Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 9/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 27 - 2021. 02. 28

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában biztosított feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:


1. §


Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 9/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 


„(1) Rendkívüli települési támogatás keretében az elemi kárt szenvedett ingatlant életvitelszerűen használó tulajdonosa részére a lakóingatlanban keletkezett károk, valamint a lakóingatlanban életvitelszerűen élő bérlő, haszonélvező, használó (együtt: használó) részére a lakóingatlanban lévő mindennapi életvitelhez szükséges berendezési tárgyakban és eszközökben keletkezett károk enyhítésére támogatás állapítható meg abban az esetben, ha

  1. ) a kérelmező bizonyítja, hogy a lakóingatlanban, illetve a mindennapi életvitelhez szükséges berendezési tárgyakban és eszközökben elemi kár keletkezett,
  2. ) és a kártérítés várható mértéke alacsonyabb a ténylegesen bekövetkezett kár összegénél.”


2. §


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Rendelkezéseit a rendelet hatályba lépésének napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.