Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2018.(XI.29.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Hatályos: 2018. 12. 01

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2018.(XI.29.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

2018.12.01.

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2), 29. § (1) – (2), 148. § (5) és a 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja

1. § E rendelet célja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az önkormányzat segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, illetve gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszűntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról; továbbá a Gyvt. által megállapított, a gyermekek védelmét szolgáló ellátási formák alkalmazásához a helyi sajátosságok figyelembevételével a feltételrendszert és az ellátásokat szabályozza.

A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Szőlősgyörök község közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, valamint a Gyvt. 4. §-ában meghatározott személyekre.

(2) A rendelet hatálya Szőlősgyörök Község Önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki. A gyermekétkeztetés vonatkozásában a rendelet hatálya kiterjed a Balatonboglári Evangélikus Egyházközség által fenntartott és működtetett Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskolára is.

(3) A rendelet hatálya – a gyermekétkeztetés kivételével – nem terjed ki az óvodai nevelés és az iskolai oktatás-nevelés keretében biztosított szolgáltatásokra.

A gyermekek védelmének rendszere

3. § (1) A képviselő-testület az e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat:

a) Természetbeni ellátások:

aa) gyermekétkeztetés

b) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:

ba) gyermekjóléti szolgáltatás,

bb) gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás).

(2) Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást társulásban, a Lengyeltóti Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Pogányvölgyi Alapszolgáltatási Központ útján biztosítja.

(3) Jelen rendelet 4. § (1) bek. a)-c) pontjában foglalt intézményi és szünidei gyermekétkeztetést a társulásban működtetett Buzsák Térségi Konyhán keresztül nyújtja.

Természetbeni ellátások

4. § (1) Az önkormányzat természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést biztosít a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő vagy nevelésbe vett gyermek esetén a gyermek ellátását biztosító nevelőszülő, gyermekotthon vezetője kérelmére

a) az önkormányzat által fenntartott Szőlősgyöröki Lurkó Óvodában,

b) a közigazgatási területén a Balatonboglári Evangélikus Egyházközség által fenntartott és működtetett Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskolában,

c) (az a)-b) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: intézményi gyermekétkeztetés)

d) a Gyvt. 21/C. §-ban foglaltak szerint az óvoda zárva tartása, valamint az iskolában a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglalt nyári szünet és tanítási szünetek időtartama alatt (továbbiakban: szünidei gyermekétkeztetés).

5. § (1) Az intézményi, valamint az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre a Gyvt. szabályozása az irányadó.

6. § (1) A szünidei gyermekétkeztetést az önkormányzat a szülő, törvényes képviselő kérelmére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.

(2) A szünidei gyermekétkeztetésnél az önkormányzat az általános iskolai tanulók esetében az iskolai konyhán, óvodások esetében az óvodában biztosítja az ebéd helyben történő elfogyasztását az intézmények nyitva tartásának figyelembe vételével.

(3) Amennyiben a gyermek nem tudja az ebédet helyben elfogyasztani a részére biztosított ételt a szülő, más törvényes képviselő vagy az általa meghatalmazott személy megfelelő ételhordóban elviheti.

(4) A szünidei gyermekétkeztetés iránti igényt konyha élelmezés vezetőjéhez és az óvoda vezetőjéhez lehet benyújtani.

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Gyermekjóléti alapellátások

7. § (1) A gyermekjóléti alapellátások célja a gyermek családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség kialakulásának, illetve a gyermek családjából való kiemelésének megelőzése, valamint a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, életkörülményeinek javításához.

(2) Az önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat az alábbiak szerint biztosítja:

a) Gyermekjóléti szolgáltatás: a Lengyeltóti Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Pogányvölgyi Alapszolgáltatási Központ intézményen,

b) Gyermekek napközbeni ellátása – bölcsődei ellátást a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott intézményen keresztül.

(3) A nyújtott gyermekjóléti ellátások tartalmát, azok igénybevételének módját és a fizetendő térítési díjakat Lengyeltóti Város Önkormányzatának rendelete tartalmazza.

Gyermekjóléti szolgáltatás

8. § (1) A jelen rendelet 7. § (2) bek. a) pontjában foglalt intézmény a gyermekjóléti szolgálat tevékenysége körében ellátja a Gyvt. 39. § - 40. §-ában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 64. §-ában foglalt szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat.

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.

Gyermekek napközbeni ellátása

9. § (1) A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük ideértve a gyermekgondozási díj folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük, vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik.

(2) A gyermekek bölcsődei felvételének lehetőségeit és módját a Gyvt. 42/A §-a; a bölcsődei ellátás tartalmát a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, továbbá az intézmény szakmai programja tartalmazza.

(3) A gyermekek napközbeni, bölcsődei ellátásáért fizetendő térítési díj tekintetében jelen

rendelet 7. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadók.

Gyermekétkeztetés térítési díja

10. § (1) A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekétkeztetéséért, ha a Gyvt. másként nem rendelkezik, térítési díjat kell fizetni.

(2) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának mértékét Szőlősgyörök Községi Önkormányzat szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) tartalmazza.

(3) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető az intézményi térítési díj napi összege általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a Gyvt. 21/B. §-ban meghatározott normatív kedvezmények figyelembevételével állapítja meg.

(4) A személyi térítési díj megállapítására, megfizetésére, mérséklésére egyebekben az Ör. rendelkezései alkalmazandók.

(5) Az intézményi gyermekétkeztetést a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén ingyenesen kell biztosítani.

(6) Ingyenes ellátásban kell részesíteni a jogosultat, ha a térítési díj fizetésére kötelezett jövedelemmel nem rendelkezik.

Záró rendelkezések

11. § (1) E rendelet a 2018. december 1. napján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2009. (X.12.) önkormányzati rendelete.