Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Hatályos: 2013. 11. 30- 2023. 03. 31

Szerkesztés...

Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

                                                       13/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete             

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól


Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Möt. 13.§ (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

1.§

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


 (1) E rendelet célja, hogy a közterület elnevezése Géderlak község közterületeit pontosan megjelölje, azonosítsa, a tájékozódás céljára szolgáljon, egyben emléket állítson, hagyományokat ápoljon és a közterületek elnevezésére, azok megváltoztatására vonatkozó szabályokat egységes rendbe foglalja.

(2) E rendelet alkalmazásában:


Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2.§ 13.pontja szerinti terület.


Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló kormányrendelet 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet 2. § (3) bek. j) pontja szerinti közterületnév.


Házszám: olyan számmal, számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan­nyilvántartásban a helyrajzi számmal jelölt belterületi ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja.

2.§


A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK


(1) A település belterületén minden közterületet el kell nevezni. A külterületi közterületeket el lehet látni elnevezéssel. A közterület elnevezésről és megváltoztatásáról a Képviselőtestület határozattal dönt.


(2) Az újonnan létesített közterületnél, a közterületként való bejegyzés létrejöttét követő egy éven belül kell nevét a megállapítani.


 (3) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni a történelmi hagyományokra, a település földrajzi sajátosságaira, kulturális, természeti, történelmi értékeire, sajátosságaira, vagy a közterületnek a településen belüli elhelyezkedésére.


(4) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid, közérthető, a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen.


(5) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket, aki nem köthető a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerekhez, és

 1. a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett, tevékenysége a nemzet szellemi, anyagi gyarapodását szolgálta, közmegbecsülésnek örvend, vagy
 2. élete, munkássága Géderlakhoz kötődik, hozzájárult annak fejlődéséhez, vagy példa értékű lehet a község lakói számára.

(6) A közterület nevének megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezhetik az önkormányzati képviselők, a képviselő­testület bizottsága és Géderlakon lakóhellyel rendelkező állampolgárok.


(7) A közterület elnevezésére vonatkozó döntés meghozatala előtt be kell szerezni az érintett közterület lakóinak véleményét, azonban a lakosság véleményén0ek a Képviselő-testület döntésére nincs kötelező ereje.

 1. A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést közzé kell tenni, és a döntésről értesíteni kell
 1. az érintett tulajdonosokat (lista szerint, ingatlanonként 1 személyt),
 2. a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatalát,
 3. a közhiteles ingatlan-nyilvántartást vezető szervet,
 4. a Kalocsai Rendőrkapitányságot,
 5. a tűzvédelmi hatóságot,
 6. Kalocsai Mentőállomást,
 7. a háziorvost,
 8. a közműszolgáltatókat.

3.§


A HÁZSZÁM MEGÁLLAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK


(1) Belterületen a névvel ellátott közterület mentén lévő ingatlant házszámmal kell ellátni. Külterületen az ingatlanok jelölése helyrajzi számmal történik, külterületi ingatlanoknál házszám adható.


(2) A házszámozásnál figyelemmel kell lenni azon beépítetlen telkekre is, melyek a későbbi beépítéskor a közbenső házszámot kapják.


(3) Amennyiben egy ingatlan több közterülettel, utcával is érintkezik, a házszámot arról a közterületről kell megállapítani, amely felől az ingatlan megközelíthető, amely közterületre az ingatlan bejárata esik. Amennyiben ez több közterület esetében is igaz, akkor az ingatlannak a szélesebb közterület soron következő házszámát kell kapnia.

(4) Az út, utca, köz, tér (a továbbiakban együttesen: utca) házszámozása 1-től kezdődően, növekvő arab számozással történik, és a házszám növekedésének irányát tekintve az utca jobb oldalán lévő ingatlanok páros, a bal oldalon lévő ingatlanok páratlan számozást kapnak.


(5) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával megegyező irányú.


(6) A földrajzi okokból csak az egyik oldalán beépíthető utcák házszámozása arab számozással 1-től kezdődően folyamatos.


(7) Egy helyrajzi számú ingatlanon álló több épület, ikerház, sorház esetén, továbbá telekmegosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlan esetén a magyar ABC sorrend szerinti nagybetűivel történő megkülönböztetés alkalmazható, szám/betűjel formátumban.


(8) A kialakult házszámozást követően egyesített ingatlanok megtartják eredeti házszámukat.


(9) A házszám megállapításáról szóló döntést az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl közölni kell a 2. § (8) bekezdésében meghatározott szervekkel.


4.§KÖZTERÜLETI NÉVTÁBLÁK ÉS HÁZSZÁMTÁBLÁK ELHELYEZÉSE


 1. A közterületek nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni, a névtáblákat pedig külön tartószerkezeteken kell elhelyezni.


(2) A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség esetén cseréjéről, pótlásáról az Önkormányzat gondoskodik.


(3) A házszámtáblát az ingatlan utcafronti kerítésére vagy házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának elhelyezni.


(4) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről, pótlásáról az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia. Amennyiben a házszámtábla cseréjét az utcanév módosítása teszi szükségessé, a csere költségét az Önkormányzat átvállalhatja. 


5.§


ZÁRÓ RENDELKEZÉS

(1)Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


(2) A rendelet hatályba lépésekor meglévő közterületi elnevezéseket és a házszámozást a hatályba lépés nem érinti.

Géderlak, 2013. november  26.                                   Katona György                                               Czabainé Csada Márta

                                   polgármester                                                   jegyző


Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2013. november 29.                                                           Czabainé Csada Márta

          jegyző