Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IX.30.)önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

Hatályos: 2015. 11. 01

Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


                            I.Talajterhelési díj


1.§


A rendelet hatálya


A rendelet hatálya Géderlak község közigazgatási területén azokra a kibocsátókra terjed ki, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötött rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz.


2.§


A talajterhelési díj mértéke


(1) A kibocsátó köteles a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktdtv.) 12. §-ában meghatározott talajterhelési díjat fizetni.


(2) Mérési lehetőség hiányában a talajterhelési díj megállapítása során átalányként 50 l/fő/nap vízmennyiséget kell figyelembe venni.


3.§


Mentességek és díjkedvezmények


(1) 2015. évre és 2016. év március 31-ig terjedő időszakra nem terheli talajterhelési díj fizetési kötelezettség azt a magánszemély kibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára 2016. március 31-ig ráköt.(Amennyiben a rákötés nem történik meg, a kibocsátó talajterhelési díj fizetésre 2015.november 1-től köteles.) A rácsatlakozást a víziközmű szolgáltatóval megkötött szolgáltatási szerződés bemutatásával kell igazolni.


(2) Mentes a talajterhelési díj fizetésének kötelezettsége alól az a kibocsátó,

a) akinek ingatlanán a lakó- és melléképületében nincs bevezetve a víz, csak kerti csappal rendelkezik,

b) akinek ingatlanán a méréssel igazolt éves vízfogyasztás nem haladja meg a 10 m3-t,

c)a vízvezetékrendszer meghibásodás(csőtörés) következtében elfolyt, elszivárgott vízmennyiség után, feltéve, hogy a meghibásodást a szolgáltató hitelt érdemlően igazolja. Ebben az esetben e hónapra eső talajterhelési díj alapjául szolgáló vízmennyiség, a vízvezeték meghibásodásának hónapja előtti egy éves időszak teljes vízfogyasztásának 1/12-ed részével(havi átlag  vízfogyasztás) egyezik meg.

d)a talajterhelési díjjal érintett ingatlan nagyobb mértékű felújítása esetén a közszolgáltató által kiadott igazolás mellett, az elszámolás alapja a c) pont szerint történik,

e) A közszolgáltató által igazolt külön órával (almérő) mért kerti csapon keletkezett vízfogyasztás.


(3) A kibocsátó a Ktdtv. 14. §-ában meghatározott esetben csökkentett talajterhelési díj megfizetésére köteles.


(4) Az (1)-(3) bekezdés szerinti díjmentesség díjcsökkentés érvényesítéséhez a bevalláshoz csatolni kell a rendelet 1. mellékletében szereplő nyilatkozatot.


4.§


A talajterhelési díj bevallására, megállapítására, megfizetésére vonatkozó szabályok


(1) A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségéről a felhasznál vízmennyiség alapján a Ktdtv. 20. § (1) bekezdésének megfelelően, az  erre rendszeresített formanyomtatványon tesz bevallást az önkormányzat adóhatóságához.


(2) A kibocsátónak a bevallásának benyújtásával egy időben nyilatkoznia kell a mentességre, díjkedvezményre jogosító körülményről és bevallásához csatolnia kell az ezen körülményt igazoló dokumentumot.


 (3) A kibocsátó a talajterhelési díjat az önkormányzat 11732040-15337427-10030008 számú Talajterhelési díj beszedési számlája javára fizeti meg.


(4) A talajterhelési díjjal kapcsolatos ellenőrzési feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el.


(5) A kibocsátó fizetési kötelezettségének keletkezéséről, módosulásáról vagy megszűnéséről az erre okot adó tény, körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül köteles bejelentést tenni az önkormányzati adóhatóságnál.


5.§


Adatszolgáltatási szabályok


(1)Az önkormányzati adóhatóság részére a víziközmű szolgáltató (a továbbiakban: közszolgáltató) a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében köteles adatot szolgáltatni:

a) a tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény, valamint a mért locsolási célú vízfelhasználás mennyiségével, továbbá az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel,

b) a kibocsátó személyének megállapításához szükséges adatokról,

c) minden hónap 5. napjáig a kibocsátók körében bekövetkezett változásokról, a változás bekövetkezésének időpontjáról.


(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására feljogosított szervezet a tárgyévet követő március 15. napjáig adatot szolgáltat a kibocsátók szennyvíztározójából a tárgyévben elszállított és igazoltan jogszabályi előírások szerinti elhelyezett folyékony hulladék mennyiségéről.


(3) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésre használhatja fel az önkormányzati adóhatóság.


II. Környezetvédelmi alap


6. §

(1) Az Önkormányzat környezetvédelmi alapot hoz létre.


(2) A környezetvédelmi alapot környezetvédelmi célokra kell felhasználni. A talajterhelési

díjból származó bevétel szabályos felhasználásának minősül különösen:

a) a csapadékvíz elvezetésének biztosítása,

b) a belvízvédelmi feladatok ellátása,

c) a környezet védelmét megalapozó tanulmányok, tervek készítése,

d) a környezettudatos szemlélet szélesítése, elmélyítése,

e) a környezeti károk megelőzése, mérséklése és felszámolása,

f) természeti és az épített környezeti értékek megőrzése, átörökítése,

g) a kulturált környezet megteremtését és fenntartását célzó intézkedések támogatása.


(3) A Képviselő-testületnek évente rendelkeznie kell a környezetvédelmi alap

a) tervezett felhasználásáról - a költségvetési rendelet megalkotásakor,

b) a tényleges felhasználásról - a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg.


III. Záró rendelkezések


6.§


(1)Ez a rendelet 2015. november 1-én lép hatályba.


(2) A 3.§ (1) bekezdése 2016. december 31-én hatályát veszti.Géderlak, 2015.  szeptember 29.

Katona György                                                                      Czabainé Csada Márta

polgármester                                                                                      jegyző
A rendelet kihirdetésének időpontja: 2015.szeptember 30.                Czabainé Csada Márta

                 jegyzőMellékletek