Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselőket és közszolgálati ügykezelőket megillető juttatásokról és támogatásokról

Hatályos: 2018. 02. 17

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselőket és közszolgálati ügykezelőket megillető juttatásokról és támogatásokról

2018.02.17.

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 234. § (3) és (4) bekezdésében, a 236. § (4) bekezdése b.) pontjában, és a 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

I. A rendelete hatálya

1. § (1.) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi a Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) közszolgálati jogviszonyban álló foglalkoztatott köztisztviselőre (továbbiakban: köztisztviselő).

(2) A rendelet 2. §-ának (2) bekezdésében és 3-9. §-ában foglalt rendelkezéseket a Hivatal közszolgálati ügykezelőire is alkalmazni kell.

(3) E rendelet 3-9. §-ai hatálya az 1994.évi LXIV. tv. 13. §-a alapján kiterjed Szőlősgyörök Község főállású polgármesterére.

(4) Az e rendeletben szabályozott, valamennyi ellátás, juttatás, támogatás, illetménykiegészítés, jubileumi jutalom költségvetési forrásairól, és annak mértékéről az adott költségvetési évben a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok a Hivatal éves költségvetésének elfogadásakor együttes ülésükön döntenek. A Hivatal költségvetésében a vonatkozó tervezési szabályok szerint, de elkülönítetten meg kell jelölni, hogy az e rendeletben szereplő ellátásokra, juttatásokra, milyen összeg fordítható. A fenntartók Hivatalra vonatkozó költségvetési döntése alapján a megállapított források a hivatal költségvetésének részeként Buzsák községi Önkormányzat Képviselő-testületének éves költségvetési rendeletében jelenik meg.

2. Köztisztviselő díjazása

2. § (1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő évenként az adott évre vonatkozóan az önkormányzat adott évi költségvetési rendeletében meghatározott mértékű illetménykiegészítésre jogosult.

(2) A középiskolai végzettségű köztisztviselő évenként az adott évre vonatkozóan az önkormányzat adott évi költségvetési rendeletében meghatározott mértékű illetménykiegészítésre jogosult.

3. Cafetéria

3. § (1) A köztisztviselőt és az ügykezelőt évente a Kttv. 151 §-a alapján Cafetéria juttatás illeti meg.

(2) A Cafetéria juttatás éves mértékét minden költségvetési évben a buzsáki önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletében a közös hivatal költségvetése tartalmazza. A cafetéria mértéke bruttó 200.000.- Ft.

(3) A Cafetéria juttatás részletes szabályait a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.

4. Illetményelőleg

4. § (1) A köztisztviselő részére – kérelmére – évente egyszer, kivételesen indokolt esetben még egy további alkalommal illetményelőleg folyósítható, melynek mértéke nem haladhatja meg a köztisztviselő havi nettó illetményének összegét.

(2) A felvett illetményelőleget 6 hónap alatt – kamatmentesen – havi egyenlő részletekben az illetményből történő levonás útján kell visszafizetni.

(3) Nem folyósítható illetményelőleg annak, akinek legalább 6 hónapos közszolgálati jogviszonya a Hivatalnál nem áll fenn.

(4) Ha a köztisztviselő közszolgálati jogviszonya az illetményelőleg tartozás fennállása alatt szűnik meg, úgy a tartozás fennálló részét a jogviszony megszűnésekor egy összegben köteles megfizetni.

(5) Az illetményelőleg elbírálásának, elszámolásának rendjét a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.

5. Jubileumi jutalom

5. § A köztisztviselő és az ügykezelő jubileumi jutalomra jogosult a Kttv. 150. §-ában foglaltak szerint.

6. Jutalom

6. § (1) Azt a köztisztviselőt, aki hosszabb ideje kiemelkedően jó színvonalú munkát végez pénzjutalomban lehet részesíteni.

(2) A pénzjutalom kifizetését a jegyző engedélyezi.

(3) A pénzjutalom összege a köztisztviselő egyhavi illetményének összegét nem haladhatja meg.

7. Anyakönyvvezetők juttatása

7. § Az anyakönyvvezetői megbízással rendelkező tisztségviselőt évenként 50.000.- forint összegű ruházati költségtérítés illeti meg.

8. Tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás

8. § (1) A köztisztviselő hivatali munkájában hasznosítható ismeretek megszerzése érdekében – a munkáltatóval kötött megállapodás alapján – képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatást lehet biztosítani:

a.) kamatmentes visszatérítendő, vagy
b.) vissza nem térítendő támogatás formájában.
(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodás (tanulmányi szerződés) megkötésére a jegyző jogosult, ha arra a Hivatal költségvetési forrásai fedezetet biztosítanak.
(3) Részletes szabályokat a Hivatal Közszolgálati Szabályzata tartalmazza.

9. Kegyeleti gondoskodás

9. § (1) A hivatali szerv vezetője az elhunyt köztisztviselőt a 242/2012.(VII.31) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm.r.) 8. §-a alapján a közszolgálat halottjává nyilváníthatja azt az elhunyt köztisztviselőt és ügykezelőt, aki feladatait átlag feletti eredménnyel látta el, és jelentősen hozzájárult a Hivatal eredményes működéséhez.

(2) Az önkormányzat a közszolgálat halottjává nyilvánított személy temetési költségeit legfeljebb a mindenkori minimálbér 300 %-ának megfelelő összegig vállalja át.

(3) Az e szakaszban meghatározott támogatások további feltételeit és szabályait a Hivatal Közszolgálati Szabályzata rögzíti.

10. Egészségügyi juttatások

10. § A köztisztviselő részére egészségügyi támogatásként adható a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg készítésének díjához vissza nem térítendő hozzájárulás kétévente 50.000.-Ft összegben.

11. Egyéb rendelkezések

11. § A köztisztviselőket és ügykezelőt, valamint a polgármestert megillető juttatásokkal, támogatásokkal kapcsolatos, e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Kttv. és a közszolgálati jogviszonyra, valamint a polgármesteri jogviszonyra vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

12. § Az e rendeletben szabályozott valamennyi támogatásról, illetve juttatásokról azok kifizetéséről és a tartozásokról a jegyzőnek olyan nyilvántartást kell vezettetnie, amelyből egyértelműen megállapítható a követelés összege, a teljesítések, részteljesítések időpontjai, a lejárat időpontja, és a fennálló, valamint a lejárt tartozás.

12. Záró rendelkezések

13. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a 9/2001.(X.25.) számú, a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló önkormányzati rendelet.