Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (IV.10.)önkormányzati rendelete

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Hatályos: 2013. 04. 11

Géderlak Község  Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésének  felhatalmazása  alapján,  Géderlak Község Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek  kiadásainak  készpénzben történő  teljesítésének eseteire az alábbi rendeletet alkotja:1.§.

Jelen rendelet kiterjed Géderlak Község Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.2.§.


 A költségvetési szerv házipénztárából a kiadás készpénzben teljesíthető

a) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyerekvédelmi pénzbeli ellátás,

b) személyi juttatás körében

   ba) rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás,

   bb) külső személyi juttatás

c) készpénzelőleg,

d) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés,

e) természetes személy részére ingatlan vételárának kifizetése,

f) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,

g) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása ,

i) alkalmazottak belföldi kiküldetése,

j)  üzemanyag elszámolás,

k) kisebb javítási munkálatok számlái

l) jogcímtől függetlenül 200.000 Ft bruttó összegig bármilyen kifizetés.


3.§

(1)  Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Géderlak ,2013. március  26.Katona György                                                                      Czabainé Csada Márta       

  polgármester                                                                                    jegyző


Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2013. április 10.                                                           Czabainé Csada Márta

          jegyző