Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2020. (XI.4.)önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa juttatásának szabályairól

Hatályos: 2020. 11. 05 - 2021. 04. 30

Géderlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alapörvénye 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben,  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló - 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) E rendelet területi hatálya Géderlak község közigazgatási területére terjed ki.


(2) E rendelet személyi hatálya Géderlak község közigazgatási területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező személyekre terjed ki.2. §

(1) A Képviselő-testület a rendelet melléklete szerint benyújtott kérelemre, egyedi elbírálás alapján természetbeni juttatásként  tűzifa támogatást nyújthat azon szociális rászorultnak, - a rendelkezésre álló keret mértékéig –, akinek nem haladja meg


a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,

b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át. 


(2) A  képviselőtestület szociális célú tűzifa juttatásával kapcsolatos hatáskört a polgármesterre ruházza át, aki a kérelmek beérkezésének sorrendjében, a rendelkezésre álló készlet erejéig határozattal dönt. A támogatás megállapításakor az (1) bekezdés szerinti jogosultak közül előnyben kell részesíteni azt, aki


a) aktív korúak ellátására,

b) időskorúak járadékára,

c) - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - települési támogatásra (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult, valamin

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, 

(3) A támogatás mértéke a beérkezett kérelmek számától és a készlet mennyiségétől függően kerül megállapításra, de háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítható.

(4) A szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(5) Az önkormányzat a szociális célú tűzifa juttatásban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

(6) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra a kérelmező azon ingatlan vonatkozásában, amelyben életvitelszeren nem lakik.

(7) A tűzifa kiszállítását az önkormányzat szervezi meg, annak átvételét a jogosult aláírásával átvételi elismervényen köteles igazolni.

(8) A támogatás iránti kérelmet 2020. november 30-ig lehet benyújtani a kérelemre rendszeresített formanyomtatványon.

3. §


(1)Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(3) E rendelet 2021. április 30. napján hatályát veszti.
Géderlak, 2020. november 3.                        Katona György                                                              Czabainé Csada Márta

                        polgármester                                                                   jegyzőZáradék:

Rendelet kihirdetésének napja:

Géderlak, 2020. november 4.
                                                                                               Czabainé Csada Márta

                                                                                                          jegyző
Mellékletek