Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/1991.(VIII.23.) önkormányzati rendelete

Első lakáshoz jutás helyi támogatása

Hatályos: 1991. 08. 23

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/1991.(VIII.23.) önkormányzati rendelete

Első lakáshoz jutás helyi támogatása1

1991.08.23.

1. § A rendelet hatálya kiterjed Szőlősgyörök község közigazgatási területére.

2. § /1/ A Képviselő-testület a rendelkezésére álló anyagi eszközökből új vagy használt lakás vételéhez, új lakóház építéséhez, ha ezzel jogos lakásigény kielégítésére kerül sor továbbá önkormányzati tulajdonban levő telkek megvásárlásához

a/ vissza nem térítendő támogatást
b/ kamatmentes kölcsönt
nyújthat.
/2/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kedvezmény csak egy esetben, első lakás tulajdon megszerzéséhez nyújtható.
/3/ A támogatás mértéke 150.000.- Ft-ot nem haladhatja meg.
/4/ Támogatást csak egy jogcímen – 2. §. /1/ bekezdés a/ vagy b/ pontja szerint lehet igényelni. /1. sz. melléklet/

3. § A helyi támogatás elbírálásánál

a/ Önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérlőjét – feltéve, ha a lakást térítésmentesen a lakásügyi hatóság javára ajánlja fel – előnyben kell részesíteni.
b/ A Szociális Bizottság javaslatát ki kell kérni.

4. § Nem adható támogatás azok részére

a/ akiknek az életvitele folytán vélelmezhető, hogy lakás gondjukat helyi támogatás nélkül is képesek megoldani,
b/ akik a támogatást a jogos lakásigény mértékének felső határát meghaladó szobaszámú lakás építéséhez, vásárlásához kérik,
c/ akik már részesültek helyi támogatásban,
d/ aki, vagy vele együtt élő munkaképes családtagjaik saját hibájukból, neki felróható okból nem folytatnak rendszeres kereső foglalkozást, anyagi és szociális helyzetük jelenlegi életmódjuk következménye,
e/ aki támogatásra irányuló kérelmében valótlan adatot közöl.

5. § /1/ A kamatmentes kölcsön visszafizetésének ideje 5 év, visszafizetés megkezdésére legfeljebb egy év halasztás adható.

A visszafizetés feltételeit, külön szerződésben kell rögzíteni. /2. sz. melléklet/
/2/ A kölcsön visszafizetésig az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjogot, vissza nem térítendő támogatás esetében öt évre elidegenítési tilalmat kell bejegyezni az önkormányzat javára.
/3/ Ha a kölcsönt vagy a támogatást visszafizették az önkormányzat a jelzálogjog törlése iránt intézkedik.
/4/ Elidegenítési tilalom alól felmentést, kivételes méltánylást érdemlő körülmény fennállása esetén a képviselő-testület adhat.
/5/ Ha a támogatás felvétele után az Önkormányzat tudomására jut, hogy a kedvezményezett valótlan adat közlésével jutott a támogatáshoz, a támogatást azonnal egy összegben – 30 napon belül – a mindenkori piaci kamataival együtt kell visszafizetni.

6. § E rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

1

Hatályba lépés ideje: 1991.08.23.