határozatszám, rendeletszám stb.)
- a döntés részletes indoklását úgy, hogy abból kitűnjön a döntés láthatólag milyen időtartamra hat majd ki. (hány évre), s milyen lesz az elkövetkező legalább 3 évre gyakorolt hatása. A hatást összegszerűsíteni kell.

5. §

A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

A kimutatásban a tárgyévre vonatkozó közvetett támogatásokat
- jogcímenként
- a döntéshozóként, a döntés számának feltüntetésével
- összegszerűen
kell részletezni.

6. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2006.január 1.napjától kell alkalmazni.

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1

Hatálybalépés ideje: 2006.03.30.