Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelete

A közoktatási intézmény adatszolgáltatási rendjéről

Hatályos: 2008. 04. 29

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelete

A közoktatási intézmény adatszolgáltatási rendjéről

2008.04.29.

Szőlősgyörök községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. §. (5) bekezdésére és a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 15. §. (3) bekezdésére tekintettel, az Alkotmány 44/A. §. (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a közoktatási intézmény adatszolgáltatásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1. § (1) E rendelet célja egy átlátható és egységes adatszolgáltatási rendszer kialakítása, mely lehetővé teszi Szőlősgyörök községi Önkormányzat és az általa fenntartott közoktatási intézmény közötti gyors és hatékony információcserét.

(2) A rendelet megalkotásával a Képviselő-testület hozzájárul közoktatási feladatot ellátó intézményének gazdaságosabb, magasabb szakmai színvonalon történő működtetéséhez.

(3) E rendelet az adatszolgáltatás keretén belül megállapítja az adatszolgáltatási kötelezettséget, felelősséget, az adatszolgáltatás időpontjait, célját, törekedve a párhuzamos adatkérések fokozatos megszüntetésére, az egyes irányítási (pl. közoktatási, pénzügyi, törvényességi) területek adatigényeinek összehangolására.

(4) A kötelező és rendszeres, valamint rendkívüli adatszolgáltatás biztosítja az adatszolgáltatási tevékenységgel összefüggő feladatok ellátását, különös tekintettel az adatok gyűjtésére, tárolására, kezelésére, az adatok feldolgozására.

(5) A helyi önkormányzati irányítás feladatkörébe tartozik kiemelten az önkormányzati feladat tervezése, a nevelési és pedagógiai programok, minőségirányítási programok jóváhagyása, módosítása, az óvodai, iskolai munkaidő-tervek (pl. tantárgyfelosztás) elemzése, az óvodai és általános iskolai felvétel megszervezése, a feladat ellátásának gazdasági és pénzügyi rendszerének működtetése és tervezése, a normatív feladatfinanszírozás szerinti költségvetési támogatás megállapítása, a költségvetés-tervezéssel összefüggő feladatok és azok végrehajtása ellenőrzésének támogatása, a törvényességi feladatok elvégzése.

(6) A rendelet hatálya alá tartozó intézmények rendszeresen ismétlődő adatszolgáltatása

a) az elemi adatok statisztikai gyűjtéséhez, a rendszer- és működési folyamatok ellenőrzéséhez kapcsolódó felméréshez, a statisztikai elemző és értékelő, valamint tervező-modellező rendszerhez, illetve a döntés-előkészítéshez, a döntések hatásainak vizsgálatához,

b) valamint a pénzügyi és gazdasági analitikai információs rendszer működéséhez, azon belül a költségvetési és gazdasági tervezéshez, a költségvetési előirányzatok évközi módosításához, költségvetési előirányzatok éven belüli teljesítésének, illetve felhasználásának ütemezéséhez, időarányos és teljesítményarányos méréséhez, a pénzellátáshoz, a költségvetési és gazdasági folyamatok alakulásának évközi megfigyeléséhez kapcsolódik.

A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Szőlősgyörök községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott Fodor András Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai-szolgáltató Intézményre (rövid nevén: Fodor András Óvoda, Iskola, Szak- és Szakmai Szolgálat, a továbbiakban: intézmény) – Szőlősgyörök Gárdonyi Géza tagiskola és Lurkó Óvoda -.

3. § (1) Szőlősgyörök községi Önkormányzat az alapfokú közoktatási feladatait önkormányzati társulásban látja el.

(2) A 2. §. (1) bekezdésben meghatározott intézményt az Önkormányzat a társult önkormányzatokkal közösen tartja fenn.

(3) A Fodor András Óvoda, Iskola, Szak- és Szakmai Szolgálat közös igazgatású többcélú közoktatási intézmény, gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

(4) A 2. §. (1) bekezdésben meghatározott intézmény felügyeleti szerve a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete.

A fenntartóra vonatkozó rendelkezések

4. § (1) Az adatszolgáltatási kötelezettség előírásával a Képviselő-testület a közoktatási intézményrendszer működtetéséhez, tervezéséhez adatbázist hoz létre, és ennek segítségével ellenőrzi az 1. §-ban meghatározott célok megvalósulását.

5. § (1) A fenntartó feladatai:

a) A helyi önkormányzati irányítás közoktatással összefüggő szakmai-pedagógiai feladatkörébe tartozik különösen a pedagógiai, nevelési programok és a minőségirányítási programok jóváhagyása, módosítása; óvodai, iskolai munkaidő-tervek elemzése, az óvodai és iskolai felvétel megszervezése.

b) A helyi önkormányzati irányítás közoktatással összefüggő pénzügyi, gazdasági feladatkörébe tartozik különösen a szakmai feladatok ellátásához szükséges gazdasági és pénzügyi rendszer működtetése és tervezése, normatív feladatfinanszírozás szerinti költségvetési támogatás megállapítása, a költségvetés tervezéssel összefüggő feladatok és azok végrehajtása ellenőrzésének támogatása.

c) A felügyeleti szerv feladata ellenőrizni, hogy az intézmény működése megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt feladatok szakszerű végrehajtásához a rendelet hatálya alá tartozó intézmény rendszeresen ismétlődő adatszolgáltatására van szükség.

6. § (1) A közoktatási intézmény által szolgáltatott adatokat a fenntartó felhasználja:

a) elemi adatok statisztikai gyűjtéséhez, működési folyamatok ellenőrzéséhez kapcsolódó felméréshez, statisztikai elemző- és értékelő, valamint tervező-modellező rendszerhez, továbbá döntés-előkészítéshez és a döntések hatásainak vizsgálatához,

b) pénzügyi és gazdasági analitikai-információs rendszer működtetéséhez, ezen belül a költségvetési és gazdasági tervezéshez, költségvetési előirányzatok éven belüli teljesítésének ütemezéséhez, idő- és teljesítményarányos méréséhez, a költségvetési előirányzatok évközi módosításához, a pénzellátáshoz (intézmény finanszírozásához), a költségvetési és gazdasági folyamatok alakulásának évközi megfigyeléséhez.

7. § (1) A fenntartó a szolgáltatott adatokkal kapcsolatos nyilvántartásokba, iratokba betekinthet, erről az intézményt – az ellenőrzést legalább öt munkanappal megelőzően – köteles értesíteni.

(2) A fenntartó az iratokba való betekintéskor ellenőrzi az adatok hitelességét, valamint az elemi nyilvántartások, az ügyirat-kezelési szabályzat és az adatszolgáltatás rendjével kapcsolatos szabályok és előírások összhangjának érvényesülését.

(3) A fenntartó az adatok áttekintését, ellenőrzését azok jellegétől függően teljes körűen vagy szúrópróbaszerűen végzi az éves ellenőrzési tervben foglaltakkal összhangban. Az áttekintés, ellenőrzés eredményéről a fenntartó az információ, adat beérkezését követő harminc napon belül szükség esetén válaszlevelet küld, ha az országos mérés, értékelés eredményei szükségessé teszik, intézkedési tervet készít.

(4) A fenntartó köteles gondoskodni arról, hogy az érintett intézmény az adatszolgáltatási kötelezettségével kapcsolatos információkat a tárgyévet megelőző év december 15-ig megismerje, annak érdekében, hogy az adatszolgáltatáshoz szükséges elemi nyilvántartásait, iratkezelési rendjét, bizonylati rendszerét kötelezettségének megfelelően alakíthassa ki.

Az intézményre vonatkozó rendelkezések

8. § (1) Az intézmény saját szervezete gondoskodik a közoktatási információs rendszer működésével kapcsolatos adatszolgáltatási feladatok ellátásáról.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatkörbe tartozik a Kotv. 2. mellékletében meghatározott adatokra vonatkozó elemi nyilvántartások vezetése, valamint a Kotv. rendelkezéseinek végrehajtását segítő jogszabályokban előírt adatok nyilvántartása és vezetése, a kötelező rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatás, adatrögzítés, adatellenőrzés, adathitelesítés, adattovábbítás teljesítése, a helyi önkormányzati statisztikai információs rendszer működésében, ellenőrzésében való közreműködés.

(3) Az elemi nyilvántartások adatait úgy kell rögzíteni és tárolni, bizonylati és iktatási rendszerét úgy kell kialakítani, hogy az intézmény alkalmas legyen adatszolgáltatási kötelezettségének az e rendeletben meghatározott formában történő teljesítésére.

(4) Az intézmény az adatszolgáltatással összefüggő nyilvántartásokat, iratokat az okiratokra vonatkozó jogszabályok, az adatkezelésre vonatkozó szabályok, valamint az intézmény saját ügyirat-kezelési és iratselejtezési szabályzata szerint – de legalább öt évig – köteles megőrizni.

Az adatszolgáltatás rendje

9. § (1) A közoktatási adatszolgáltatási rendszer magában foglalja a jogszabályok által kötelezően előírt adatok gyűjtését, rögzítését, adattovábbítási kötelezettségét, az adatszolgáltatási eljárás rendjének betartását, az adatközlő felelősségét az adatok hitelességéért, az adatközlés ellenőrzését.

(2) A közoktatási feladatokat ellátó intézmény számára az e rendeletben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség tárgyköreit, az adatszolgáltatás gyakoriságát, határidejét, az adatok kezelésének jogosultjait a rendelet 1. sz. melléklete – az Adatgyűjtési és adatszolgáltatási rend – tartalmazza.

(3) Az adatszolgáltatásra kötelezett intézmény az előírt adatokat a valóságnak megfelelő tartalommal, a megszabott határidőben és módon, térítésmentesen köteles szolgáltatni.

(4) Az intézmény az 1. sz. mellékletben meghatározott adatkörökhöz kapcsolódó adatokat köteles szolgáltatni az 5. §. (1) bekezdésében felsorolt feladatok szakszerű végrehajtása érdekében, valamint minden egyéb olyan – közoktatással összefüggő – dokumentum megalkotásához, jóváhagyásához és módosításához, amelyről a döntés a fenntartó hatáskörébe tartozik.

(5) Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért az adatszolgáltatásra kötelezett intézmény vezetője tartozik felelősséggel, felel az adatszolgáltatás eljárási és tartalmi teljesítéséért.

10. § (1) Az Önkormányzat a fenntartásában lévő intézménnyel elsősorban papír alapon folytat információcserét, kér adatokat, nyújt tájékoztatást. Amennyiben a lehetőségek adottak, az adatszolgáltatás elektronikus úton is történhet, az elektronikus adatszolgáltatásra vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett. Az elektronikus változattal megegyező adattartalmú kinyomtatott adatlapot az intézmény cégszerű aláírásával ellátva szükséges a Polgármesteri Hivatal számára megküldeni.

(2) A magasabb rendű jogszabályban előírt, határidőben teljesített mindennemű adatszolgáltatás teljes dokumentumát az intézmény egy hitelesített példányban (az adatszolgáltatással egyidejűleg) az Önkormányzat számára is köteles megküldeni, a párhuzamos adatkérések elkerülése érdekében.

(3) Az intézmény az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott adatkörökhöz kapcsolódó adatokban bekövetkező változásokat harminc napon belül átvezeti, és a változásokról a fenntartót eddig az időpontig értesíti.

11. § (1) Az Önkormányzat a saját honlapján mindazon általános tájékoztatást és információkat közzé teszi, melyek az általa fenntartott közoktatási intézményt érintik.

(2) Az Önkormányzat az elvégzendő feladatokról, az adatszolgáltatás szükségességéről levélben értesíti az intézményt.

Az adatok kezelése és nyilvántartása

12. § (1) Az adatok kezelésére az Adatgyűjtési és adatszolgáltatási rendben meghatározott önkormányzati szervek, az ott megjelölt tárgykörben, az adatvédelmi szabályok betartásával jogosultak.

(2) Személyes adat az adatkezelésre jogosultakon kívüli szervhez, személyhez csak jogszabály alapján, valamint az érintettek beleegyezésével továbbítható.

(3) Az adat kezelője a közoktatással összefüggésben szolgáltatott adatra irányuló, külső szerv vagy személy általi megkeresésről az adatszolgáltatást megelőzően a jegyzőt tájékoztatni köteles.

13. § (1) A végrehajtott adatgyűjtés eredményei – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével –nyilvánosak. A nyilvánosságra hozatalról az adatkezelő szervezet saját hatáskörében, az adatvédelmi szabályzatban előírt módon gondoskodik.

(2) A tájékoztatási rendszer biztosítja a kötelező adathozzáféréseket. A tájékoztatási rendszer tartalmi elemei az adathordozókon levő adatállományból és a nyilvánosságra szánt összefüggés-elemzésekből, értékelemzésekből, értékelésből állnak.

(3) Az adatkezelő a statisztikai adatszolgáltatás adataiból és elemzéseiből – önköltséges áron – statisztikai kiadványt, periodikát, évkönyvet, multimédia adathordozót forgalmazhat.

(4) Nem lehet nyilvánosságra hozni azokat az adatokat, amelyek nyilvánosságra hozatalát a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény tiltja. Az ilyen adatok védelmére vonatkozó szabályok betartásáért a fenntartó és az intézmény egyaránt felelősek.

(5) A közérdekű adatok kezeléséről, hozzáféréséről és az adatvédelem szabályairól az adatkezelő a Szervezeti és Működési Szabályzatában rendelkezik.

Rendkívüli adatszolgáltatás

14. § (1) A fenntartó képviselője az önkormányzati feladat ellátásával, a működés biztosításával, továbbá a gazdálkodásával összefüggésben rendkívüli adatszolgáltatást rendelhet el, ha az előre nem látható ok, jogszabályi változás, tervezés, elszámolás miatt szükséges, valamint ha a fenntartó - tevékenységével összefüggésben felmerült – adatigényét a rendelkezésre álló adatállomány nem elégíti ki.

(2) A rendkívüli adatszolgáltatás rendjére az e rendeletben foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Vegyes és záró rendelkezések

15. § (1) Az adatszolgáltatás rendjének naptári évre bontott feladat- és ütemtervét minden naptári év október 1-jéig felülvizsgálja és véleményezi a Szociális- és Egészségügyi Bizottság.

16. § (1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

1. melléklet

Adatgyűjtési és adatszolgáltatási rend

ADATSZOLGÁLTATÁS HATÁRIDEJE

1.

Óvodába beíratott gyermekek szakmai nyilvántartási csoportosított adatai – személyi azonosítók nélkül

Október 1.
December 31.

2.

Óvodai nevelési program, szakmai program, minőségirányítási program, munkaidő-tervek adatai, óvodai napi és heti munkarendi, foglalkozási rendi adatok

Október 1.

3.

Óvodai felvételi és beiratkozási adatok

A beiratkozások lezárását követő 15 napon belül

4.

Óvodai tanügyi dokumentumok szakmai és személyi azonosítás nélküli adatai

Adott esetben, az adattípushoz igazodva, az intézmény felé előzetes értesítésben meghatározva

5.

Óvodai OM statisztikai adatok

Október 15.

6.

Általános iskolai, alapfokú művészetoktatási intézményi tanulói jogviszony szerinti szakmai nyilvántartási csoportosított adatok – személyi azonosítók nélkül.

Október 1.

7.

Általános iskolai, alapfokú művészetoktatási pedagógiai program, helyi tanterv, minőségirányítási program és szakmai program dokumentumai

A Kotv. által előírt elkészítési határidőt követő 15 napon belül

8.

Általános iskolai, alapfokú művészetoktatási tantárgyfelosztás, feladat-ellátási terv, ügyleti rend, tanfolyami rend, iskolai napi és heti munkarendi, foglalkozási rendi adatok

Október 1.

9.

Általános iskolai, alapfokú művészetoktatási intézmény felvételi beiratkozási adatai

A beiratkozások lezárását követő 15 napon belül

10.

Általános iskolai, alapfokú művészetoktatási tanügyi dokumentumok szakmai adatai, különös tekintettel a tanulói létszámokra, osztálylétszámokra, csoportszámokra, ellátott tanórai és tanórán kívüli foglalkozások óraszámaira, évfolyam-ismétlési és étkezési adatokra, a nevelési- tanácsadással, szakértői bizottság szakértői véleményével összefüggő csoportosított adatokra


Október 1.

11.

Általános iskolai, alapfokú művészetoktatási versenyekkel összefüggő adatok

Június 30.

12.

Általános iskolai, alapfokú művészetoktatási intézményi OM statisztikai adatok

Október 15.

13.

A tanévnyitó, félévi és tanévzáró értekezletek jegyzőkönyvei

Az értekezletet követő 15 napon belül

14.

A Kotv. 2. számú mellékletében meghatározott tanulói és alkalmazotti adatok

Adott esetben, az adattípushoz igazodva, az intézmény felé előzetes értesítésben meghatározva

15.

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel és tanulókkal kapcsolatos információk – iskolai és óvodai bontásban.

Március 15.

16.

Az Önkormányzati Minőségirányítási Programban szereplő egyéb szakmai minőségmutatók

Az ÖMIP-ben meghatározott határidők szerint

17.

A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatás igényléséhez szükséges gyermekekkel, tanulókkal kapcsolatos adatok

Adott esetben, az adattípushoz igazodva, az intézmény felé előzetes értesítésben meghatározva

18.

Költségvetési terv

Január 20.

19.

Féléves és éves beszámoló

Február 28.
Június 30.

20.

Negyedéves pénzforgalmi jelentés

Tárgynegyedévet követő hó 15.

21.

Jelzés tárgyi eszköz felújításának szükségességéről

November 30.

22.

Térítési díj és tandíj megállapításához adatszolgáltatás

Augusztus 15.

23.

A közoktatási intézmény tevékenységéről szóló átfogó beszámoló

Július 15.

24.

Intézkedési terv készítése, ha az országos mérés eredményei alapján indokolt.

A fenntartó felhívásától számított 3 hónapon belül