Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2018. (III.29.) önkormányzati rendelete

a szennyvízelvezető hálózatba történő utólagos bekötésről

Hatályos: 2018. 04. 01

Gyöngyös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (12) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) A rendelet hatálya az 1. mellékletben foglalt, 2013 évet követően megvalósult szennyvízközmű-fejlesztéssel érintett ingatlanokra terjed ki.


(2) E rendeletben foglalt eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2018. évi CL. törvényt kell alkalmazni, a közigazgatási hatósági eljárás lefolytatására a Képviselő-testület átruházott hatáskörében a Jegyző jogosult.


2. §


E rendelet alkalmazásában:


  1. Érdekeltségi egység: a külön jogszabály szerinti egy helyrajzi számmal rendelkező ingatlan vagy önálló rendeltetési egység, amely egyben önálló szennyvíz- elvezetési hely.


  1. Csatlakozási hozzájárulás: a közműszolgáltatást igénybe vevő által fizetendő, a szennyvízközmű fejlesztését célzó, érdekeltségi egységenként fizetendő összeg.


3. §


(1) A csatlakozási hozzájárulás egy érdekeltségi egységre eső összege 150.000.- Ft.


(2 A csatlakozási hozzájárulás megfizetése alól felmentés nem adható.


(3) A fizetésre kötelezett írásbeli kérelmére méltányosságból, a kérelmező jövedelmi viszonyaira, életkörülményeire tekintettel a Jegyző legfeljebb 48 havi kamatmentes részletfizetést engedélyezhet.


(4) Amennyiben a fizetésre kötelezett nyilatkozik arról, hogy a csatlakozási díjat egyösszegben, a kötelezést tartalmazó határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül megfizeti, akkor az érdekeltségi egység csatlakozási díjaként az (1) bekezdésben meghatározott összeg 10 %-kal csökkentett összegét kell megfizetni.4. §


(1) A csatlakozási hozzájárulás megfizetésére kötelezett köteles bejelenteni az Önkormányzat részére a kötelezettséggel érintett érdekeltségi egység átruházását. Amennyiben a csatlakozási hozzájárulás megfizetésére kötelezett az ingatlant elidegeníti, és a csatlakozási hozzájárulás megfizetése teljes mértékben még nem történt meg, a még fennálló hátralékot a kötelezett egy- összegben köteles megfizetni, kivéve, ha a tulajdonjogot szerző – az érde-keltségi egység tárgyában kötött szerződésben, vagy legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt nyilatkozatban – a fizetésre kötelezett tartozását változatlan fizetési feltételek mellett átvállalja.


(2) Ha az ingatlan tulajdonosa a csatlakozási hozzájárulás megfizetése előtt elhalálozik, az örökös, amennyiben az örökhagyó részletekben már megkezdte a teljesítést, változatlan feltételekkel fizetheti tovább a hátralékot, vagy dönthet a fennmaradó rész egyösszegben történő megfizetéséről.


 Záró rendelkezések


5. §


(1) Ez a rendelet 2018. április 1-jén lép hatályba.

Mellékletek