Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(X.22.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

Hatályos: 2016. 01. 01

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(X.22.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

2016.01.01.

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében és 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, illetve Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § E rendelet célja, hogy meghatározza a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos megállapítási, bevallási, befizetési, ellenőrzési, adatszolgáltatási, eljárási szabályokat, valamint a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktdt.) 12. §-ában meghatározott átalány megállapításának szempontjait.

2. A rendelet hatálya

2. § E rendelet hatálya Szőlősgyörök Község Önkormányzata közigazgatási területén a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést - ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is - alkalmazókra terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá (továbbiakban: kibocsátó).

3. A talajterhelési díj alapja

3. § (1) A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve

a) a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével, valamint

b) azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

(2) Egyedi vízbeszerzés esetében mérési lehetőség hiányában a felhasznált víz mennyiségét – a vizet használók számától és a felhasználás módjától függően – a települési szennyvíz-csatornamű üzemeltetője, a Dél-dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (továbbiakban: szolgáltató) az adóhatóság kérésére összehasonlító adatok alapján megbecsüli (átalány).

4. A talajterhelési díj mértéke

4. § (1) A kibocsátó a Ktdt. 11. § (2) bekezdésében foglalt esetekben mentesül a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól.

(2) A fizetendő éves talajterhelési díj a talajterhelési díj 3. § szerinti díjalapnak, a 4. § (3) bekezdésben meghatározott egységdíjnak, valamint a 4. § (4) bekezdésben meghatározott területérzékenységi szorzónak a szorzata.

(3) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1.200 Ft/m3.

(4) Szőlősgyörök község közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz állapota szempontjából megállapított területérzékenységi szorzó: 1,5 (érzékeny terület).

(5) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó 2015. évtől a (2)-(4) bekezdés szerint megállapított talajterhelési díj 100 %-át köteles megfizetni. Ennek megfelelően a talajterhelési díj mértéke 1.800 Ft/m3.

5. Kedvezmények

5. § (1) A 2016. évi vízfogyasztás után 50 %-os talajterhelési díjkedvezményt kap az a lakossági és nem lakossági kibocsátó, aki/amely legkésőbb 2016. december 31-ig a szennyvízcsatorna-hálózatra rácsatlakozik.

(2) A kedvezményre vonatkozó kérelmet az önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani.

(3) Az önkormányzati adóhatóság dönt a rendeletben meghatározott kedvezményre vonatkozó beadott kérelmekről.

6. Adatszolgáltatási és eljárási szabályok

6. § (1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie a tárgyévet követő év március 31. napjáig.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az évközi változásról (kötelezettség megszűnése csatornarákötés vagy tulajdonjog, használati jog, stb. változása miatt) annak bekövetkezésétől számított 30 napon belül kell a díjat megállapítani, bevallani és megfizetni.

(3) A bevallást a Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez (továbbiakban: Jegyző), mint önkormányzati adóhatósághoz kell megtenni az 1. melléklet szerinti nyomtatványon.

(4) A talajterhelési díjat Szőlősgyörök Község Önkormányzata 11743095-15731474-03920000 számú Talajterhelési díj beszedési számlájára kell megfizetni.

(5) A kibocsátó a tárgyévben felhasznált víz mennyiségéről, a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségéről és a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerint elszállított szennyvíz igazolt mennyiségéről a bevallásban köteles adatot szolgáltatni a jegyző részére.

(6) A 3. § (1) bekezdés b) pontja szerint elszállított szennyvíz mennyiségének igazolására a bevalláshoz mellékelni kell az elszállításról szóló számlákat vagy azok fénymásolatait.

(7) A jegyző részére a szolgáltató a kibocsátók azonosítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók köréről, tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével.

(8) A (7) bekezdéstől eltérően a szolgáltató az évközi változásról (kötelezettség megszűnése csatornarákötés vagy tulajdonjog, használati jog, stb. változása miatt) a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül szolgáltatja a (7) bekezdésben meghatározott adatokat.

(9) Egyedi vízbeszerzés esetében a bevalláshoz mellékelni kell a kibocsátó személyének azonosítása és ellenőrzés céljából az adásvételi, használati, üzemeltetési szerződést, valamint a felhasznált víz mennyiségéről a mérés igazolására szolgáló dokumentumot (amennyiben van ilyen).

7. Értelmező rendelkezések

7. § E rendelet alkalmazásában:

1. Műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: amely műszaki kialakításánál, elhelyezkedésénél fogva lehetővé teszi a rácsatlakozást. A lehetséges bekötés helyénél (az ingatlan melletti utcában) ki van építve és méreténél fogva alkalmas a keletkezett szennyvíz elvezetésére.

2. Területérzékenységi szorzó: A település területérzékenységi szorzója a Ktdt. 3. számú melléklete szerint attól függ, hogy milyen az adott terület érzékenységi besorolása. A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint Buzsák község érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen helyezkedik el. Fenti besorolás miatt Buzsák község területérzékenységi szorzója 1,5.

8. Záró rendelkezések

8. § (1) E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

(2) Ezzel egyidejűleg a talajterhelési díjról szóló 15/2004.(XII.20.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

9. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet

TALAJTERHELÉSI DÍJ BEVALLÁS
a ................. évről
Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló

I. Adóalany:

Magánszemély kibocsátó

1. Neve: ...................................................... Születési neve: ................................................

2. Születési helye: ........................................., ideje: ............. év ...................... hó ...... nap

3. Anyja neve: ......................................................................................................................

4. Adóazonosító jele: ............................................................................................................

5. Lakcíme: ...........................................................................................................................

Nem magánszemély kibocsátó

1. Neve, elnevezése: .............................................................................................................

2. Rövidített cégneve: ..........................................................................................................

3. Adószáma: .................................................. Cégjegyzék száma: .....................................

4. Statisztikai számjele: ........................................................................................................

5. Címe: székhelye: ..............................................................................................................

telephelye: ..............................................................................................................

1. Képviselőjének neve, címe, telefonszáma: ......................................................................

..........................................................................................................................................

II. Azon ingatlan címe, helyrajzi száma, amelyre tekintettel a talajterhelési díjfizetési kötelezettség keletkezett:

................................................ puszta, út, utca, tér .................. hsz. ..............hrsz.

III. Bevallási időszak:

20...... év ........................... hó .......... napjától – 20........ év .......................... hó ........ napjáig.

IV. Díjfizetéssel kapcsolatos adatok:

1. Teljes felhasznált vízmennyiség (vízmérő/átalány alapján): ...................... m3

2. Külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználás: ...................... m3

3. Elszállított szennyvíz számlákkal igazolt mennyisége: ................... m3

4. Talajterhelési díj alapja (1. sor csökkentve a 2+3 sorok összegével): ................... m3

5. Talajterhelési díj mértéke: 1.800 Ft/m3

6. Fizetendő tárgyévi talajterhelési díj (4. sor x 5. sor): ...................... Ft

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

..............................., 20........ év ......................... hó ........... nap

.........................................................................

adózó vagy képviselője (meghatalmazottja)

aláírása