Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015.(XI.24.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról

Hatályos: 2016. 01. 01

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015.(XI.24.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról

2016.01.01.

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szőlősgyörök község Önkormányzat illetékességi területére terjed ki.

Adókötelezettség

2. § Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén lévő:

a) a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt építmény)

b) a telek

c) nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga.

Az adó alanya

3. § Az adó alanyát a Htv. 24. §-a határozza meg.

Az adómentesség

4. § (1) Mentes a kommunális adófizetési kötelezettség alól:

a) a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész

b) az Önkormányzat illetékességi területén nem állandó lakos magánszemély tulajdonában álló lakás,

d) az Önkormányzat illetékességi területén a magánszemély tulajdonában álló telek.

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése

5. § (1) Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a Htv. 14. §-ban, illetőleg a Htv. 20. §-ban foglaltak az irányadók.

(2) A Htv. 24. §-ban foglalt lakásbérleti jog esetén az adókötelezettség a lakásbérleti jogviszony létrejöttét követő év első napján keletkezik és a jogviszony megszűnése évének utolsó napján szűnik meg.

(3) A lakásbérleti jogviszonynak az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.

Az adó mértéke

6. § Az adó évi mértéke a 2. §-ban meghatározott adótárgyanként 16.000.- Ft.

7. § A 6. § -ban meghatározott adó mértékéből Szőlősgyörök Község díszpolgára hivatalból 50 % kedvezményben részesül.

Az adóbevallása és megfizetése

8. § (1/) Az adóalanynak az adóbevallást az adókötelezettséget érintő változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell benyújtani az adóhatósághoz.

(1) A magánszemélyek kommunális adóját az adózónak félévenként, két egyenlő részletben az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell megfizetnie.

(2) A magánszemélyek kommunális adóztatásával kapcsolatos eljárás során a fogalmakat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. §-ának megfelelően kell alkalmazni.

Záró rendelkezések

9. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésben a helyi adóról szóló – többször módosított – 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló – többször módosított – 2003. évi XCII. törvény hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

(3) Ezzel egyidejűleg a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 22/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.