Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedésekről

Hatályos: 2021. 02. 27

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. §-ában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II.22.) Korm. rendelet 1. §. 2. pontjában foglaltakra is, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el.


1. §


E rendelet célja, hogy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása érdekében a rendelet időbeli hatálya alá tartozó időszakra Gyöngyös város közigazgatási területén meghatározza a helyi kötelező maszkviselés szabályait.

     

2. §


Gyöngyös Város belterületén (ideértve a központi belterületet és Mátrafüred, Kékestető, Mátraháza, Sástó, Farkamály településrészi belterületet is) - kivéve a sporttevékenységet, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken való tartózkodást - valamennyi közterületen, 6 éven aluli gyermekek kivételével a játszótéren, valamint a közterületnek nem tekinthető, mindenki számára nyitva álló helyeken - különös tekintettel a piacok területére - a maszkviselés kötelező. 


3. §


(1) Jelen rendelet előírásait – ideértve a jogkövetkezmények alkalmazását is – a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) számú kormányrendelet előírásaival összhangban kell alkalmazni.


(2) E törvény alkalmazása során közterület a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként, parkolóként szolgáló és – beleértve a kereskedelmi egységek, áruházak parkolóit is - a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat.


4. §


Ez a rendelet 2021. február 27-én lép hatályba, rendelkezéseit a 484/2020. (XI.10.) számú kormányrendelet hatályának fennállásáig lehet alkalmazni.