Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (V.24.)önkormányzati rendelete

a partneri egyeztetés szabályairól

Hatályos: 2017. 05. 25


Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések

1.§


(1) Géderlak településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának, településrendezési eszközeinek, a települési arculati kézikönyvének és a településképi rendeletének vagy azok módosításának (továbbiakban: Dokumentumok) a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel (továbbiakban: partnerekkel) történő egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) és jelen partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik.


(2) E rendelet alkalmazásában partnerek a település közigazgatási területén:

a) ingatlannal rendelkező személy

b) valamennyi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet

c) bejegyzett egyház és civil szervezet


(3) Partneri egyeztetési határidők esetenként kerülnek meghatározásra, de a Kormányrendelet adott eljárásra vonatkozó államigazgatási szervi vagy partneri egyeztetési időtartamánál rövidebb nem lehet.


2. Partnerek tájékoztatási módja és eszközei

2.§


(1) A Dokumentumokra a Kormányrendeletben előírt egyeztetés során a polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettséggel elkészített dokumentumot

a) helyez el vagy – amennyiben a Dokumentum terjedelme, formátuma nem teszi lehetővé a teljes terjedelmű közzétételt – annak elérhetőségét közli a következő helyeken:

aa) Önkormányzati Hivatal (6334 Géderlak, Kossuth u. 95.) előtti hirdetőtábla

ab) helyi hírmondóban, valamint

ac) a www.gederlak.hu honlapon.

b) lakossági fórumon ismerteti.


(2) A partnerségi egyeztetésben az 1. § (2) bekezdés szerinti partnerek közül azoknak a véleményét kell figyelembe venni, illetve megválaszolni, akik a Dokumentum területi hatályán belül rendelkeznek ingatlannal, vagy telephellyel.


(3) A Partnerek a Dokumentumok teljeskörű elkészítése, vagy módosítása során a Kormányrendeletben foglalt, minimális tájékoztatási forma szerint vonandók be az egyeztetésbe.3. A partnerek által adott javaslat, vélemények megadásának módja és határideje, továbbá nyilvántartásának módja

3.§


(1) Partneri véleményezés határidejét a polgármester állapítja meg a Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével.


(2) Partnerek javaslataikat, véleményüket a megadott határidőn belül

a) írásban a polgármester címére (6334 Géderlak, Kossuth u. 95. papíron, vagy elektronikusan a Polgármester e-mail címére (hivatal@gederlak.hu),

b) szóban a Önkormányzati Hivatalban (6334 Géderlak, Kossuth u. 95.)  ügyfélfogadási időben – amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni – tehetik meg.


(3) A (2) szerinti véleményeket hivatalos ügyiratként a dokumentumok között kell elhelyezni és az államigazgatási szervi véleményekkel azonos módon kell kezelni.


(4) A vélemények tisztázása érdekében a polgármester a partnerekkel további egyeztetést kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni.


(5) Azt a partnert, aki a partnerségi egyeztetés során véleményt nem adott, vagy adott, de az egyeztető tárgyaláson szabályos meghívás ellenére nem vett részt, a továbbiakban kifogást nem emelő partnernek kell tekinteni.


(6) Az el nem fogadott javaslatot önkormányzati döntéssel kell alátámasztani.4. Az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedéseket.

4.§


A polgármester az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszköz, kézikönyv és településképi rendelet közzétételéről az általános előírások szerint gondoskodik5. Záró rendelkezések

5.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Géderlak, 2017. május 9.Katona György                                                        Czabainé Csada Márta

polgármester                                                              jegyző
Záradék:

A rendelet kihirdetésének a napja:  2017. május  24.

                                                                                                              Czabainé Csada Márta

                                                                                                              jegyző