Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015.(XI.24.) önkormányzati rendelete

a települési adóról

Hatályos: 2016. 02. 16 - 2017. 09. 25

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015.(XI.24.) önkormányzati rendelete

a települési adóról

2016.02.16.

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1), valamint a 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szőlősgyörök község Önkormányzat illetékességi területére terjed ki.

Adókötelezettség

2. § Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület, halastó, erdő művelési ágban nyilvántartott föld (a továbbiakban: földterület).

Az adó alanya

3. § (1) a földrészleten fennálló - ingatlan nyilvántartásba bejegyzett - vagyoni értékű jog jogosultja, aki nem vállalkozó és a földrészletet bérbe adja vagy saját maga műveli.

(2) a földrészleten fennálló - ingatlan nyilvántartásba bejegyzett - vagyoni értékű jog jogosultja hiányában a földrészlet ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosa, aki nem vállalkozó és a földrészletet bérbe adja vagy saját maga műveli,

(3) a földrészleten fennálló - ingatlan nyilvántartásba bejegyzett - vagyoni értékű jog jogosultja, aki vállalkozó, de a földrészlet bérbe adását nem e minőségében végzi,

(4) a földrészleten fennálló - ingatlan nyilvántartásba bejegyzett - vagyoni értékű jog jogosultja hiányában a földrészlet ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosa, aki vállalkozó, de a földrészlet bérbe adását nem e minőségében végzi.

Az adómentesség, és adókedvezmény

4. § (1) Mentes az adó alól:

a) mentes a földadó fizetési kötelezettség alól a nádas, fásított terület, halastó művelési ágban nyilvántartott földterület.

b) az Önkormányzat illetékességi területén életvitelszerűen Szőlősgyörök községben élő magánszemély, akinek a tulajdonában álló földterület(ek) nagysága összesen a 20.000 m²-t (2Ha) nem haladja meg, amennyiben meghaladja a 20.000 m²-t a földterület(ek) nagysága, úgy a teljes terület adókötelessé válik. Ha év közben haladja meg a 20.000 m²-t a földterület(ek) nagysága, úgy a következő év első napján válik adókötelessé a teljes terület.

c) mentes a földadó fizetési kötelezettség alól az ingatlan fekvése szerinti Szőlősgyörök zártkertként (különleges külterület) nyilvántartott földterület.

(2) Adókedvezmények:

az Önkormányzat illetékességi területén életvitelszerűen Szőlősgyörök községben élő magánszemély tulajdonos a megállapított adó mértékéből 90 % kedvezményre jogosult.
Az életvitelszerű lakóhely az:
- ahonnan az életét szervezi (pld. rendszeresen innen indul munkába vagy oktatási intézménybe, illetve ide tér haza),
- ahol az életviteléhez szükséges tevékenységeket (pld: étkezés, főzés, mosás, stb.) leginkább folytatja,
- amely családi élete helyszínéül szolgál,
- amelyre vonatkozóan közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe,
- amely elsődleges levelezési címként jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.

Az adó alapja

5. § Az adó alapja a földterület m2-ben számított területe.

Az adó mértéke

6. § (1) Az adó évi mértéke szántó esetén: 1.- Ft/ m²

(2) Az adó évi mértéke szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), erdő esetén: 0,5.-Ft/m²

Az adóbevallása és megfizetése

7. § (1) A földadót az adóhatóság kivetéssel állapítja meg az ingatlan nyilvántartásban a tárgyév első napján nyilvántartott adatok alapján.

(2) A földadót az adózónak félévenként, két egyenlő részletben az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell megfizetnie.

(3) A földadó bevezetésének évében az adóalany az év január 31. napjáig köteles az adó megállapításához szükséges valamennyi – az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon – adatot szolgáltatni az adott év január 1-jei állapotának megfelelően.

(4) Az adóalanynak az adóbevallást az adókötelezettséget érintő változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell benyújtani az adóhatósághoz.

(5) Az adóalanynak nem kell újabb bevallást tennie mindaddig, ameddig a földadót (adókötelezettséget) érintő változás nem következett be.

(6) Az földadóztatással kapcsolatos eljárás során a fogalmakat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. §-ának megfelelően kell alkalmazni.

Záró rendelkezések

8. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésben a helyi adóról szóló – többször módosított – 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló – többször módosított – 2003. évi XCII. törvény hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.