Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról

Hatályos: 2014. 11. 28 - 2017. 02. 13

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról

2014.11.28.

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati képviselőkre (a továbbiakban: képviselő), a bizottság elnökére, a bizottság képviselő, és nem képviselő tagjaira.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterre.

(3) A polgármester, alpolgármester díjazásáról és költségtérítéséről a képviselő-testület határozatban dönt.

A tiszteletdíj

2. § (1) A Képviselő-testület a települési képviselők tiszteletdíját egységesen 25.000.-Ft/hó összegben,

(2) a bizottság képviselő tagjainak tiszteletdíját az alapdíjon felül plusz 7.500.-Ft/hó összegben,

(3) a bizottság elnökének tiszteletdíját az alapdíjon felül plusz 12.500.-Ft/hó összegben,

(4) a bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíját egységesen 14.000.- Ft/hó összegben állapítja meg.

(5) A képviselőt, a bizottság elnökét, elnökhelyettesét és tagját abban a hónapban is megilleti a tiszteletdíj 100 %-a, ha munkaterv szerint nem volt tervezett ülés.

3. § (1) A tiszteletdíjat a képviselői, és bizottsági mandátum fennállásáig kell folyósítani, kizárólag azokra a hónapokra, mely hónapokban a mandátum teljes egészében fennállt

(2) A tiszteletdíjak folyósítását folyószámlára történő utalással kell teljesíteni. A tiszteletdíjak utalása Szőlősgyörök Község Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról történik.

(3) A tiszteletdíjak számfejtetéséről és utalásáról a Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazásában álló köztisztviselő gondoskodik.

(4) A tiszteletdíj a képviselőt minden tárgyhó utolsó napján illeti meg.

4. § Annak a képviselőnek a tiszteletdíját, aki 3 egymást követő testületi ülésen nem jelenik meg, és távolmaradását nem menti ki, 3 hónapi időtartamra a megállapított tiszteletdíját 50 %-ra kell csökkenteni. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés vagy a megvonás újra megállapítható.

Vegyes rendelkezések

5. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit ettől kezdve kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 10/2002.(XII.12.) sz. rendelet hatályát veszti.