Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2000.(V.30.) önkormányzati rendelete

A gyomnövények irtásáról és az évelő haszonnövények telepítéséről

Hatályos: 2000. 05. 30

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2000.(V.30.) önkormányzati rendelete

A gyomnövények irtásáról és az évelő haszonnövények telepítéséről1

2000.05.30.

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

E rendelet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvénnyel, valamint a növényvédelemről szóló 1988. évi 2. törvényerejű rendelettel összhangban gondoskodni kíván a gyomnövények, kiemelten az allergén gyomnövények irtásáról, az ápolt növényzetű zöldterületek megteremtéséről és fenntartásáról, továbbá a későbbi birtokvitás esetek elkerülése érdekében szabályozza az évelő haszonnövények telepítését.

1. § A rendelet hatálya kiterjed Szőlősgyörök Község közigazgatási területén minden földrészletre, függetlenül annak hasznosítási módjától.

2. § /1/ Az ingatlan tulajdonosa, használója (továbbiakban: termelő) köteles az e rendeletben foglaltak szerint gondoskodni az ingatlan gyommentes állapotban tartásáról.

/2/ A gyomok irtását a növényvédelemről szóló 1988. évi 2. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 5/1988./IV.26./ MÉM rendelet 3. számú melléklete II/6. pontjában foglaltaknak megfelelően a növénytermesztésre szolgáló területeken kívül egyéb területeken is (pl: legelőn, réten, lakóház melletti útszakaszon, közterületen, vasúti és úttöltésen, csatorna- és árokparton) a termelő köteles a gyomok virágzása előtt végrehajtani. A gyomirtásnak a termelő hibájából történt elmulasztása esetén a termelő terhére közérdekű védekezést kell elrendelni.
/3/ A gyommentesítés - amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik - történhet kitépés. kapálás, kaszálás vagy vegyszeres permetezés útján.
/4/ Az egészségre fokozottan káros, allergén gyomnövényeket:
a) üröm: Artemisia dracunculus (tárkony, esztargon, tárkonyüröm), Artemisia scoparia (seprőüröm)
b) parlagfű: Ambrosia elatior
c) aranyvessző: Solidago gigantea (jágerkender, aranyos istopfű, aranyos ruta)
d) libatopfélék: Chenopodium album (fehér libatop), Chenopodium hybridum (pokolvar libatop)
e) lórom (lórum): Rumex maritimus (tengeri lórum, lósóska), Rumex acetosa (mezei sóska) elsősorban kitépéssel, de mindenképpen virágzás előtt kell irtani.

3. § /1/ A termelő köteles az ingatlan utcai határvonala és az úttest közötti terület gyommentes és kaszálással történő gondozott állapotban tartásáról is gondoskodni.

/2/ E feladatokat a Polgármesteri Hivatal a termelő költségére és veszélyére is elvégeztetheti, ha a kötelezettségének felhívás ellenére sem tesz eleget.

4. § /1/ A 3. §. /1/ bekezdés szerinti terület, valamint az ingatlan utcáról látszó területének füvét április 1. és szeptember 15. között a 15 centiméteres magasság elérését megelőzően rendszeresen kaszálni kell.

/2/ Az ingatlan füvének takarmányozási célú (szénaként) hasznosítása esetén a füvet virágzás előtt kell lekaszálni és betakarítani. A fű magassága június 15. és szeptember 1. között az utcáról látszó területen ez esetben sem haladhatja meg a 20 centiméteres magasságot.

5. § /1/ Az ingatlanon szőlőt, élő sövényt, fát ültetni (telepíteni) az ingatlan határvonalától legalább az 1. számú mellékletben meghatározott távolságban lehet.

/2/ Az utcai járda és az úttest közötti területen az 1. számú mellékletben meghatározottnál kisebb távolságban is telepíthető fa.

6. § /1/ Amennyiben a termelő az 1. számú mellékletben meghatározott legkisebb telepítési távolságot nem tartja be, a jegyző a telepítést követő egy éven belül kérelemre indult eljárásban a növényzet eltávolítására vagy átültetésére kötelezi.

/2/ Az eljárásra a Ptk. birtokvédelemre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

7. § Aki e rendeletben foglaltakat megszegi vagy kijátssza, szabálysértést követ el és 1.000.-Ft-tól 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

8. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A 6. §. rendelkezései csak a rendelet hatálybalépését követően telepített növényzet esetében alkalmazhatók.

1. melléklet

A telepítési távolságra vonatkozó előírások
- szőlő, valamint 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb bokor (élő sövény) esetében 1,0 méter,
- 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb fa esetében 1,50 méter,
- 3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa, valamint gyümölcs- és egyéb bokor (élő sövény) esetében 3,0 méter.
Az ültetési (telepítési) távolság az ingatlan határa és a növény törzsének középvonala (bokor középpontja) között mérhető távolság.
1

Hatálybalépés ideje: 2000.05.30.