Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020. (IX.25.)önkormányzati rendelete

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

Hatályos: 2020. 10. 01

Géderlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.Általános rendelkezések

1. §

(1)A rendelet célja, hogy Géderlak község közigazgatási területén a helyi viszonyok figyelembevételével biztosítsa a tisztességes és méltó temetéshez, valamint a végtisztesség megadásához való jogot, szabályozza a temetők működési rendjét, a temető használatának szabályait.

(2) E rendeletben használt fogalmak alatt a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Tv.)  valamin a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet által használt fogalmakat kell érteni.

2. §

(1) Géderlak község közigazgatási területén köztemetőt fenntartani, temetkezési szolgáltatást végezni a hatályos jogszabályok alapján, és az e rendeletben foglaltak szerint lehet.

(2) A rendelet területi hatálya Géderlak Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén lévő  Géderlak belterület 246 hrsz  alatti köztemetőre terjed ki.

(3)  A rendelet személyi hatálya kiterjed az eltemettető(k)re, a köztemetőben temetkezési szolgáltatást, valamint egyéb temetői munkát végző természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, illetőleg arra, akire nézve a tevékenységek során jogok keletkeznek, és kötelezettségek hárulnak.


2.Köztemető fenntartása, üzemeltetése


3.§

(1)A köztemető fenntartását, üzemeltetését és a temető rendeltetésszerű használatához szükséges, a Tv. 9.§-a szerinti tárgyi és infrastrukturális feltételeket az Önkormányzat biztosítja.

(2)A köztemető fenntartásához, üzemeltetéséhez szükséges pénzügyi fedezetet Géderlak Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat éves költségvetéseiben biztosítja.

4.§

(1) Az Önkormányzat gondoskodik a ravatalozó tisztántartásáról, a temető rendeltetésszerű használatához szükséges feltételek biztosításáról.

(2)Az Önkormányzat a temetőüzemeltetési feladatai során ellátja

a) a köztemetőben lévő temetési helyek nyilvántartásainak előírás szerinti vezetését, naprakész állapotban tartását, gondoskodik a tárolt személyes adatok biztonságáról,

b) a temetési helyek kijelölését, a temetési helyek feletti rendelkezési jog lejárati idejének folyamatos figyelemmel kísérését,

c) a köztemető tisztántartását, a temetői hulladék gyűjtését, és közszolgáltató által történő elszállíttatásától való gondoskodást,

d) a köztemető útjainak, járdáinak tisztántartását, télen a hó eltakarítását és síkosság mentesítését,

e) a köztemető területén a közös használatú, parkszerűen kialakított részeken, a kerítés mentén szükség szerinti kaszálását és parlagfű irtását, a sövények, cserjék, örökzöldek folyamatos gondozását,

f) a köztemető területén víz vételi hely biztosítását,

g) a veszélyes állapotú sírkövek által előidézett veszélyhelyzet megszüntetése érdekében szükséges intézkedések megtételét,

h) a temetéssel összefüggő szolgáltatási tevékenységek koordinálását, különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket,

i) az ügyfélfogadást.

(3) A temetőben elhelyezett sírok, síremlékek, tárgyak tekintetében őrzési és kártérítési felelősség az Önkormányzatot nem terheli. ​

3. A temető használatának és igénybevételének szabályai 

5. §

(1) A temető nyitvatartási ideje: naponta 6 órától 20 óráig. A temető bejáratánál jól látható helyen tájékoztató táblát kell elhelyezni, amelyen fel kell tüntetni a temető nyitvatartási idejét, a tulajdonos és az üzemeltető megnevezését, címét.

(2)A temető rendjét szabályozó és egyéb közérdekű hirdetményeket a temető főbejáratánál kell közzétenni. ​

(3)A temetőben tilos minden olyan magatartás, amely mások kegyeleti érzéseit zavarhatja, a látogatókat megbotránkoztatja. ​

(4) 12 éven aluli gyermekek csak nagykorú felügyelete mellett tartózkodhatnak a temetőben. Az általuk okozott károkért a felügyeletükkel megbízott személy a felelős.

(5) A köztemetőbe állatot- kivéve vakvezető kutya - bevinni tilos.

(6) A temetőlátogatók kötelessége a köztemetői terület, az ingó és ingatlan létesítmények, tárgyak rendeltetésszerű használata, állaguk megóvása.

(7) A köztemető területén a látogatók nem végezhetnek olyan tevékenységet, amely egészségre ártalmas, szennyeződést, bűzt, egyéb környezeti kárt okoz, mások kegyeleti jogának gyakorlását akadályozza, korlátozza, balesetveszélyt okoz.


(8) A temetőben csak a sírok, sírboltok, síremlékek díszítését szolgáló tárgyak, különösen koszorúk, lámpák, vázák helyezhetők el. Az egyes sírhelyek díszítésére szolgáló tárgyak, növények, koszorúk eltávolítását csak a rendelkezni jogosult, vagy megbízottja végezheti. A sírok gondozását körültekintően, kellő gondossággal szabad végezni oly módon, hogy azzal a szomszédos sírhelyeket ne rongálják, illetve ne szennyezzék be


(9)A sírhelyre csak olyan növény helyezhető el, mely a sírhelyek közötti távolság megtartását biztosítja. A temetőben történő faültetéshez a temető tulajdonosának írásbeli hozzájárulása szükséges. ​

(10) A sírok mellé ülőpadot elhelyezni, a sírhely környezetétől függően, a temető üzemeltetőjének hozzájárulásával lehet.

(11) A sírgondozással összefüggésben keletkezett hulladékokat, szemetet lerakni csak az erre a célra kihelyezett hulladéktárolókban szabad. A temető hulladéktárolóiba földet, törmeléket, háztartási szemetet, nem a temetőből származó hulladékot lerakni tilos.

6. §

(1) A köztemető területére tehergépjármű, munkagép, lovas kocsi csak a temetkezési tevékenységgel, a fenntartási munkákkal, síremlékek bontásával, felállításával összefüggésben és csak az elvégzendő munkák időtartamára hajthat be.​

(2) A síremlék építéssel, bontással keletkező építési törmelék, hulladék és felesleges föld az építés, bontás befejezését követő azonnali elszállítása az építtető feladata.

(3) A köztemetőben munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza a temetési szertartást, az elhunytak búcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy annak eredeti állapota ne változzon. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni. ​

(4) Az engedély nélküli, vagy az engedélytől eltérő módon végzett munka esetén a temető üzemeltetője a sírhely felett rendelkezni jogosultat megfelelő határidő kitűzésével felhívja a sérelmes állapot megszüntetésére. A felhívás eredménytelensége esetén kezdeményezi a rendelkezni jogosult személy felelősségre vonását.

(5) A köztemetőben történő munkavégzést – a hozzátartozók részéről történő sírgondozás, a temetési hely növénnyel való beültetése és díszítése kivételével – az önkormányzat székhelyén (6333 Géderlak, Kossuth u. 57.) a munkavégzés megkezdését megelőzően legalább 3 munkanappal be kell jelenteni.

(6) A köztemető területén vállalkozási tevékenységet végzők csak a temető hivatalos nyitvatartási ideje alatt, a jogszabályi feltételek betartása mellett végezhetnek munkát.

7. §

(1) Az Önkormányzat temetkezési szolgáltatást nem nyújt.

(2) A temetőben az eltemettető és az engedéllyel rendelkező temetkezési vállalkozók a ravatalozót és berendezéseit, a temető egyéb infrastrukturális létesítményeit díj fizetése nélkül használhatják.

(3)A köztemető területén vállalkozási tevékenységet végzőknek temető-fenntartási hozzájárulási díjat nem kell fizetni.

4.Temetési helyek

8.§

(1)A köztemetőt sírhelytáblákra, a sírhelytáblákat sorokra kell osztani.  A sorokban a temetési helyeket az Önkormányzat jelöli ki. A sírhelytáblákat, a sorokat és a temetési helyeket számozni kell.

(2) Temetni, illetőleg az elhamvasztottak maradványai tartalmazó urnákat elhelyezni csak a temetkezés céljára kijelölt temetési helyen szabad.

(3) A köztemetőben biztosított temetési helyek:

a) Koporsós temetés esetén:

          aa) sírhelyek: egy, kettő koporsó befogadására alkalmas temetési hely.

          ab) sírboltok (kripta): maximum a (4) bekezdés c) pont szerinti méretben   

               létesíthetők.


b) Hamvasztásos temetés esetén:

        ba) urnafülke

        bb) urnasírbolt.

(4) A temetési helyek mérete:

a) egyes sírhely: 0,90 m x 2,1 m

b) kettős sírhely: 1,8 m x 2,1 m

c) a sírboltok mérete maximum 3,5 m x 3 m,  minimális mélysége a terepszinttől számítva 1,8 m.

d) urnafülke belső mérete: 30  cm x 30 cm

e) urnasírbolt mérete: 0,8 m x 1 m

(5) A sírhelyek közötti távolság oldalirányban 0,50 m, a sírhely fejfa felőli részén 1 m távolságot kell biztosítani.

(6) A temetési helyen elhelyezhető síremlék legnagyobb magassága legfeljebb 2,5 méter.

5. A temetési helyek használati ideje és díja

9. §

(1) A temetési hely felett a rendelkezési jogosultságot annak megváltásával lehet szerezni.

(2)  A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati ideje):

a) egyes és kettős sírhely esetén 25 év, illetve az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év,

b) sírbolt (kripta) esetén 60 év

c) urnafülke és urnasírbolt esetén 20 év

(3) A temetési helyek megváltásának és újra váltásának díjtételeit e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(4) A köztemetőben az erre kijelölt helyen lehetőség van előre sírhelyet váltani.

(5)A temetési hely feletti rendelkezési jog a (2) bekezdésben foglalt rendelkezési idő lejárta után meghosszabbítható (újra váltható). Az újra váltás időtartama megegyezik az (2) bekezdésében meghatározott időszakkal.

(6) A díjakat minden esetben a temetést, kihantolást, rátemetést megelőzően kell megfizetni.

(7) Amennyiben a temetési hellyel rendelkezni jogosult a temetési helyet a rendelkezési jog lejártáig ismételten nem váltja meg, a temetési hely feletti rendelkezési jog megszűnik, és az üzemeltető a temetési helyet újra értékesítheti.

(8) Az Önkormányzat a sírhelygazdálkodás körében köteles térképet és naprakész nyilvántartást vezetni a megváltott és szabad temetési helyekről.     

6. Záró rendelkezések

10. §

(1)Ez a rendelet 2020. október 1-én lép hatályba.

(2)Hatályát veszti Géderlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 9/2001. (XI.12.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 5/2005.(IX.14.) önkormányzati rendelet.

(3) A rendelet kihirdetéséről – az- SZMSZ-ben meghatározottak szerint – a jegyző gondoskodik.

Géderlak, 2020. szeptember 22.

                 Katona György                                                                         Czabainé Csada Márta

                   polgármester                                                                                       jegyzőZáradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. szeptember 25.


                                              


Czabainé Csada Márta

                                                                                                          jegyző


Mellékletek