Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1992.(V.15.) önkormányzati rendelete

Szőlősgyöröki Önkormányzat és intézményei alkalmazásában álló dolgozók költségtérítéséről

Hatályos: 1992. 05. 15

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1992.(V.15.) önkormányzati rendelete

Szőlősgyöröki Önkormányzat és intézményei alkalmazásában álló dolgozók költségtérítéséről1

1992.05.15.

Szőlősgyörök községi Képviselő-testület az 1990. évi LXV. tv. 1. §. /1/ és /2/ bekezdései, valamint a 60/1992/IV.1./ Kormányrendelet alapján az Önkormányzat és intézményei alkalmazásában álló dolgozók költségtérítéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya kiterjed a szőlősgyöröki Önkormányzat és intézményei alkalmazásában álló dolgozókra.

2. § /1/ A képviselő-testület az üzemanyag és kenőanyag fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékét fizeti ki, melyről a munkavállalóval 1. sz. mellékletben írásban kell megállapodni.

/2/ Az üzemanyag és kenőanyag mindenkori fogyasztói árán túl a gépjármű használatáért 10.- Ft/km költségtérítést állapít meg a 2. sz. mellékletben felsorolt dolgozók km teljesítménye után.
/3/ A gépjármű használatáért fizetett költségtérítés az 1991. évi XC. tv. 30. §-a alapján – a vele szemben elszámolt költségek után /3-4. sz. melléklet/ - adóköteles.
A költségelszámolás tekintetében a munkavállalónak a kifizető felé nyilatkoznia kell.

3. § A rendelet 2. §-át kell alkalmazni az eseti gépjármű használatáért fizetett költségtérítés esetén is.

4. § E rendelet kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 1992. április 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet

M E G Á L L A P O D Á S
Alulírott, - mint Szőlősgyörök Önkormányzat dolgozója – nyilatkozom, hogy a saját személygépkocsim alkalmankénti hivatalos célú használatáért, üzemanyag és kenőanyag igazolás nélkül elszámolás címén, a 60/1992/IV.1./ Korm. számú rendelet
a./ 2. §. alapján az 1. és a 2. számú mellékletben
meghatározott alapnorma és korrekció
vagy helyette
b./ 4. §. alapján a löket-térfogatra megállapított átalány
elszámolást kérem.
A saját személygépkocsi hivatalos célra történő használatáért – az üzemanyagköltség-térítésen túlmenően – kapott költségtérítéssel szemben:
a./ 100 % költséget kívánok elszámolni
b./ ….. % költséget kívánok elszámolni
c./ nem számolok el költséget.
A b./ vagy c./ változat választása esetén a jövedelemnek számító költségtérítés összegéből
a./ SZJA törvény szerinti adóelőleg, /1991. évi XC. tv. 37. §./
b./ …………… személyi jövedelemadó előleget vonjanak le.
A felsorol lehetőségek közül szíveskedjék választani, s azt aláhúzni.
Szőlősgyörök, 1992. május 15.
…………………………………… …………………………………..

2. melléklet

Az alábbi beosztásban lévő dolgozók jogosultak saját gépkocsi használatra
1, Polgármester 300 km/hó
2, Jegyző 300 km/hó
3, Háziorvos /350 km+ 150 km kézi gyógysz.kez./ 500 km/hó

3. melléklet

Útnyilvántartás
1992……………. hó
………………………….. …………………
Vállalkozás neve Forgalmi rendszám
…………………………..
Gépjármű típusa
……………………………. ……………………… l/100 km
üzemi gépkocsi Gépjármű normája
km-óra állása használatbavételkor

Időpont

Honnan-hová

Utazás célja

Üzleti partner neve

Km

Megjegyzés

4. melléklet

………………………………
név
Bevételi és költségnyilvántartás
1992. év

Dátum

Megnevezés

Bevétel (Ft)

Költség (Ft)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

1

Hatályba lépés ideje: 1992.05.15.