Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019.(VI.27.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről

Hatályos: 2019. 07. 12 - 2019. 10. 08

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019.(VI.27.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről

2019.07.12.

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet V. fejezetének eljárási szabályai alapján a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet célja és értelmező rendelkezések

1. § A rendelet célja Szőlősgyörökön a község sajátos településképének társadalmi bevonás és konszenzus által történő védelme és alakítása:

a) a helyi építészeti örökség egyedi védelem (a továbbiakban: helyi védelem) meghatározásával, a védetté nyilvánítás a védelem megszüntetés szabályozásával;

b) településképi szempontból meghatározó területek meghatározásával;

c) településképi követelmények meghatározásával;

d) településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával,

2. § (1) A helyi védelem célja Szőlősgyörök község településképe és történelme szempontjából meghatározó építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeinek védelme, jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása.

(2) A helyi védelem alatt álló építészeti örökség a nemzeti közös kulturális kincs része, ezért fenntartása, védelmével összhangban lévő használata és bemutatása közérdek.

3. § A településképi szempontból meghatározó területek megállapításának célja Szőlősgyörök épített és természeti értékeinek védelme, az épített környezet esztétikus kialakítása, a településképi szempontból meghatározó területen a településképi illeszkedéssel és a településfejlesztési célokkal összefüggő településképi követelmények érvényesítése.

4. § E rendelet mellékletei:

1. melléklet: Településképi szempontból meghatározó területek lehatárolása

2. melléklet: Tájidegen, agresszíven gyomosító, invazív, így nem telepíthető növényfajok

3. melléklet: A Településképi bejelentési tervdokumentáció – Bejelentés minta

4. melléklet: A település helyi védelem alatt álló építészeti örökségeinek jegyzéke

5. § E rendelet alkalmazásában:

a) közérdekű molinó: olyan, elsődlegesen a település életének valamely jelentős eseményéről való közérdekű tájékoztatást tartalmazó, nem merev anyagból készült hordozófelületű hirdetmény, amely falra vagy más felületre, illetve két felület között van kifeszítve oly módon, hogy az nem képezi valamely építmény homlokzatának tervezett és engedélyezett részét;

b) önkormányzati faliújság: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása céljából létesített és fenntartott, elsődlegesen az önkormányzat testületei, szervei, tisztségviselői tevékenységéről a lakosságot tájékoztató berendezés, mely az önkormányzat működését szolgáló épületek homlokzatán kerül elhelyezésre és mely a közérdekű tájékoztatási célt meghaladóan reklámok közzétételére is szolgálhat;

c) önkormányzati hirdetőtábla: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása céljából létesített és fenntartott, elsődlegesen a település élete szempontjából jelentős információk, közlemények, tájékoztatások, így különösen a település életének jelentős eseményeivel kapcsolatos információk közzétételére szolgáló, közterületen elhelyezett tábla, mely a közérdekű tájékoztatási célt meghaladóan reklámok közzétételére is szolgálhat;

d) útbaigazító hirdetmény: közérdekű információt nyújtó olyan közterületi jelzés, amelynek funkciója idegenforgalmi eligazítás, közösségi közlekedési szolgáltatásról tájékoztatás, vagy egyéb közérdekű tájékoztatás;

e) áttört kerítés: Olyan kerítés, amelynek a kerítés síkjára merőleges átláthatósága jelen rendeletben meghatározott %-os arányban nem akadályozott.

f) 50 %-ban áttört kerítés: Amelynek a kerítés síkjára merőleges átláthatósága 50%-nál nagyobb.

g) rikító színek: nagy telítettségű, élénk, erőteljes, figyelemfelkeltő színek.

II. Fejezet

A HELYI VÉDELEM

2. A helyi védelem feladata, általános szabályai, önkormányzati kötelezettségek

6. § A helyi védelem feladata a védelmet igénylő építészeti örökség

a) meghatározása, dokumentálása,

b) védetté nyilvánítása, nyilvántartása,

c) megőrzése, megőriztetése és

d) a lakossággal történő megismertetése.

7. § (1) A helyi védelem alá helyezés, illetve megszüntetés írásban benyújtott kérelemmel kezdeményezhető.

(2) A kérelmet bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet benyújthatja a Szőlősgyörök Község Polgármesterének (a továbbiakban: Polgármester).

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét,

b) a védendő-, vagy a védettség megszüntetésével érintett érték megnevezését, a helyszínének címét, helyrajzi számát,

c) helyi területi védelem esetén az együttes megnevezését, térképi lehatárolását,

d) a védendő-, vagy a védettség megszüntetésével érintett érték, illetve terület ismertetését,

e) a védelem alá helyezés, vagy a védelem megszüntetésének indoklását,

f) védelem alá helyezés esetén, értékvizsgálatot.

(4) A helyi védelem alá helyezés, illetve megszüntetés kezdeményezése során hiánypótlásra nincs lehetőség.

(5) Az (1) bekezdés szerinti kérelemről a polgármester 8 napon belül értesíti az érdekelteket.

(6) A helyi védelem alá helyezési, vagy megszüntetési eljárásban érdekeltnek kell tekinteni:

a) a javaslattal érintett földrészlet, ingatlan, ingatlanok tulajdonosait és vagyoni joggal rendelkezőt,

b) műalkotás esetén az élő alkotót, vagy a szerzői jog jogosultját,

c) a kezdeményezőket.

(7) Az érdekeltek a kérelemmel kapcsolatban 15 napon belül észrevételt nyújthatnak be a község Polgármesterének.

(8) A kérelmet és az észrevételeket a beérkezésétől számított 30 napon belül a polgármester előkészíti a Képviselő-testületnek, amely dönt, hogy

a) a kérelem alapján kezdeményezi a településképi rendelet módosítását, vagy

b) részletes indokolás mellett elutasítja a kérelmet.

(9) A helyi egyedi védelem megszüntetése az értékvizsgálat alapján csak akkor javasolható, ha a védett építészeti érték károsodása olyan mértékű, hogy a károsodás műszaki eszközökkel nem állítható helyre.

8. § Ha a helyi védelem alatt álló elem országos műemléki védelem alá kerül, a helyi védelem az országos védettség hatályba lépésével egyidőben megszűnik.

9. § (1) A helyi védelem alá helyezett értékekről (a továbbiakban: védett érték) a polgármester nyilvántartást vezet, amelybe bárki betekinthet.

(2) A nyilvántartás tartalmazza:

a) a védett érték megnevezését,

b) a védett érték védelmi nyilvántartási számát és azonosító adatait,

c) a védelem típusát,

d) a védett érték helymeghatározásának adatait, területi védelem esetén a védett terület lehatárolását, (helyrajzi szám, utca, házszám) és

e) a védelem rövid indokolását.

3. Az egyedi védelem meghatározása

10. § (1) Az egyedi védelem a település jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatát, településkarakterét meghatározó, az 4. mellékletben meghatározott

a) építményekre, építményrészletekre

b) alkalmazott anyaghasználatra,

c) tömegformálásra,

d) homlokzati kialakításra,

e) táj- és kertépítészeti alkotásra,

f) egyedi tájértékre, növényzetre,

g) szoborra, képzőművészeti alkotásra,

h) utcabútorra terjed ki.

4. Az egyedi védelemhez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek

11. § (1) Az 4. mellékletben szereplő, helyi egyedi védelem alatt álló építészeti örökséget a tulajdonos köteles jókarbantartani, állapotát megóvni, a használat nem veszélyeztetheti az adott építészeti örökség fennmaradását.

(2) A helyi védelem alatt álló elemet nem veszélyeztetheti, településképi vagy műszaki szempontból károsan nem befolyásolhatja az adott építészeti örökségen vagy közvetlen környezetében végzett építési tevékenység, területhasználat.

(3) A helyi védelem alatt álló művi érték korszerűsítéssel, átalakítással, bővítéssel, részleges bontással, bontással kapcsolatos általános szabályai:

a) A helyi védelem alatt álló értékek jókarbantartása, használata és fenntartása során biztosítani kell a védelem alapjául szolgáló értékek megőrzését.

b) Helyi védelem alá tartozó épületek nem bonthatók. Átalakítás esetében épületrészek bonthatók, a védelmet megalapozó építményrészek kivételével.

c) Átalakítás a védett értékek fenntartása, érvényre juttatása szempontjainak szem előtt tartásával lehet végezni, olyan módon és mértékig, ami nem sérti az érték összességének (tömegalakítás, térkapcsolatok, arányviszonyok, szimbolikus tartalom, felületek kialakítása, díszítmények), valamint a történeti korok emlékeinek megtartását.

III. Fejezet

A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK

5. A településképi szempontból meghatározó területek megállapítása

12. § Településképi szempontból meghatározó területek:

a) történeti faluközpont karakterű területek

b) tradicionális beépítésű karakter területek

c) újonnan beépült, folyamatosan beépülő karakterű területek

d) szőlőhegyi karakterű területek

e) településkép védelme szempontjából kiemelt területek – magterület, ökológiai folyosó területe és tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek

13. § A településképi szempontból meghatározó területek lehatárolását a 1. melléklet tartalmazza.

IV. Fejezet

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

6. A helyi egyedi védelem és a védett elemekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények

14. § (1) A helyi védelemben részesülő elemekre vonatkozó egyedi építészeti követelményeket a (2) – (11) bekezdések tartalmazzák.

(2) Meg kell őrizni a helyi védett épület hagyományos, értékes építészeti tömegét, tetőformáját, az eredeti nyílásrendet úgy, hogy új nyílás nem alakítható ki, a nyílások szélessége nem változtatható meg.

(3) Helyi védett épület csak úgy bővíthető, hogy az épület jellege, arányai, utcaképi szerepe ne változzon, a védett érték ne sérüljön.

(4) Nyílászáró cseréje során az új nyílászáró az eredetivel azonos anyagból, azonos kialakítással és részletképzéssel kell készüljön.

(5) A homlokzatot egységesen kezelve lehet felújítani, a homlokzat egy részének önálló felújítása, színezése nem megengedett.

(6) Épületdísz, épülettagozat károsítása, eltakarása tilos.

(7) E rendelettel helyi egyedi védelem alá helyezett építményrészeket és épülethez nem kapcsolódó képzőművészeti alkotásokat, köztárgyakat lehetőség szerint eredeti helyükön kell megőrizni.

(8) A területen fás növényzet ültetése esetén - környezetvédelmi-, értékvédelmi és látványvédelmi érdekek miatt - a tájban honos, a helyi alkalmazási hagyományokhoz illeszkedő, a termőhelyi adottságoknak megfelelő fás szárú növényfajokon kívül más nem telepíthető. E rendelet 2. mellékletében meghatározott fajok telepítése tilos.

(9) Helyi védett épület csak úgy bővíthető, hogy az épület jellege, arányai, utcaképi szerepe ne változzon, a védett érték ne sérüljön.

(10) Védett épület környezetében csak úgy lehet építeni, növényt telepíteni, hogy a védett érték ne károsodjon, a rálátás és a térarányok ne sérüljenek jelentősen.

(11) Épületdísz, épülettagozat károsítása, eltakarása tilos, a cégtáblákat, cégéreket, üzletfeliratokat, napvédőket, redőnyöket úgy kell elhelyezni, rögzíteni, hogy az építészeti értékhez hozzájáruló elemet ne károsítson és ne takarjon el.

15. § (1) A helyi védelemben részesülő elemek területén az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó követelményeket a (2) – (4) bekezdések tartalmazzák.

(2) Az épület utcai homlokzatára, látható helyre technológiai berendezés (pl. klímaberendezés, szellőző, stb.) nem helyezhető el.

(3) Technológiai berendezés az építészeti értékhez hozzájáruló elemet nem károsíthatja, és nem takarhatja el.

(4) Az épület homlokzatán, illetve kerítésen, rendeltetési egységenként legfeljebb 1 darab, maximum 0,5 m2 nagyságú cégtábla, üzletfelirat, illetve cégér elhelyezése megengedett.

7. Történeti faluközpont karakterű területekre vonatkozó településképi követelmények

16. § (1) Történeti faluközpont karakterű megnevezésű településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó területi építészeti követelményeket a (2) – (5) bekezdések tartalmazzák.

(2) Új beépítés esetén egy főépület épüljön. Meglévő beépítés esetén a telek rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb építményeket egy csoportban, oldalhatáron állóan kell elhelyezni.

(3) A területen az épületek csak földszint vagy földszint + tetőtér kialakításúak lehetnek. Tetőtér csak egyszintesen építhető be.

(4) A kerítés magassága a rendezett terepszinttől mérve 1,6 m-nél kisebb kell legyen.

(5) Az utcafronton elhelyezett kerítés minimum 50 % -ban áttört kell legyen.

17. § (1) Történeti faluközpont karakterű megnevezésű településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó egyedi építészeti követelményeket a (2) – (7) bekezdések tartalmazzák.

(2) A homlokzatok burkolóanyaga nagyelemes fém és műanyag hullám burkolat nem lehet.

(3) Az épületek színezésénél a rikító, környezetéhez nem illeszkedő színek használata tilos, földszínek használata lehetséges.

(4) A főépületek tetőfedő anyagaként nem alkalmazható: műanyag hullámlemez, alumínium trapézlemez.

(5) Rikító színű, környezetéhez nem illeszkedő tetőfedő anyagok használata tilos.

(6) Az épületek tetőhajlásszöge nem lehet 30º-nál kisebb és 45º-nál nagyobb.

(7) A területen fás növényzet ültetése esetén - környezetvédelmi-, értékvédelmi és látványvédelmi érdekek miatt - a tájban honos, a helyi alkalmazási hagyományokhoz illeszkedő, a termőhelyi adottságoknak megfelelő fás szárú növényfajokon kívül más nem telepíthető. E rendelet 2. mellékletében meghatározott fajok telepítése tilos.

18. § (1) Történeti faluközpont karakterű megnevezésű településképi szempontból meghatározó területen az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó követelményeket a (2) – (5) bekezdések tartalmazzák.

(2) Az épület utcai homlokzatára, látható helyre technológiai berendezés csak akkor helyezhető el, ha más műszaki elhelyezés nem biztosítható.

(3) Napelem, napkollektor a tetőn elhelyezhető.

(4) Az épület homlokzatán, illetve kerítésen, rendeltetési egységenként legfeljebb 1 darab, maximum 2 m2 nagyságú cégtábla, üzletfelirat, illetve cégér elhelyezése megengedett.

(5) Az épületeken elhelyezhető cégtáblák, üzletfeliratok, cégérek szerkezeteinek, felülete rikító színű, káprázást okozó, illetve fényvisszaverő kialakítású nem lehet, az összképben zavaró hatás nem engedhető meg.

8. Tradicionális beépítésű karakter területére vonatkozó településképi követelmények

19. § (1) A tradicionális beépítésű karakter megnevezésű településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó területi építészeti követelményeket a (2) – (6) bekezdések tartalmazzák.

(2) Meglévő beépítés esetén a telek rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb épületeket, építményeket egy csoportban kell elhelyezni.

(3) A főépületen kívüli, a telek rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb építményeket a főépület mögött kell elhelyezni.

(4) A területen az épületek csak földszint, földszint + egy szint vagy földszint + tetőtér kialakításúak lehetnek. Tetőtér csak egyszintesen építhető be.

(5) A kerítés magassága a rendezett terepszinttől mérve 1,6 m-nél kisebb kell legyen.

(6) Az utcafronton elhelyezett kerítés minimum 50 % -ban áttört kell legyen.

20. § (1) A tradicionális beépítésű karakter megnevezésű településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó egyedi építészeti követelményeket a (2) – (8) bekezdések tartalmazzák.

(2) A homlokzatok burkolóanyaga nagyelemes fém és műanyag hullám burkolat nem lehet.

(3) Az épületek színezésénél a rikító, környezetéhez nem illeszkedő színek használata tilos, földszínek használata lehetséges.

(4) A főépületek tetőfedő anyagaként nem alkalmazható: műanyag hullámlemez, alumínium trapézlemez.

(5) Rikító színű, környezetéhez nem illeszkedő tetőfedő anyagok használata tilos.

(6) Az épületek tetőhajlásszöge nem lehet 30º-nál kisebb és 45º-nál nagyobb.

(7) Új épület építése esetén a tető fő gerincvonala oldalhatáron álló beépítési mód esetén nem lehet az utcával párhuzamos.

(8) A területen fás növényzet ültetése esetén - környezetvédelmi-, értékvédelmi és látványvédelmi érdekek miatt - a tájban honos, a helyi alkalmazási hagyományokhoz illeszkedő, a termőhelyi adottságoknak megfelelő fás szárú növényfajokon kívül más nem telepíthető. E rendelet 2. mellékletében meghatározott fajok telepítése tilos.

21. § (1) A tradicionális beépítésű karakter terület megnevezésű településképi szempontból meghatározó területen az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó követelményeket a (2) – (5) bekezdések tartalmazzák.

(2) Az épület utcai homlokzatára, látható helyre technológiai berendezés csak akkor helyezhető el, ha más műszaki elhelyezés nem biztosítható.

(3) Napelem, napkollektor a tetőn elhelyezhető.

(4) Az épület homlokzatán, illetve kerítésen, rendeltetési egységenként legfeljebb 1 darab, maximum 2 m2 nagyságú cégtábla, üzletfelirat, illetve cégér elhelyezése megengedett.

(5) Az épületeken elhelyezhető cégtáblák, üzletfeliratok, cégérek szerkezeteinek, felülete rikító színű, káprázást okozó, illetve fényvisszaverő kialakítású nem lehet, az összképben zavaró hatás nem engedhető meg.

9. Szőlőhegyi karakterű területekre vonatkozó településképi követelmények

22. § (1) A szőlőhegyi karakter megnevezésű településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó területi építészeti követelményeket a (2) – (6) bekezdések tartalmazzák.

(2) Meglévő beépítés esetén a telek rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb épületeket, építményeket egy csoportban kell elhelyezni.

(3) A főépületen kívüli, a telek rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb építményeket a főépület mögött kell elhelyezni.

(4) A területen az épületek csak földszint, földszint + tetőtér kialakításúak lehetnek. Tetőtér csak egyszintesen építhető be.

23. § (1) A szőlőhegyi karakter megnevezésű településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó egyedi építészeti követelményeket a (2) – (9) bekezdések tartalmazzák.

(2) A homlokzatok burkolóanyaga nagyelemes fém és műanyag hullám burkolat nem lehet.

(3) Az épületek színezésénél a rikító, környezetéhez nem illeszkedő színek használata tilos, földszínek használata lehetséges.

(4) A főépületek tetőfedő anyagaként nem alkalmazható: műanyag hullámlemez, alumínium trapézlemez.

(5) Rikító színű, környezetéhez nem illeszkedő tetőfedő anyagok használata tilos.

(6) Az épületek tetőhajlásszöge nem lehet 38º-nál kisebb és 45º-nál nagyobb.

(7) Új épület építése esetén a tető fő gerincvonala oldalhatáron álló beépítési mód esetén nem lehet az úttal párhuzamos. Oromfaltól és nyeregtetős kialakítástól eltérő nem lehetséges.

(8) A területen fás növényzet ültetése esetén - környezetvédelmi-, értékvédelmi és látványvédelmi érdekek miatt - a tájban honos, a helyi alkalmazási hagyományokhoz illeszkedő, a termőhelyi adottságoknak megfelelő fás szárú növényfajokon kívül más nem telepíthető. E rendelet 2. mellékletében meghatározott fajok telepítése tilos.

(9) A területen kerítés nem alakítható ki. A terület tagolódása, elhatárolása során cserjesor és max. 80 cm átlagos magasságot meg nem haladó természetes kőből készült támfal, mellvédkerítés alakítható ki.

24. § (1) A szőlőhegyi karakterű terület megnevezésű településképi szempontból meghatározó területen az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó követelményeket a (2) – (5) bekezdések tartalmazzák.

(2) Az épület utcai homlokzatára, látható helyre technológiai berendezés csak akkor helyezhető el, ha más műszaki elhelyezés nem biztosítható.

(3) Napelem, napkollektor a tetőn elhelyezhető.

(4) Az épület homlokzatán, illetve kerítésen, rendeltetési egységenként legfeljebb 3 darab, maximum 3 m2 nagyságú cégtábla, üzletfelirat, illetve cégér elhelyezése megengedett.

(5) Az épületeken elhelyezhető cégtáblák, üzletfeliratok, cégérek szerkezeteinek, felülete rikító színű, káprázást okozó, illetve fényvisszaverő kialakítású nem lehet, az összképben zavaró hatás nem engedhető meg.

10. A településkép védelme szempontjából kiemelt területekre vonatkozó településképi követelmények

25. § (1) A településkép védelme szempontjából kiemelt területek megnevezésű településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó területi építészeti követelményeket a (2) – (4) bekezdések tartalmazzák, melyek nem vonatkoznak jelen rendelet 12. § a), b), c) és d) szerinti településképi szempontból meghatározó területekre.

(2) A 10%-osnál nagyobb lejtésű terepfelszín rendezése során a természetes tereplejtést megváltoztatni csak úgy lehet, hogy a természetes terepszinthez viszonyított feltöltés, vagy bevágás – rézsű vagy támfal megoldással- egy teraszlépcsőben legfeljebb 1,5méter szintkülönbségű lehet.

(3) Lejtős terepen való építés esetén az épület terepre illesztésével el kell kerülni a lejtő irányába kedvezőtlen látványú, magas épülethomlokzat kialakulását.

(4) Építmények legmagasabb pontja 6,0 méter lehet, kivéve kilátó, víztorony.

26. § (1) A településkép védelme szempontjából kiemelt területek megnevezésű településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó egyedi építészeti követelményeket a (2) – (6) bekezdések tartalmazzák, melyek nem vonatkoznak jelen rendelet 12. § a), b), c) és d) szerinti településképi szempontból meghatározó területekre.

(2) A területen a nem természetes anyaghasználatú és jellegű (minőség, szín) építmények, a nem egységes arculatú berendezési tárgyak elhelyezése tilos.

(3) Építmények tömegformálása során a nem környezethez, településképhez illeszkedő tömegarányok nem alkalmazhatók. Csarnok jellegű épületek nem építhetők.

(4) A zöldfelület létesítésénél a zöldfelület településképi, használati és kondicionáló értékének optimalizálása érdekében a zöldfelületi telekrészek elaprózása nem megengedett.

(5) Új fasor telepítésénél és meglévő fasor kiegészítésénél (fapótlásnál) várostűrő, előnevelt, többszörösen iskolázott, útsorfa minőségű faegyedek ültetésénél a 8 méternél kisebb tőtávolság nem megengedett. Szőlősgyörök területén az utak (közlekedési utak, dűlőutak) mentén fasorok telepítendők.

(6) A területen fás növényzet ültetése esetén - környezetvédelmi-, értékvédelmi és látványvédelmi érdekek miatt - a tájban honos, a helyi alkalmazási hagyományokhoz illeszkedő, a termőhelyi adottságoknak megfelelő fás szárú növényfajokon kívül más nem telepíthető. E rendelet 2. mellékletében meghatározott fajok telepítése tilos.

27. § (1) A településkép védelme szempontjából kiemelt területek megnevezésű településképi szempontból meghatározó területen az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó követelményeket a (2) – (4) bekezdések tartalmazzák, melyek nem vonatkoznak jelen rendelet 12. § a), b), c) és d) szerinti településképi szempontból meghatározó területekre.

(2) Kültéri világítás biztosításánál kerülni kell a hideg fehér fényű, kültéri világítótestek alkalmazását.

(3) A világítótestek ernyőzése olyan legyen, hogy a fényt jellemzően csak oda irányítsa, ahol arra szükség van.

(4) A közterületek, utcák megvilágításának kiépítése – különösen a természetes területek szomszédságában - egyenletes fénnyel, csak a szükséges mértékű intenzitással történjen a fényszennyezés csökkentése érdekében.

11. Az egyéb, településképi szempontból nem meghatározó területekre vonatkozó településképi követelmények

28. § (1) Az egyéb, településképi szempontból nem meghatározó területre vonatkozó egyedi építészeti követelményt a (2) bekezdés tartalmazza.

(2) A területen a nem természetes anyaghasználatú és jellegű (minőség, szín) építmények, a nem egységes arculatú berendezési tárgyak elhelyezése tilos.

29. § (1) Az egyéb, településképi szempontból nem meghatározó területen az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó követelményeket a (2) – (7) bekezdések tartalmazzák.

(2) Az épület homlokzatán, illetve kerítésen, rendeltetési egységenként legfeljebb 1 darab, maximum 1,5 m2 nagyságú cégtábla, üzletfelirat, illetve cégér elhelyezése megengedett.

(3) Az épületeken elhelyezhető cégtáblák, üzletfeliratok, cégérek szerkezeteinek, felülete rikító színű, káprázást okozó, illetve fényvisszaverő kialakítású nem lehet, az összképben zavaró hatás nem engedhető meg.

(4) Kültéri világítás biztosításánál kerülni kell a hideg fehér fényű, kültéri világítótestek alkalmazását.

(5) A világítótestek ernyőzése olyan legyen, hogy a fényt jellemzően csak oda irányítsa, ahol arra szükség van.

(6) A közterületek, utcák megvilágításának kiépítése – különösen a természetes területek szomszédságában - egyenletes fénnyel, csak a szükséges mértékű intenzitással történjen a fényszennyezés csökkentése érdekében.

(7) Az egyes utcák vagy útszakaszok mentén azonos fafajú fasorokat kell létesíteni az egységes utcaképi megjelenés érdekében

12. Reklámokra, reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények

30. § Reklám, reklámhordozó és cégér csak a jelen rendeletben előírt módon és a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján helyezhető el.

31. § (1) A település területén a reklámokra, reklámhordozókra és cégérekre vonatkozó településképi követelményeket a (2) – (7) bekezdések tartalmazzák.

(2) Belterületi közterületen és köztulajdonban álló ingatlanon 10 méterenként legfeljebb 1 db, legfeljebb 2,0 m2 nagyságú reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés helyezhető el.

(3) Külterületi közterületen és köztulajdonban álló ingatlanon 300 méterenként legfeljebb 1 db, legfeljebb 10 m2 nagyságú reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés helyezhető el.

(4) Az épületek tetőzetén reklám, reklámhordozó és cégére nem helyezhető el.

(5) A reklámhordozó anyaga az időjárásnak ellenálló (nem rozsdásodó) kell legyen.

(6) A reklám, reklámhordozó és cégér káprázást okozó, illetve fényvisszaverő kialakítású nem lehet, az összképben zavaró hatás nem engedhető meg.

(7) A reklámot, reklámhordozót és cégért úgy kell elhelyezni, hogy az ne akadályozza a terület rendeltetésszerű használatát.

32. § A település területén a reklámok közzétételének, illetve reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezésének közterületekre és magánterületekre irányadó, reklámrendeletben rögzített országos rendelkezésektől el lehet térni, a település szempontjából jelentős eseményről való tájékoztatás érdekében, évente összesen 12 naptári hét időszakra, bármely települési területen.

13. Információs célú berendezésekre vonatkozó településképi követelmények

33. § Információs célú berendezésként a településen elhelyezhető önkormányzati hirdetőtábla, önkormányzati faliújság, útbaigazító hirdetmény és közérdekű molinó.

34. § (1) A település területén az információs célú berendezésekre vonatkozó településképi követelményeket az (2) – (6) bekezdések tartalmazzák.

(2) A település területén 25 méterenként legfeljebb 2 db információs célú berendezés helyezhető el.

(3) Az információs célú berendezés felülete legfeljebb 3,0 m2 nagyságú lehet, magassága a rendezett terepcsatlakozástól számított 3,0 métert nem haladhatja meg.

(4) Az információs célú berendezés káprázást okozó, illetve fényvisszaverő kialakítású nem lehet.

(5) Az információs célú berendezést úgy kell elhelyezni, hogy az ne akadályozza a terület rendeltetésszerű használatát.

(6) Az információs célú berendezés felületének legfeljebb egyharmada vehető igénybe reklám közzétételére.

V. Fejezet

14. A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építményekre vonatkozó településképi szabályok

35. § (1) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és az elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére elsősorban alkalmas területek a Szőlősgyörök településszerkezeti terve szerinti:

a) gazdasági területek,

b) az ökológiai hálózaton kívül eső általános mezőgazdasági területek

(2) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és az elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére elsősorban nem alkalmas területek a Szőlősgyörök településszerkezeti terve szerinti:

a) lakóterületek,

b) vegyes területek

c) a különleges területek

d) a közparkok,

e) a kertes mezőgazdasági területek,

és az ezek határától mért 100 m széles sáv.

36. § A településkép védelme szempontjából kiemelt területeken az elektronikus hírközlés felszíni építményeit alapvetően felszín alatti vezetéssel kell megoldani, kivéve ha a terepszint alatti vezetés védendő értéket károsítana.

37. § A Balatonboglár-Lengyeltóti (6711 számú út) úttól keletre hírközlési torony-átjátszó építmény nem helyezhető el.

38. § A település, településkép védelem szempontjából nem érintett területeken a vezetékes hírközlési hálózat elhelyezése már meglévő infrastruktúra használatával (meglévő oszlopsor/alépítmény) lehet.

VI. Fejezet

TELEPÜLÉSKÉP-ÉRVÉNYESÍTŐ ESZKÖZÖK

15. A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció

39. § (1) A településkép védelme érdekében építtető kérelmére az önkormányzati főépítész (főépítész) – illetve, ha az önkormányzat által főépítész nincs alkalmazásban, akkor a polgármester – 8 napon belül szakmai tájékoztatást ad a településképi követelményekről.

(2) Szakmai konzultáció az önkormányzat hivatalos helyiségében vagy kérésre a helyszínen is lefolytatható.

(3) A kérelem papír vagy elektronikus formában nyújtható be az önkormányzathoz az alábbi címre:

Szőlősgyörök Község Önkormányzat - 8692 Szőlősgyörök, Szabadság u. 18. vagy
email: szolosgyorok@emszinet.hu
(4) A kérelmet a tulajdonos, a beruházó, vagy a tervező a (3) bekezdésben szereplő elérhetőségekre eljuttatva, írásban kezdeményezi. A kérelmet az alábbi tartalmi követelménnyel kell benyújtani:
a) kérelmező neve, lakcíme;
b) tervezett tevékenység helye (cím, hrsz.);
c) tervezett tevékenység rövid leírása;
d) a közterület felőli arculati megjelenés bemutatása (fotó, grafika, megjelenés a közvetlen környezetben);
e) beépítési koncepció vázlatos bemutatása.
(5) A főépítész – illetve, ha az önkormányzat által főépítész nincs alkalmazásban, akkor a polgármester - szakmai konzultációról készített emlékeztetőjéhez csatolni kell az esetlegesen bemutatott dokumentumokat (pl. vázlattervet, fotót).
(6) A konzultációkról az önkormányzati főépítész, ha főépítész nincs alkalmazásban, akkor a polgármester nyilvántartást vezet.

16. A bejelentési eljárással érintett építmények, reklámhordozók, rendeltetésváltozások köre

40. § Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni reklámok és reklámhordozók elhelyezése esetén.

17. A bejelentési eljárás részletes szabályai

41. § (1) A településképi bejelentési eljárás a reklámozó, illetve a reklámhordozó és reklám elhelyezésével érintett telek tulajdonosa (a továbbiakban együtt: bejelentő) kérelmére indul.

(2) A kérelmet Szőlősgyörök Község Polgármesteréhez (a továbbiakban: Polgármester) kell benyújtani a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló Korm. rendeletben rögzítettek szerint.

(3) A településképi bejelentési eljárás megindításához szükséges bejelentőlapot a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A Polgármester a településképi bejelentési eljárást a Korm. rendeletben meghatározottak szerint folytatja le.

(5) A Polgármester településképi bejelentési eljárásban hozott döntése ellen Szőlősgyörök Község Képviselő-testületénél lehet fellebbezéssel élni.

42. § (1) A településképi bejelentési eljárás szempontjai:

a) a kérelem megfelel-e a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló Korm. rendeletben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek;

b) a reklámhordozó és reklám elhelyezése megfelel-e az e rendeletben megállapított településképi követelményeknek.

18. A településképi kötelezés

43. § (1) A jelen rendeletben foglalt településképi követelmények megsértése esetén a Polgármester hivatalból, vagy kérelemre végzésben felhívja az ingatlan tulajdonosának figyelmét a jogszabálysértésre.

(2) Az (1) bekezdés szerinti végzésben a jogszabálysértés megszüntetésére, a jogszabálysértés mértékéhez igazodó határidőt kell megállapítani.

(3) A Polgármester kötelezési eljárást folytat le az (1) bekezdés szerinti végzésben meghatározott határidő eredménytelen elteltét követően.

(4) A településképi kötelezésről a Polgármester önkormányzati hatósági döntést hoz határozat formájában.

19. A településkép-védelmi bírság kiszabásának esetkörei és mértéke

44. § (1) A Polgármester a 41. § (4) bekezdés szerinti hatósági döntésben megállapított határidőre történő nem teljesítés esetén településkép-védelmi bírságot szab ki.

(2) A településkép-védelmi bírság összege egyedi elbírálás alapján szabható ki, amelynek mértéke 50.000.- forinttól, 1.000.000. forintig terjedhet.

20. A településkép-védelmi bírság kiszabásának és behajtásának módja

45. § (1) A bírság összegét 30 naptári napon belül az Önkormányzat 11743105-15398336-00000000 számú számlaszámra kell befizetni.

(2) A befizetési határidő letelte után az elmaradt befizetés ismételten kivethető és eljárási bírsággal sújtható.

VII. Fejezet

ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

21. Hatálybalépés

46. § E rendelet 2019. az elfogadást követő 15. napján lép hatályba, kivéve a 42-43. § ami az elfogadást követő 30. napon lép hatályba.

47. § (1) Hatályát veszti Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott 6/2003.(VI.24.) önkormányzati rendelet

a) 5. § (7) (12) bekezdés,

b) 6. § (4) bekezdés „A gépkocsi tárolók építészeti kialakítása anyaghasználatában megegyező kell, hogy legyen a főépülettel, gerincmagassága nem lehet több, mint 3,50 m.” szövegrész,

g) 19. § (13) bekezdés „Alkalmazandó anyagok: kő, tégla, fa, cserép, vakolt felületek. Az épületek színezése során mértéktartó színvilágot kell kialakítani. Az engedélyezési tervben színezési tervet is kell csatolni.” szövegrész

h) 20. § (5) bekezdés „Vezetékek csak a terepszintalatti elhelyezéssel létesíthetők.” szövegrész

i) 20. § (6) bekezdés „Kizárólag tájba illő, a táj hagyományaihoz és a terület rendeltetéséhez formájában, anyaghasználatában, színezésében igazodó 40-45°-os hajlásszögű, nyeregtetős, oromfalas épületek létesíthetők.” szövegrész

m) 26. §

n) 27. §

o) 28. §

r) 1. sz. melléklet

s) 2. függelék

(2) Hatályát veszti Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott 6/1998.(III.30.) Szőlősgyörök Község építészeti értékeinek helyi védelméről

1. melléklet

A településképi szempontból meghatározó területek lehatárolása
a) csak karakter területek
null
b) teljes
null

2. melléklet

Tájidegen, agresszíven gyomosító, invazív, így nem telepíthető növényfajok:

tudományos (latin) elnevezés

magyar elnevezés

Robinia pseudoacacia

fehér akác

Ailantus altissima

bálványfa

Mirus alba

fehér eper

Eleagnus angustifolia

ezüstfa

Acer negundo

zöld juhar

Fraxinus pennylvanica

amerikai kőris

Prunus serotina

kései meggy

Populus x canadensis

kanadai nyár

Celtis occidentalis

nyugati ostorfa

Amorpha fruticosa

gyalogakác

Impatiens parviflora

kisvirágú nebáncsvirág

Impatiens grandiflora

bíbor nebáncsvirág

Fallopia spp.

japánkeserűfű-fajok

Solidago gigantea

magas aranyvessző

Solidago canadensis

kanadai aranyvessző

Asclepias syriaca

selyemkóró

Ambosia artemisiiflora

ürömlevelű parlagfű

Ribes aureum

arany ribiszke

Vitis-hibridek

adventív szőlőfajok

Parthenicissus spp.

vadszőlőfajok

Echinocystit lobata

süntők

Aster novibelgii

észak-amerikai őszirózsák

Xanthium strumaium subsp. italicum

olasz szerbtövis

Pytholacca americana

amerikai karmazsinbogyó

Pytholacca esculenta

kínai karmazsinbogyó

Humulus japonicus

japán komló

Cenchrus incertus

átoktüske

Cabomba caroliniana

tüdérhínár

Elodea canadensis

kanadai átokhínár

Elodea nuttallii

aprólevelű átokhínár/vékonylevelű átokhínár

Azolla mexicana, Azolla filiculoides

moszatpáfrányfajok

Baccharis jalimifolia

borfa, tengerparti seprűcserje

Cabomba caroliniana

kaliforniai tündérhínár

Eichhornia crassipes

vízijácint

Heracleum persicum

perzsa medvetalp

Heracleum mantegazzianum

kaukázusi medvetalp

Heracleum sosnowskyi

Sosnowsky-medvetalp

Hydrocotyle ranunculoides

hévízi gázló

Lagarosiphon major

fodros átokhínár

Ludwigia grandflora

nagyvirágú tóalma

Ludwigia peploides

sárgavirágú tóalma

Lysichiton mericanus

sárga lápbuzogány

Myrirohyllum heterophorus

közönséges süllőhínár

Parthenium hysteroporus

keserű hamisüröm

Persicaria perfoliata

ördögfajok keserűfű

Pueraria montana

kudzu nyílgyökér

Alternanthera philoxeroides

Aligátorfű

Gunnera tinctoria

óriás rebarbara

Pennisetum setaceum

tollborzfű

Microstegium vimineum

3. melléklet

KÉRELEM
SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
SZŐLŐSGYÖRÖK

1. A kérelmező neve, címe, székhelye:

(továbbá meg lehet adni elektronikus levélcímet, telefax számot és telefonos elérhetőséget)

….……………………………………………………………………………………………………

2. A kérelemmel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma:

Szőlősgyörök...........................................................................................................................

3. A tervezett reklámhordozó(k) száma:

...........................................................................................................................................................

4. A kérelemhez csatolt mellékletek:

építészeti-műszaki tervdokumentáció ………. pld

egyéb okirat ………………………………………………………………………………………………………….

Alulírott kérelmező kérem, hogy a mellékelt tervdokumentáció szerinti tevékenység településképi bejelentését tudomásul venni szíveskedjenek.

Kelt: ................................, ............ év .................... hó …..... nap

.................................................................

aláírás (kérelmező)

4. melléklet

A település helyi védelem alatt álló építészeti örökségeinek jegyzéke:

Megnevezés

Cím

Hrsz

védettség jellege

Emlékművek, keresztek

1.

Szoborfülke

Dr. Bató Béla u.

213

10. § (1) g) szerinti

2.

Keresztek

Temető

195

10. § (1) g) szerinti

3.

Hősi Halottak Emlékműve

Szabadság u.

197

10. § (1) g) szerinti

1. függelék a 4. melléklethez

Régészeti lelőhelyek, műemlék és műemléki környezet helyrajzi számos jegyzéke

megye

település neve

helyrajzi szám

védettség jogi jellege

azonosító

védett örökségi érték neve

Somogy

Szőlősgyörök

0100/15

régészeti lelőhely

49240

Gombos-alja I.

Somogy

Szőlősgyörök

0101

kiemelten védett régészeti lelőhely

49237

Kopasz-berek

Somogy

Szőlősgyörök

0102/1

kiemelten védett régészeti lelőhely

49237

Kopasz-berek

régészeti lelőhely

58991

Gombos-alja, halastó

Somogy

Szőlősgyörök

0102/2

régészeti lelőhely

49240

Gombos-alja I.

58990

Gombos-alja, faluhely

58991

Gombos-alja, halastó

Somogy

Szőlősgyörök

0108/2

régészeti lelőhely

49240

Gombos-alja I.

Somogy

Szőlősgyörök

037/11

régészeti lelőhely

34313

Homokbánya

Somogy

Szőlősgyörök

037/12

régészeti lelőhely

34313

Homokbánya

Somogy

Szőlősgyörök

037/14

régészeti lelőhely

34313

Homokbánya

Somogy

Szőlősgyörök

037/15

régészeti lelőhely

34313

Homokbánya

Somogy

Szőlősgyörök

037/2

régészeti lelőhely

34313

Homokbánya

Somogy

Szőlősgyörök

037/3

régészeti lelőhely

34313

Homokbánya

Somogy

Szőlősgyörök

037/5

régészeti lelőhely

34313

Homokbánya

Somogy

Szőlősgyörök

037/6

régészeti lelőhely

34313

Homokbánya

Somogy

Szőlősgyörök

037/7

régészeti lelőhely

34313

Homokbánya

Somogy

Szőlősgyörök

037/8

régészeti lelőhely

34313

Homokbánya

Somogy

Szőlősgyörök

038

régészeti lelőhely

34313

Homokbánya

Somogy

Szőlősgyörök

040/7

régészeti lelőhely

89321

Biró-rét felett

Somogy

Szőlősgyörök

040/8

régészeti lelőhely

89321

Biró-rét felett

Somogy

Szőlősgyörök

040/9

régészeti lelőhely

20358

Kossuth tér 18.

Somogy

Szőlősgyörök

041

régészeti lelőhely

20358

Kossuth tér 18.

Somogy

Szőlősgyörök

096

régészeti lelőhely

49247

Gombos-alja II.

49248

Gombos-alja III.

49249

Gombos-alja IV.

Somogy

Szőlősgyörök

1319

régészeti lelőhely

20358

Kossuth tér 18.

Somogy

Szőlősgyörök

1320

régészeti lelőhely

20358

Kossuth tér 18.

Somogy

Szőlősgyörök

1321

régészeti lelőhely

20358

Kossuth tér 18.

Somogy

Szőlősgyörök

1322

régészeti lelőhely

20358

Kossuth tér 18.

Somogy

Szőlősgyörök

1323

régészeti lelőhely

20358

Kossuth tér 18.

Somogy

Szőlősgyörök

1325

régészeti lelőhely

20358

Kossuth tér 18.

Somogy

Szőlősgyörök

1326

régészeti lelőhely

20358

Kossuth tér 18.

Somogy

Szőlősgyörök

1327

régészeti lelőhely

20358

Kossuth tér 18.

Somogy

Szőlősgyörök

1328

régészeti lelőhely

20358

Kossuth tér 18.

Somogy

Szőlősgyörök

1329

régészeti lelőhely

20358

Kossuth tér 18.

Somogy

Szőlősgyörök

1330

régészeti lelőhely

20358

Kossuth tér 18.

Somogy

Szőlősgyörök

1332

régészeti lelőhely

20358

Kossuth tér 18.

Somogy

Szőlősgyörök

2/17

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

2/18

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

2/19

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

2/200

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

2/202

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

2/21

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

2/22

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

2/23

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

2/24

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

2/25

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

2/26

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

2/27

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

2/28

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

2/3

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

2/30

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

2/31

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

2/34

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

210

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

212

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

238

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

239

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

240

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

241

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

242

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

243

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

244

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

246

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

247

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

248

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

249

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

250

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

258

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

259

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

260

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

261

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

262

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

263

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

264

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

265

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

266

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

267

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

268

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

269

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

270

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

271

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

272

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

273

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

274

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

275

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

276

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

277

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

278

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

279

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

280

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

281

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

31

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

310

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

311

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

312/1

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

312/2

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

312/3

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

313

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

32

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

33

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

34

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

35

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

36

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

37

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

38

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

39

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

40

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

41

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

42

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

43

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

44

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

45

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

46

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

47

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

48

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

483/1

műemléki környezet

4446 [29870]

R. k. templom ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

483/2

műemléki környezet

4446 [29870]

R. k. templom ex-lege műemléki környezete

régészeti lelőhely

41300

Római katolikus templom és plébánia

Somogy

Szőlősgyörök

483/3

műemléki környezet

4446 [29870]

R. k. templom ex-lege műemléki környezete

régészeti lelőhely

41300

Római katolikus templom és plébánia

Somogy

Szőlősgyörök

484

műemlék

4446 [8123]

R. k. templom

régészeti lelőhely

41300

Római katolikus templom és plébánia

Somogy

Szőlősgyörök

49

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

50

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

517

műemléki környezet

4446 [29870]

R. k. templom ex-lege műemléki környezete

régészeti lelőhely

41300

Római katolikus templom és plébánia

Somogy

Szőlősgyörök

518

műemléki környezet

4446 [29870]

R. k. templom ex-lege műemléki környezete

régészeti lelőhely

41300

Római katolikus templom és plébánia

Somogy

Szőlősgyörök

539

műemléki környezet

4446 [29870]

R. k. templom ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

574/1

műemléki környezet

4446 [29870]

R. k. templom ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

575

műemléki környezet

4446 [29870]

R. k. templom ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

576

műemléki környezet

4446 [29870]

R. k. templom ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

578

műemléki környezet

4446 [29870]

R. k. templom ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

579

műemléki környezet

4446 [29870]

R. k. templom ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

66/2

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

67

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

68

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

69

műemlék

4447 [8124]

v. Jankovich-kastély

Somogy

Szőlősgyörök

70

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

71

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

72

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete

Somogy

Szőlősgyörök

79

műemléki környezet

4447 [29873]

v. Jankovich-kastély ex-lege műemléki környezete