Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (III.20.)

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

Hatályos: 2021. 03. 20

Géderlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény 45.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alsó-Duna-Völgyi Vízügyi Hatóság véleményének kikérésével, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról az alábbi rendeletet alkotja.


1.Általános rendelkezések


1.§


A rendelet célja a köztisztaság, településtisztaság, a közegészségügyi rendelkezések

betartásának biztosítása, valamint Géderlak Község természetes és épített

környezetének megóvása a keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási

szennyvíz káros hatásaitól, azok célszerű és gondos kezelése révén. A kötelező

közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a tevékenység kiszámítható ellátása, a

tevékenység ellenőrizhetősége.

2.§


(1) Géderlak Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a jelen

rendeletben foglaltak szerint közszolgáltatást szervez a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére, elszállítására, és leürítésére. Ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.


(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatás Géderlak község (továbbiakban: település) közigazgatási területére terjed ki.


(3) A rendelet személyi hatálya a közigazgatási területen fekvő valamennyi

ingatlan tulajdonosára, birtokosára és használójára (továbbiakban: tulajdonos) terjed

ki, függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes vagy jogi személy, vagy jogi

személyiség nélküli gazdasági társaság.


(4) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a településen a lakossági és intézményi

fogyasztásból, felhasználásból, szolgáltatásból, továbbá az ingatlanok, közterületek,

tisztántartásából származó kommunális nem közművel összegyűjtött háztartási

szennyvízre.


(5) A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes és a radioaktív hulladékokra, a

települési szilárd hulladékokra, továbbá a nem közművel összegyűjtött háztartási

szennyvíztől eltérő egyéb biológiailag lebomló és az inert hulladékokra.


(6)[1]

Géderlak település közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási

szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatást kizárólagosan TI-TÓ Kft. (6320 Solt, Fűzfa u.25. cégjegyzék száma: 03-09-104516) jogosult és köteles ellátni 2020. április 1-től 2025. december 31-ig az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján.


 (7) [2]

2.Értelmező rendelkezések


 3.§


A rendeletben alkalmazott fogalmak értelmezésére a jogalkotásról szóló törvény szerinti magasabb jogszabályban foglalt fogalom meghatározások az irányadók.
3.Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai


4.§


(1) Az Önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkező nem közművel összegyűjtött

háztartási szennyvíz kezelésére közszolgáltatást szervez és tart fenn. Feladata e tekintetben

különösen:

a) A helyi közszolgáltatás körébe tartozó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendszeres begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése.

b) A közszolgáltatás ellátására Szolgáltató kijelölése, a Szolgáltatóval szerződés megkötése.

c) A közszolgáltatási díjnak és a díjfizetés rendjének megállapítása.

d) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos egyes – a jogszabályban meghatározott – hatósági jogkörök gyakorlása.

e) A közszolgáltatással összefüggő – egyéb jogszabályban nem rendezett – önkormányzati feladat- és hatáskör megállapítása.


(2) A közszolgáltatás a közszolgáltatás ellátására feljogosított Szolgáltató begyűjtő és

szállítóeszközével végzett, az ingatlanon összegyűjtött, és a Szolgáltató rendelkezésére

bocsátott, a jelen rendeletben megjelölt nem közművel összegyűjtött háztartási

szennyvíz begyűjtésére, rendszeres elszállítására és ártalmatlanítására terjed ki.  


4.Az ingatlantulajdonos kötelezettségei


5.§


(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött

háztartási szennyvizet az erre rendszeresített szennyvízgyűjtőben gyűjteni, továbbá a

Szolgáltatónak történő átadásáról gondoskodni.

Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy

a) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való átvételig az erre szolgáló zárt rendszerű szennyvíztárolóban gyűjtse, illetve tárolja,

b) az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz  kezelésére az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást vegye igénybe, illetve a szennyvizet a begyűjtésre e rendeletben feljogosított szolgáltatónak adja át, illetve a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse,

c) a szennyvíz gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy mások életét, testi épségét, egészségét, és jó közérdekét ne veszélyeztesse, a község természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,

d) az ingatlanán keletkező szennyvíz mennyiségét alacsony szinten tartsa.


(2) Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltatónak bejelenteni a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet tároló építmény térfogatát és darabszámát a várhatóan keletkező szennyvíz mennyiségét.


(3) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan

beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik, és szennyvíz sem keletkezik.


(4) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken

legalább 60 napig senki nem tartózkodik, és emiatt szennyvíz sem keletkezik. A

szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a

Szolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal

megelőzően. Ha a szünetelés feltételeiben változás következik be, az

ingatlantulajdonos ezt írásban haladéktalanul köteles a Szolgáltatónak bejelenteni.


(5) Az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán nem közművel összegyűjtött háztartási

szennyvíz keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásában bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíztől elkülönítetten gyűjteni és arra közszolgáltatást igénybe venni.


5.A helyi közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező

Igénybevétele


6.§

(1) Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe

venni.


(2) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Szolgáltató közötti

jogviszonyt a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó

közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy az ingatlantulajdonos a közszolgáltatást megrendeli, illetve a Szolgáltató közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll és azt az ingatlantulajdonos igénybe veszi.


(3) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Szolgáltató az ingatlantulajdonost

írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. A szennyvíz

begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) – a keletkező

szennyvízmennyiségek figyelembevételével – a Szolgáltató köteles elkészíteni és arról

az ingatlantulajdonosokat – változás esetén is – értesíteni. A szennyvízszállítás rendjét

az önkormányzat – a közszolgáltatóval egyeztetett módon hagyja jóvá.


(4) A szennyvízkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a

Szolgáltató az ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezte előtt – írásban értesíteni

köteles.6.A helyi közszolgáltatást ellátó Szolgáltató kijelölésének szabályai, a

szolgáltatói szerződés megkötése


7.§


(1) A helyi közszolgáltatás keretén belül a nem közművel összegyűjtött háztartási

szennyvíz begyűjtésére, elszállítására  vonatkozó közszolgáltatás ellátására kijelölt a település illetékességi területére, az ott keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz teljes mennyiségének elszállítására érvényes engedéllyel , vagy bejelentéssel rendelkező vállalkozással köti meg az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződést.


(2) Az Önkormányzat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény

(továbbiakban: Vgtv.) 44/C. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében,

legfeljebb 10 évre szóló közszolgáltatási szerződést köt.


7.A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei


8.§

 (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi

közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződésben meg kell határozni a szerződést

kötő feleket, a Szolgáltatót és a Megrendelőt, valamint az őket megillető jogokat és

kötelezettségeket.


(2) A szerződésben meg kell jelölni:

a) a közszolgáltatás igénybevételének időtartamát, megszűnésének eseteit

b) a teljesítés helyét,

c) az ürítés igénybevételének módját,

d) a Megrendelő és a Szolgáltató kötelezettségeit,

e) szolgáltatási díj megállapításának és fizetésének szabályait

f) a közszolgáltató megfelel a Vgtv és végrehajtási rendeleteiben előírt

feltételeknek.


8. A szennyvíz gyűjtésére és elszállítására, valamint a szolgáltató akadálytalan munkavégzésével kapcsolatos jogok és kötelezettségek


 9.§


(1) A Szolgáltató köteles a tulajdonos bejelentésétől számított 24 órán belül a szolgáltatást

elvégezni.


(2) A Szolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem

tagadhatja meg, kivéve, ha a szállítandó anyagról érzékszervi megállapítás (szag, szín,

összetétel stb.) alapján feltételezhető hogy a kijelölt leürítő helyen nem helyezhető el.


(3) A lakosság a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére az

ingatlanon zárt rendszerű szennyvíztárolót (továbbiakban: tároló) tart fenn.

Megrendelő a szennyvíz ürítése céljából a tároló teljes telítettségét megelőzően köteles

a Szolgáltatót az ürítési igényről értesíteni. A Szolgáltató a tároló tartalmát

engedélyezett gépi eszközeivel köteles teljesen kiüríteni.


(4) A Szolgáltató a ténylegesen kiszippantott szennyvíz mennyiségét figyelembe véve

jogosult a közszolgáltatási díjat a megrendelővel kifizettetni.


(5) A Szolgáltató a közszolgáltatási szerződésben és az érvényes engedélyben

meghatározott útvonalon köteles a kiszippantott nem közművel összegyűjtött

háztartási szennyvizet a Kalocsai Szennyvíztelepre történő átadásával elszállítani.


(6) A Szolgáltató az illetékes hatóság engedélye szerint, azt betartva köteles a

szippantott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet szállítani és leüríteni.


9.A közszolgáltatási díj


10.§


(1) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlantulajdonos köteles, aki a jelen

rendeletben foglaltak szerint a közszolgáltatás igénybevételére köteles.


(2) Az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról a Szolgáltató a

megrendelés teljesítése után számlát állít ki, mely alapján az ingatlantulajdonos a

közszolgáltatási díjat a Szolgáltató részére a teljesített közszolgáltatás alapján köteles

megfizetni. A fizetés módja : lakossági igénybevétel esetén készpénzben,

önkormányzati intézményi és gazdasági vállalkozás részére teljesített megbízás esetén

a teljesítést követően házi pénztárból történő kifizetéssel, vagy 5 napon belüli banki

átutalással.


(3) Az ingatlantulajdonos és a Szolgáltató – az ingatlantulajdonos kérelmére – ettől

eltérően is megállapodhatnak a díjfizetés módjában és rendszerességében.


(4)Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a nem közművel

összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti,

feltéve, hogy a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a

közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.


(5) Késedelmes közszolgáltatási díjfizetés esetén a megfizetni elmulasztott összeg után a

Szolgáltató a Ptk. által meghatározott mértékű késedelmi kamatot számíthat fel.

(6) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók

módjára behajtható köztartozás.


(7) A közszolgáltatást követő 30 napon belül a Szolgáltató felhívja az ingatlantulajdonos

figyelmét a díjfizetési kötelezettség elmulasztására, és felszólítja annak teljesítésére.


(8) A felszólítás eredménytelensége esetén – a díjhátralék keletkezését követő 90. napelteltével a Szolgáltató- a felszólítás megtörténtének igazolása mellett- a

díjhátralék adók módjára történő behajtását az Önkormányzat jegyzőjénél

kezdeményezheti. A jegyző a Vgtv-ben meghatározott eljárás szerint jár

el.


(9) A közszolgáltatási díjat az Önkormányzat a Szolgáltató éves üzleti tervét, és

díjkalkulációját megvizsgálva, egy éves díjfizetési időszakra vonatkozóan állapítja

meg. Az önkormányzat a közszolgáltatás díját a jelen rendelet 1. sz. mellékletében

határozza meg.

11.§


A Szolgáltató köteles a közszolgáltatási díj megállapítása érdekében az Önkormányzat

részére díjkalkulációt készíteni. A díjat a vonatkozó jogszabály előírásainak megfelelően

kell kialakítani. Ha a Szolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenység mellett

más gazdasági tevékenységet is folytat, a költségtervében a költségek szigorú

elkülönítésének módszerét is alkalmaznia kell.


10.A közszolgáltatás teljesítésének szünetelése, a közszolgáltatás teljesítésének megtagadása


12.§

(1) A közszolgáltatás teljesítése csak törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott

esetekben szüneteltethető, illetőleg korlátozható.


(2) A Szolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a szennyvíz elszállítását, ha:

a) az nem zárt rendszerű szennyvíztárolóban van elhelyezve,

b) a szennyvíz az ürítés illetve a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a szállító járműben vagy berendezésben kárt okozhat,

c) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a szennyvíz mérgező, robbanó, vagy veszélyes hulladékot, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel együtt nem kezelhető.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetekben a Szolgáltató az ingatlantulajdonost

szóban azonnal, ha nincsen jelen, akkor írásban haladéktalanul értesíti a szennyvíz

elszállítása megtagadásának tényéről és okáról. Az ingatlantulajdonos a megtagadás okát

maga köteles megszüntetni, vagy a megszüntetéséről gondoskodni. Amennyiben e

kötelességének a tulajdonos nem tesz eleget a szállítás újabb időpontjáig, úgy a

Szolgáltató jogosult az ingatlantulajdonos költségére a szennyvíz elszállításának

megtagadására okot adó körülményt megszüntetni vagy mással megszüntettetni. Az ezzel

kapcsolatban felmerült többletköltségeit a Szolgáltató a számlával külön tételként

megjelölve érvényesíti.


11. Az adatszolgáltatás szabályai


13.§


(1) A közszolgáltatással ellátott területen lévő ingatlan 2. § (3) bekezdésében rögzített

tulajdonosának személyi adataira vonatkozóan kötelezően adatot kell szolgáltatnia a

Szolgáltatónak a kötelező közszolgáltatásba történő bevonásról szóló értesítéssel egyidejűleg.


(2) A Szolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait /név, születési hely és idő, lakcím/

jogosult nyilvántartani és kezelni.


(3) A Szolgáltató a nyilvántartott személyi adatokat kizárólag a közszolgáltatási feladatai

ellátásával és jogai érvényesítésével kapcsolatban használhatja fel, jogosulatlanoknak nem

adhatja át.


(4) A közszolgáltatási kötelezettség megszüntetését követően a személyes adatokat a

nyilvántartásából 5 napon belül törölnie kell a Szolgáltatónak. Szolgáltatási díj tartozás

fennállása, meg nem fizetése esetén a köztartozás behajtásáig, illetve a végrehajtás elévüléséig

tarthatja nyilván a személyes adatokat a Szolgáltató.


(5) A Szolgáltató külön intézkedésében jelöli ki a személyes adatok kezelésére jogosult

/felelős/ személyt és határozza meg a nyilvántartás formáját, módját, valamint a szabályait,

mely kizárja a jogosulatlanok betekintésének lehetőségét.


(6) A Szolgáltató a (2) bekezdésben felsorolt személyes adat pontosítása, kiegészítése

céljából adatszolgáltatást kérhet Géderlak Község Jegyzőjétől. Az adatszolgáltatás díját a

vonatkozó hatályos jogszabály határozza meg.


(7) A közszolgáltatónak a tárgyévet követő év március 1. napjáig az elszállított és tisztítás céljára átadott nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségéről a vízügyi hatóságnak és ingatlanonkénti bontásban a települési önkormányzatnak adatot kell szolgáltatnia.


14.§


A jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg

hatályát veszti a 10/2003.(IV.15.) önkormányzati rendelet, valamint az ezt módosító 7/2004. (II.12.); 23/2004. (XII.23.); 12/2005.(IX.14.); 9/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet.


Géderlak, 2014. március 18.Katona György                                                         Czabainé Csada Márta

Polgármester                                                              jegyző


Egységes szerkezetbe foglalva: 2020. április 1. napján.
                       Katona György                                              Czabainé Csada Márta

                          polgármester                                                           jegyző[1]

A rendelet szövegét a 4/2020. (III.20.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2020. április 1-től

[2]

A rendelet szövegét a 4/2020.(III.20.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2020. április 1-től

Mellékletek