Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.(VII.23.) önkormányzati rendelete

A szomszédjogokról

Hatályos: 2013. 09. 01 - 2016. 01. 01SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2013. (VII.23.) önkormányzati rendelete


a szomszédjogokról


Szőlősgyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 106. §-ában, az 1960. évi 11. tvr. 21. §-ában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, e jogszabályoknak a szomszédjogra vonatkozó rendelkezéseitől való helyi eltéréseinek szabályozása céljából – a békés jószomszédi viszonyok elősegítése, a telekszomszédok közötti tulajdonjogból eredő viták megelőzése, rendezése, illetőleg megszűntetése érdekében -, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§. (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Értelmező rendelkezések


 1. §.


E rendelet alkalmazásában:

 1. használó: az adott belterületi földrészlet mindenkori tulajdonosa, illetőleg annak jogszerű, illetőleg jogcím nélküli használója,
 2. szomszédos telek: az adott belterületi földrészlettel közös telekhatárral rendelkező valamennyi belterületi és- amennyiben a telekhatár egyben a település belterületi határa – a külterületi földrészlet.


A rendelet hatálya


 1. §.


 1. A rendelet hatálya az 1. §. (1) bekezdésben meghatározott természetes és jogi személyekre,
 2. az 1. §. (2) bekezdésében meghatározott földrészletekre, az azokon lévő épületekre, egyéb építményekre, egyéb létesítményekre és növényzetre, valamint
 3. a közterületekre terjed ki.


Általános rendelkezések


 1. §.


A közterületen lévő fák tulajdonosa az önkormányzat. A gyümölcsszedésre a közterületek használatának rendjéről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott gondozó jogosult, amellyel a leszedett gyümölcs tulajdonát megszerzi.

Részletes szabályok


 1. §.


Tűzifa és egyéb anyag tárolása esetén, a telek beépítési oldalán (a teleknek azon az oldalhatárán, amely a saját lakóház és a szomszédos telek közös határvonala) a lakóházas telek tulajdonosa a saját beépítési oldalától legalább 2 méter, az utcafronttól legalább 10 méter és a szomszédos telek beépítési oldalától legalább 6 méret távolságot köteles tartani.


 1. §.


 1. Az oldalkertben, udvarban, a szomszédos épület mellett a telekhatártól:
 1. virágágy 0,5 méter,
 2. díszcserje 1,0 méter,
 3. 3 méternél magasabbra nem növekvő gyümölcsfa, egyéb növény, vagy bokor 2 méter,
 4. 3 méternél magasabbra növekvő növény 4 méter.
 1. Az udvar területén – beleértve az oldalkertet is – akác, vagy egyéb tűzifa nem telepíthető.
 1. §.


 1. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az udvar mögötti kertben a szomszédos telekhatártól:
 1. 2 méternél magasabbra nem növekvő gyümölcsfa, vagy egyéb bokor, legalább 1 méter,
 2. 3 méternél magasabbra nem növekvő gyümölcsfa, vagy egyéb bokor, legalább 2 méter,
 3. 5 méternél magasabbra nem növekvő gyümölcsfa, vagy egyéb fa legalább 4 méter,
 4. 5 méternél magasabbra növekvő gyümölcsfa, és egyéb fa legalább 6 méter.


 1. A bokor illetve a fa tulajdonosa, a telepítési távolság betartása mellett is köteles a kárveszély és a károkozás megelőzése érdekében a veszélyhelyzetet megszüntetni és a bekövetkezett kárt megtéríteni.


 1. §.


 1. A telek tulajdonosa belterületen az udvart és a telket köteles bekeríteni és a kerítés épségéről folyamatosan gondoskodni.
 2. A kerítés a telekhatáron építhető meg, az arra vonatkozó jogszabályi előírások és engedélyek szerint.
 3. A kerítés magassága a talajszinttől számított 2 méter magasságot nem haladhatja meg.
 4. Az élő sövénykerítés a telekhatártól legalább 0,5 méterre telepíthető. 1. §. 1. A telekszomszéd használók e rendelet 4.§. 5.§.6.§. 7.§. (2) bekezdésében előírt mértékektől közös megegyezéssel eltérhetnek, a telkek jogutód használóira is kiterjedő hatállyal.
 2. A megállapodás érvényességi feltétele, hogy azt teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.


 1. §.A szomszédjogokra vonatkozó jelen rendelkezések betartásának ellenőrzése a jegyző hatáskörébe tartozik.


Jogkövetkezmény


 1. §. 1. Aki e rendelet 4. §, 5. §, 6. §, 7. §-ának rendelkezéseit megszegi, 150.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
 2. A kiszabott bírság összegét átutalási postautalványon kell befizetni az I. fokú határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül.
 3. A szomszédjogokra vonatkozó szabályokat sértő magatartásokkal kapcsolatos hatáskört a jegyző gyakorolja.


Záró rendelkezések


 1. §. 1. Ez a rendelet 2013. szeptember 1. napján lép hatályba, kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
 2. A rendelet 5. §- szerinti telepítési távolságokat az ingatlan tulajdonosa 2014. március 15. napjáig köteles kialakítani.


Szőlősgyörök, 2013. július 22.            Dr. Illyés Erzsébet                                                                             Klotz Péter

                    jegyző                                                                                     polgármester


A rendelet kihirdetve:

Szőlősgyörök, 2013. július 23.

                                                                           Dr. Illyés Erzsébet

                                                                                     jegyző