Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (II.4.) önkormányzati rendelete

a rendkívüli események okozta károk enyhítésére szolgáló támogatásról

Hatályos: 2021. 02. 05

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben, Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:


  1. Általános rendelkezések


1. §

A rendelet célja Gyöngyös Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén vis maior események okozta társasházi, illetve lakásszövetkezeti tulajdonban álló közös tulajdonban lévő ingatlanrészekben bekövetkezett károk enyhítésével és elhárításával összefüggő támogatás nyújtása.  


2. §


E rendelet alkalmazásában:

a) vis maior: a károsult ellenőrzési körén kívüli, elháríthatatlan körülmény, esemény.3. §


(1) Támogatásban kérelemre az a társasház, illetve lakásszövetkezet részesíthető, amelynek közös tulajdonában álló ingatlan vagy annak része vis maior esemény miatt

               a) részben megsemmisült,

b) vagy olyan mértékben károsodott, hogy a rendeltetészűrű használatra alkalmatlanná vált,

és a károsodás azonnali helyreállítást igényel.


(2) A vis maior eseményt a kérelmezőnek a katasztrófavédelmi hatóság által kiállított káreseményi jegyzőkönyvvel vagy hatósági bizonyítvánnyal kell igazolnia.


  1. A támogatás


4. §


(1) A rendeletben meghatározott célok megvalósítására az Önkormányzat Vis Maior Alapot hoz létre.


(2) A Vis Maior Alap a tárgyévi költségvetésben e célra elkülönített előirányzat.


(3) A vis maior eseménnyel összefüggésben keletkező, más úton meg nem térülő károk elhárítására, az eredeti állapot helyreállítását célzó kiadásokra kamatmentes vissza nem térítendő támogatás, illetve – legfeljebb két éves visszafizetési kötelezettséggel – visszatérítendő támogatás nyújtható.


(4) A támogatásra való jogosultságot e rendeletben meghatározott feltételek alapján a Képviselő-testület a körülmények mérlegelése alapján, egyedileg bírálja el a Vis Maior Alap mindenkor rendelkezésre álló előirányzata terhére és erejéig.


(5) Nem adható támogatás annak a kérelmezőnek, akinek kára a károsult felróható magatartásából, különösen helyreállítási, karbantartási kötelezettségének elmulasztásából adódott, illetve aki nem rendelkezett a káresemény bekövetkezésekor a károsult ingatlanra, ingatlanrészre irányuló érvényes biztosítással.


(6) A vis maior támogatás nem haladhatja meg a károsult által igazolt, de a biztosítója által meg nem térített kár mértékét, és legfeljebb az Önkormányzat mindenkori költségvetése Vis Maior Alap előirányzatában rendelkezésre álló összegben és mértékben állapítható meg. 


5. §


(1) A támogatás kizárólag a kérelemben megjelölt

a) ingatlanrész rendeltetésszerű használatának mértékig történő felújításra,

b) ingatlan káresemény által megsemmisült tartozékainak pótlására

használható fel.


(2) A támogatás az (1) bekezdésben meghatározott költségek – árajánlattal történő – igazolása után egyösszegű támogatásként folyósítható.


6. §


(1) A támogatásra való jogosultság megállapítása társasház, illetve lakásszövetkezet önálló képviseletére jogosult személy kérelmére indul.


(2) A támogatás iránti kérelmet e rendelet mellékletében meghatározott formanyomtatványon a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóságán (a továbbiakban: Igazgatóság) lehet benyújtani a kár bekövetkezését követő 45 napon belül.


(3) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező megnevezését,

b) a károsult ingatlan címét és helyrajzi számát, 

c) a káresemény leírását és időpontját,

d) egyéb, a kérelmező által fontosnak ítélt körülményt.


(4) A kérelemhez mellékelni kell:

a) társasház kérelmező esetén a társasház alapító okiratát, szervezeti és működési     szabályzatát,

b) lakásszövetkezet kérelmező esetén az alapszabályát,

c) 3. § (2) bekezdés szerinti igazolást,

d) az érvényes vagyonbiztosításról szóló biztosítási kötvényt,

e) kárszakértői véleményt,

f) a biztosító kártérítési ajánlatát vagy kárkifizetésről szóló igazolását,

g) az 5. § (2) bekezdésben hivatkozott árajánlatot. 


7. §


(1) A támogatás nyújtásáról, illetve mértékéről – a 6. § (4) bekezdésében meghatározott kárszakértői szakvélemény, illetve az Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal helyszíni szemléje során felvett jegyzőkönyvben foglaltak figyelembevételével – a Képviselő-testület soros  ülésén, de legkésőbb a kérelem benyújtását követő 30 napon belül dönt.


(2) A támogatás igénybevételi feltételeinek meglétét az Igazgatóság az igénylő által benyújtott dokumentumok és nyilatkozatok alapján jogosult és köteles ellenőrizni.


(3) A jogosult köteles a megállapított támogatási összeg cél szerinti felhasználásáról elszámolni, legkésőbb a támogatás folyósításától számított 6 hónapon belül.


(4) A jogosultnak vissza kell fizetnie a megállapított támogatásnak azon a részét, amelyet nem cél szerinti a kárelhárításra használt fel.8. §


(1) E rendelet a kihirdetését követő napon  lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépésének napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


Mellékletek