Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Hatályos: 2020. 12. 19


Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 8. § (2) bekezdésben foglalt feladat-körében, az Mötv. 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.


I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. A rendelet hatálya


1. §


(1) A rendeletet hatálya a Gyöngyös város közigazgatási területén a jelen rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást (továbbiakban: cselekmény) cselekvéssel, mulasztással vagy jogellenes állapot fenntartásával megvalósító 14. életévüket betöltött természetes személyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (továbbiakban: elkövető) terjed ki.


(2) A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít, vagy közigazgatási bírsággal szankcionál.


2. Eljárási szabályok


2. §


(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt közigazgatási hatósági eljárás bejelentés, vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján hivatalból indul.


(2) [1]E rendelet alkalmazása során az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény (továbbiakban: Ákr.) rendelkezései irányadók.


3. §


(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárás lefolytatására, és a cselekmény elbírálására a Képviselő-testület átruházott hatáskörében a jegyző jogosult.


(2) [2]...


4. § 


(1) A rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben

a) természetes személy elkövető esetén 5.000 forinttól 200.000 forintig,

b) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet elkövető esetén 5.000 forinttól 2.000.000 forintig

terjedő közigazgatási bírság (továbbiakban: bírság) szabható ki.


(2) A bírság kiszabására a Polgármesteri Hivatal hatósági ügyintézője, valamint a (4) bekezdésben foglaltak alapján a közterület-felügyelő helyszíni bírság kiszabására jogosult. A közösségi együttélési szabályok megsértésére irányuló magatartásokról, és azok elkövetőiről az Önkormányzat nyilvántartást vezet (továbbiakban: nyilvántartás). 


(3) A bírság mértékének megállapítása során figyelembe kell venni:

a) a közösségi együttélési szabályok megsértésének súlyát,

b) a nyilvántartás adatai alapján a cselekmény ismétlődését és gyakoriságát, ebből fakadóan érvényesíteni kell a fokozatosság elvét,

c) az elkövető vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait.


(4) [3]Ha a helyszíni intézkedés alkalmával az elkövető a jogsértést teljes mértékben elismeri, és - a cselekmény (3) bekezdésben foglalt szempontok alapján történő értékelése alapján - súlyosabb jogkövetkezmény alkalmazása nem indokolt, vele szemben a Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelője helyszíni bírságot alkalmazhat. A helyszíni bírság mértéke – a (3) bekezdésben foglalt szempontok figyelembe vétele mellett - 5.000 forinttól 50.000 forintig terjedhet. A közterület-felügyelő eljárása során a közigazgatási szabályszegések szankcióira vonatkozó törvény helyszíni bírságra vonatkozó rendelkezései alapján jár el. A közterület-felügyelőt a helyszíni bírság alkalmazása érdekében a nyilvántartás adatainak elérését biztosító technikai eszközzel kell ellátni.


(5) [4]A helyszíni bírságot 8 napon belül kell megfizetni az átadott készpénz átutalási megbízáson. Ennek elmaradása esetén az Ákr. szerinti végrehajtási eljárásnak van helye. Ha az ügyfél a jogsértést nem ismeri el, a közterület-felügyelő bejelentést tesz a közigazgatási eljárás lefolytatása érdekében. A kiszabott közigazgatási bírságot az elsőfokú határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül kell az elkövetőnek megfizetni az Önkormányzat költségvetési számlájára.


(6) Korlátozottan cselekvőképes személlyel szemben helyszíni bírságot nem lehet kiszabni, közigazgatási bírság kiszabásának pedig akkor van helye, ha önálló jövedelemmel rendelkezik, vagy önként vállalja a közigazgatási bírság megfizetését.


(7) [5]


(8) Amennyiben a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás csekély súlyú, a cselekmény elkövetője az elkövetést megelőző egy évben a településen nem valósított meg a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást, a személyi körülményei és a cselekmény elkövetésének körülményei alapján kellő visszatartó hatás várható, bírság helyett figyelmeztetés is alkalmazható.


(9) Ha a közigazgatási bírság fizetésére kötelezett a fizetési határidő leteltét megelőzően bizonyítja, hogy az összeg meg nem fizetése neki nem róható fel, és hogy rajta kívülálló ok lehetetlenné teszi a határidőre való teljesítést, vagy az számára aránytalan nehézséget jelentene, kérelmére a jegyző legfeljebb 6 havi részletfizetési kedvezményt engedélyezhet. 


II. Fejezet

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások


3. A környezetvédelemmel kapcsolatos szabályok megsértése


5. §


(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el:

1. a közterületen kereskedelmi, szolgáltató tevékenységet folytató, aki a közterület tisztántartására irányadó szabályokat megszegi,

2. a tulajdonos, üzemeltető, vagy használó, aki a tulajdonát képező, vagy általa használt ingatlan előtti, melletti járdaszakasz tisztításáról, a hóeltakarításról, síkosság mentesítéséről nem gondoskodik,

3. aki a közterületen lévő, vagy oda időszakosan, hulladékszállítás céljából kihelyezett hulladékgyűjtő edényzetben – ideértve a lomtalanítás során kihelyezett hulladékot is – kutat, abból hulladékot válogat ki,

4. aki a közterületi kézi hulladékgyűjtő edényekbe a szokásos mértékűnél nagyobb mennyiségű hulladékot helyez el.

5. aki megszegi az avar, a kerti hulladék nyílttéri égetésére irányuló, önkormányzati rendeletben meghatározott szabályokat,

6. az ingatlan tulajdonosa, használója, aki nem gondoskodik az ingatlanán elhelyezkedő zöld növényzet a közterületre történő, gyalogosforgalmat zavaró vagy balesetveszélyes túlnövésének megakadályozásáról, a túlnőtt növényzet eltávolításáról,

7. aki a közkifolyóból termőföldet locsol, gépjárművet mos, vagy a közkifolyó rendeltetésétől eltérő célra vizet használ,

8. aki belterületen zajjal járó építési, vagy egyéb ipari tevékenységet munkanapokon 19 óra és 7 óra között, pénteken 19 óra és szombaton 9 óra között, vagy vasárnap vagy munkaszüneti napon végez,

9. aki zöldfelület fenntartással kapcsolatos, zajt keltő tevékenységet meg nem engedett időszakban végez,

10. aki lakott területen, az ott levő épületben, vagy az ahhoz tartozó telken hangosító berendezést meg nem engedett időszakban működtet, és ezzel zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát zavarja,

11.[6] a tulajdonos, kezelő, haszonélvező, használó, bérlő, aki az ingatlan körüli zöldfelület tisztántartását, gondozását legalább 5 m szélességben elmulasztja,

12.[7] a tulajdonos, kezelő, haszonélvező, használó, bérlő, aki az ingatlan melletti árok és műtárgyai - az útszegélyig terjedő - tisztántartását elmulasztja.

13.[8] az ingatlan tulajdonosa, kezelője, haszonélvezője, használója, bérlője, aki a házi húskészítmények füstölésére irányadó, a környezetvédelemről szóló önkormányzati rendeletben foglalt szabályokat megsérti.


(2) Az (1) bekezdés 9. pontja alkalmazásában megengedett időszak: munkanapon 7 óra és 19 óra között, szombaton, vasárnap és munkaszüneti napon 9 óra és 18 óra között.


(3) Az (1) bekezdés 10. pontja alkalmazásában megengedett időszak: munkanapon 7 óra és 19 óra között, szombaton 9 óra és 22 óra között, vasárnap és munkaszüneti napon 9 óra és 18 óra között.4. A közterületek rendeltetéstől eltérő használatával kapcsolatos szabályok megsértése


6. §


A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el:

1. aki közterületen az erre irányuló közterület-használati engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő módon szervez és tart közterület-használati engedély birtokában szervezhető rendezvényt,

2. az a rendező, aki a közterület-használati engedély alapján megtartott rendezvény teljes ideje alatt nem biztosítja a rend betartását, és a rendezvény helyszínéről történő kulturált elvonulást,

3. az a rendező, aki a rendezvény ideje alatt és azt követően nem gondoskodik a közterület tisztántartásáról, az egy óránál tovább tartó rendezvények esetén illemhely biztosításáról,

4. [9]az a rendező, aki a közterület-használati engedély alapján megtartott rendezvény során 22 óra után, valamint a Fő téri rendezvények esetén pénteki és szombati napokon 23.30 óra után hangosító berendezést használ,

5.[10]

6. aki közterületen az erre irányuló közterület-használati, tulajdonosi engedély nélkül, vagy nem az engedélyben foglaltak szerint ideiglenes bútorzatot, vagy más műszaki alkotást helyez el, létesít, tart fenn,

7. aki zöldterület arra ki nem jelölt részén gyalogosan vagy járművel közlekedik, vagy járművel várakozik,  

8. aki zöldterületek rendeltetéstől eltérő, engedélyezett használata esetén a növényzet védelméről és helyreállításáról nem gondoskodik,

9. aki zöldterületen erre irányuló engedély nélkül gépjármű parkolót létesít,

10.[11], [12] aki közterületi játszótéren november 1-től február utolsó napjáig 18 órától 8 óráig, valamint március 1-től október 31-ig 21 órától 7 óráig használja, vagy a Hattyú téri sportpályát november 1-től február utolsó napjáig 17 órától 9 óráig, valamint március 1-től október 31-ig 20 órától 9 óráig használja, vagy a játszótérre, köztéri sportpályára – amennyiben szabálysértés nem valósul meg – kedvtelésből tartott állatot bevisz, beenged,

11. aki közterületen - a KRESZ-ben meghatározott hibaelhárítás kivételével – járművet javít, szerel,

12. aki az Önkormányzat által, vagy önkormányzati együttműködéssel létesített közterületi emléktáblát, emlékművet beszennyez, eltakar, vagy eltávolít,

13. aki emlékművön, utcabútorzaton, egyéb közterületi berendezési tárgyon, valamint a lejárati lépcsőn, kőpadon, szökőkúton, templomok előtti lépcsővel határolt részen gördeszkázik, görkorcsolyázik, kerékpározik,

14.[13]


4/A. Piacok rendjének megsértésével kapcsolatos szabályok megsértése[14]


6/A. §


A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el:

 1. aki a piac területén a piac működését zavaró, a Piacüzemeltetési Szabályzatba ütköző magatartást tanúsít, és a piacüzemeltető figyelmeztetése ellenére a zavaró magatartást nem hagyja abba,
 2. aki a piacüzemeltetőnek a piac területéről való kitiltásra, az árusítási lehetőség megtagadására vonatkozó rendelkezésének nem tesz eleget.4/B. A temetők használatával kapcsolatos szabályok megsértése[15]

6/B. §


A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el:

 1. aki a temetőben elhelyezhető sírjel, sírbolt létesítésére irányuló előzetes engedélyeztetési, a kivitelezésre vonatkozó bejelentési kötelezettégeit megszegi,  
 2. aki olyan síremléket, sírboltot létesít, amely – különösen a térszint feletti magasságra tekintettel - az adott temetőrész jellegét megváltoztatja, vagy amelynek kivitelezési módja, a felhasznált anyagok minősége sérti a közízlést, a kegyeleti jogok gyakorlását,
 3. aki sírboltot, kriptát nem az arra kijelölt parcellában létesít,
 4. aki a síremlék, sírjel létesítése során a temetkezési hely megállapított területén túlhalad, vagy a síremlék, sírbolt mérete egyebekben meghaladja a rendeletben előírt méreteket,
 5. aki a sírok közötti szabad közlekedést a kér sírhely közötti, rendeletben kötelezően előírt távolság beépítésével, vagy beültetésével akadályozza,
 6. aki a temetési helyen a közszolgáltató írásbeli engedélye nélkül ültet fát, vagy 1 m-nél magasabb cserjét, bokrot,
 7. aki a köztemetőben keletkezett hulladékot a köztemető területén belül nem a közszolgáltató által kijelölt helyen helyezi el,
 8. aki a temetőben lévő vízvételi helyet a rendeltetéstől eltérő módon veszi igénybe,
 9. aki a köztemetőbe gépjárművel – kivéve a temetkezési szolgáltatás ellátásához szükséges, a mozgásában korlátozott személyek szállításával összefüggő, valamint a síremlékek, sírkeretek kivitelezésével összefüggő járműhasználatot - jogosulatlanul behajt,
 10.     aki a köztemetőben olyan tevékenységet folytat, amely alkalmas arra, hogy a szertartások rendjét megzavarja, a kegyeleti jogok gyakorlását akadályozza, vagy aki a temető használatára irányuló szabályzatot egyéb módon megszegi,
 11.   a sírhely felett rendelkezni jogosult, aki a sírhely gondozását, gyomtalanítását elmulasztja.
5. A parkolás rendjével kapcsolatos szabályok megsértése


7. §


A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el:

1. [16]aki üzemképtelen, vagy hatósági jelzéssel nem rendelkező járművet 10 napon túl, közterület-használati engedély nélkül tárol közterületen,

2. aki a 3500 kg össztömeget meghaladó gépjárművet nem az önkormányzati rendeletben kijelölt közterületen tárolja, valamint az autóbuszt nem az arra kijelölt közterületen és időtartam betartásával várakoztatja.

3.[17] aki feltételekhez kötött várakozási övezet használatára irányuló, a parkolásról szóló önkormányzati rendeletben foglalt szabályokat megsérti.

4.[18] aki a belvárosi gyalogos övezet használatára irányuló, a parkolásról szóló önkormányzati rendeletben foglalt szabályokat megsérti.6. A reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésével kapcsolatos szabályok megszegése


8. §


A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el:

1. aki – önkormányzati rendeletben meghatározott kivételekkel - közterületen reklámhordozót közterület-használati engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő módon, vagy önkormányzati rendeletben kifejezetten tiltott helyen létesít,

2. a reklámhordozó tulajdonosa és a hirdetmény közzétevője, ha a reklámhordozó folyamatos karbantartásáról nem gondoskodik,

3. aki – önkormányzati rendeletben meghatározott kivételekkel - az önkormányzati rendeletben meghatározott I. övezeten (városközpont) belül bármilyen járművet (pl. kerékpár, utánfutó, teherautó platója) kifejezetten reklámcéllal, mobil vagy fix rögzített reklámmal ellát, vagy járműreklámként tárol,

4. aki a plakátot nem plakát elhelyezésére szolgáló reklámberendezésen helyezi el, különös tekintettel arra, aki közterületen lévő növényzetre, védett természeti értékre helyezi ki a reklámhordozót,

5. a hirdetmény közzétevője, és az, akinek az érdekében a kihelyezés történt, ha az idejét múlt hirdetményt 15 napon belül nem távolítja el.7. Az állattartás körében érvényesítendő szabályok megsértése


9. §


A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el,

1. aki közterületen, közforgalom számára megnyitott helyen gazdátlan, kóbor állatot etet, itat, tart,

2. aki kedvtelésből tartott állatot - vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével - olyan közterületre, közforgalom számára megnyitott helyre, ahol azt tábla tiltja, vagy vendéglátó egységbe, piac vagy temető területére, kulturális, oktatási, szociális, sport- vagy egészségügyi intézmény területére, ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe bevisz, beenged,

3. aki bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon enged, tart,

4. aki közkifolyóknál, illetve a szökőkutakban kedvtelésből tartott állatot fürdet,

5.[19]


10. §


A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a haszonállattartó,

1. aki nem gondoskodik a trágya, trágyalé külön jogszabályokban meghatározott módon történő gyűjtéséről, a tároló szükség szerinti kiürítéséről,

2. aki az ingatlanán keletkezett trágyát közterületen helyezi el,

3. aki haszonállatot közkifolyónál itat, mosdat,

4. aki közterületen haszonállatot tart, legeltet, vagy a zárt ingatlanról felügyelet nélkül kienged.8. Hulladékgazdálkodási szabályok megsértése


11. §[20]9. Más jogszabályokban nem szabályozott nemzeti jelképek védelme


12. §[21]9/A. Az önkormányzat jelképeinek jogosulatlan használata[22]


12/A. §


A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el:

 1. aki a Gyöngyös Város jelképeiről és névhasználatáról szóló 32/2020.(X.30.) önkormányzati rendeletben foglaltaktól eltérően Gyöngyös város címerét, zászlaját, logóját, a „Gyöngyös” nevet, vagy a településrészek (Mátra­füred, Mátraháza, Kékestető, Sástó, Farkasmály) nevét engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon használja, alkalmazza vagy forgalmazza.


10. Záró rendelkezések13. §


Ez a rendelet 2016. augusztus 1-jén lép hatályba.
[1]

Módosította a 44/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet

[2]

Törölte a 44/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet

[3]

Módosította a 44/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet

[4]

Módosította a 44/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet

[5]

Törölte a 44/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet

[6]

Beiktatta a 13/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet.

[7]

Beiktatta a 13/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet.

[8]

Beiktatta a 14/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet

[9]

Módosította a 29/2018.(VI.14.) önkormányzati rendelet

[10]

Hatályon kívül helyezte a 32/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet

[11]

Módosította a 32/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet

[12]

Módosította a 17/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelet

[13]

Hatályon kívül helyezte a 32/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet

[14]

Beiktatta a11/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet

[15]

Beiktatta a 40/2020.(XII.18.) önkormányzati rendelet

[16]

Módosította a 35/2017.(IX.27.) önkormányzati rendelet

[17]

Beiktatta a 37/2018. (VIII.31) önkormányzati rendelet

[18]

Beiktatta a 39/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet

[19]

Hatályon kívül helyezte a 32/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet

[20][21]

Hatályon kívül helyezte

[22]

Hatályon kívül helyezte a 32/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet

[23]

Beiktatta a 32/2020.(X.30.) önkormányzati rendelet