Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelete

a gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról*

Hatályos: 2020. 07. 01 - 2021. 10. 01

Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelete

a gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról*[1]

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (3) bekezdéseiben és a 147. §-ában és 151. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában biztosított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

A rendelet célja és hatálya

1. § E rendelet célja, hogy meghatározza azokat a természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat, amelyek alkalmazásával Gyöngyös Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak, érdekeinek érvényesítéséhez, a veszélyeztetettségük megelőzéséhez és megszüntetéséhez, a szülőknek a gyermekükről való gondoskodásához, valamint a hiányzó szülői gondoskodást pótolja.

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a gyermekvédelmi törvényben és a végrehajtásáról rendelkező kormányrendeletben foglalt általános és egyéb illetékességi szabályok szerint Gyöngyös város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező

 • a) magyar állampolgárságú, valamint – ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – a letelepedett, bevándorolt, illetőleg befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által menekültként, illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire,
 • b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Gyöngyös város közigazgatási területén gyakorolja.

(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/A. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott ellátotti körre, valamint az Önkormányzat fenntartásában működő, a gyermekek napközbeni ellátását biztosító családi bölcsődére.

II. FEJEZET Eljárási rendelkezések

3. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmeket a szolgáltatást biztosító intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

4. § A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekbe történő felvételről az ellátást biztosító intézmény vezetője jogosult dönteni az intézmény belső szabályzatainak előírása szerint.

III. FEJEZET Gyermekjóléti alapellátások formái

5. § (1) A gyermekvédelmi törvényben meghatározott egyes ellátási formák közül az Önkormányzat a következő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja:

 • a) gyermekjóléti szolgáltatás,
 • b) gyermekek napközbeni ellátása
  • ba) bölcsődei ellátás
  • bb) családi bölcsőde
  • bc) bölcsődei játszócsoport és időszakos gyermekfelügyelet
  • bd) óvodai ellátás,
 • c) családok átmeneti otthona,
 • d) gyermekek átmeneti otthona.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ellátások közül az a) és a c)-d) pontban meghatározott ellátásokat Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása biztosítja. Ezen szolgáltatásokról, igénybevételük szabályairól külön jogszabály rendelkezik.

IV. FEJEZET Gyermekek napközbeni ellátása

6. § (1) Az Önkormányzat a Gyvt. 41. §-ában foglaltak alapján szervezi és biztosítja a gyermekek napközbeni ellátását a bölcsődében, a családi bölcsődében és az óvodában.

(2) A gyermekek napközbeni ellátásának igénylése, biztosítása, az (1) bekezdésben foglalt intézménytípusokban történhet

 • a) kérelemre (szülő, védőnő, pedagógus, gyermekjóléti szolgálat), vagy
 • b) a jegyző által folytatott eljárás során tett intézkedésre, vagy
 • c) a gyámhatósági eljárás során tett intézkedésre.

(3) Az ellátásra jogosultság megállapításáról, valamint a személyi térítési díjról a bölcsőde, a családi bölcsőde és az óvoda esetében az intézményvezetők jogosultak dönteni.

(4) Az ellátás igénybevételéért a törvényes képviselő a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben, illetve személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló kormányrendeletben és e rendeletben foglaltak alapján személyi térítési díjat köteles fizetni.

(5) Ha a bölcsődei, családi bölcsődei, illetve óvodai ellátást betegség vagy más ok miatt a jogosult nem veszi igénybe, a távolmaradást az önkormányzati intézmény házirendjében előírtak szerint az intézményvezetőnél be kell jelenteni. A bejelentést követő naptól a kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a személyi térítési díj fizetésének kötelezettsége alól. Az intézménybe való visszatérést – az étkeztetés teljes körű biztosítása érdekében – az intézmény vezetőjénél a törvényes képviselőnek jelezni kell. A törvényes képviselő kérelmére – a gyermek igazolt távolléte esetén – az intézménynek az étkeztetést elvitellel is biztosítani kell.

(6) A bölcsődei, a családi bölcsődei, illetve az óvodai ellátást igénybe vevő gyermek (5) bekezdés szerinti távolmaradása esetén, ha az adott hónapra fizetendő személyi térítési díj összege kevesebb, mint a már befizetett összeg, a többletet a következő fizetés alkalmával be kell számítani, vagy vissza kell fizetni. Ha a fizetendő személyi térítési díj összege növekszik, a befizetett és a ténylegesen fizetendő összeg különbözetét visszamenőleg kell megfizetni.

(7) A bölcsődében, családi bölcsődében egy gondozási napra fizetendő intézményi térítési díj ellátottanként 250 Ft.

(8) Az Önkormányzat a bölcsődei játszócsoport és időszakos gyermekfelügyelet óradíját 400 Ft-ban állapítja meg.

(9) A családi bölcsődében ellátott gyermekek személyi térítési díjának megállapításánál a Gyvt. 150. § (6) bekezdését kell alkalmazni.

V. FEJEZET Gyermekétkeztetés

7. § (1) Az Önkormányzat a gyermekétkeztetést, mint természetbeni ellátást a Gyvt. 21/A. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően biztosítja.

(2) A személyi térítési díjról az óvodában az intézményvezető, valamint az általános és középiskolákban, illetve a kollégiumok esetében a Gyvt. szerinti étkezés biztosítására kötelezett által kijelölt személy jogosult dönteni. A gyermek törvényes képviselőjének a személyi térítési díj megállapítása iránti kérelmet és a kedvezményes étkezés igazolására szolgáló iratokat a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóságára kell benyújtani. A személyi térítési díj tárgyában hozott döntéssel szemben a közlést követő 15 napon belül Gyöngyös Városi Önkormányzat Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságának címzett, de a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóságához benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

(3) Az ellátás igénybevételéért a törvényes képviselő a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben, illetve személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló kormányrendeletben és e rendeletben foglaltak alapján személyi térítési díjat köteles fizetni.

(4) Ha az óvodai, az iskolai és a kollégiumi étkezést betegség vagy más ok miatt a jogosult nem veszi igénybe, azt az étkezést biztosító szolgáltató képviselőjénél, legkésőbb a távolmaradás napján be kell jelenteni. A bejelentést követő naptól a kötelezett a távolmaradás idejére mentesül az óvodában, az iskolában, illetve a kollégiumban a személyi térítési díj fizetésének kötelezettsége alól. Az intézménybe való visszatérést – az étkeztetés teljes körű biztosítása érdekében – a szolgáltató képviselőjénél a törvényes képviselőnek jelezni kell. Az intézménynek a törvényes képviselő kérelmére – a gyermek igazolt távolléte esetén – az étkeztetést elvitellel is biztosítani kell.

(5) Az óvodás, az iskolás és a kollégiumban elhelyezett gyermek (4) bekezdés szerinti távolmaradása esetén, ha a tárgy hónapra fizetendő személyi térítési díj összege kevesebb, mint a már befizetett összeg, a többletet a következő fizetés alkalmával be kell számítani, vagy vissza kell fizetni. Ha a fizetendő személyi térítési díj összege növekszik, a befizetett és a ténylegesen fizetendő összeg különbözetét visszamenőleg kell megfizetni.

VI. FEJEZET Vegyes rendelkezések

8. § (1) Az étkeztetés intézményi térítési díjait a rendelet melléklete tartalmazza.

(2) A Gyvt. 21/C. §-ban foglaltak értelmében az Önkormányzat a törvényes képviselő kérésére szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes déli meleg főétkezést biztosít a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére.

(3) Az ingyenes étkezésben részesülő gyermek törvényes képviselőjének bejelentési kötelezettsége van a távolmaradás napján és a visszatérést megelőző első munkanapon az intézmény, illetve a szolgáltató felé.

(4) A gyermekek napközbeni ellátása keretében megállapított személyi térítési díj további csökkentése az Önkormányzat Képviselő–testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 9/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 16. §-a figyelembe vételével történik.

(5) A személyi térítési díjak meg nem fizetése esetén – a hátralék felhalmozódásának csökkentése érdekében – az alábbiakat kell érvényesíteni:

 • a) Az iskolák tanulói esetében a térítési díj tárgy hónap 20. napjáig történő meg nem fizetése esetén a beszedéssel megbízottnak – a törvényes képviselőnek küldött írásbeli felszólítása mellett – a háromszori étkeztetést egyszeri étkeztetésre (csak ebédre) kell módosítania.
 • b) Legalább két havi térítési díj hátralék fennállása esetén a gyermek az óvodai, az iskolai, illetve a kollégiumi étkeztetésből kizárható. Az étkezési térítési díj hátralék rendezését követően a gyermek, a tanuló részére a 7. § (1) bekezdés szerinti ellátást biztosítani kell. A Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóság által a törvényes képviselő ismételt, eredménytelen felszólítását követően a hátralék behajtásáról a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatósága gondoskodik.
 • c) A hátralék részletfizetés keretében történő rendezéséről – a törvényes képviselő írásos kérelme alapján – a bölcsődei és az óvodai ellátást igénybe vevő gyermekek esetében a bölcsődék és az óvoda intézmény vezetői, az iskolák és a kollégiumok tanulói tekintetében a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóság igazgatója dönt.

VII. FEJEZET Záró rendelkezések

9. § (1) E rendelet a koronavírus okozta megbetegedés miatti veszélyhelyzet megszűnését követő hónap első napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Gyöngyös Város Képviselő-testületének a gyermekjóléti alapellátásokról, valamint gyermekek napközbeni ellátását biztosító étkezés intézményi térítési díjáról szóló 14/2017. (III.31.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet

Intézményi gyermekétkeztetés és családi bölcsőde szolgáltatás keretében biztosított

étkeztetés napi intézményi térítési díjai

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ellátási formák megnevezése
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Intézményi gyermekétkeztetés
Nyersanyag-
költség ÁFA
(kerekítve) Fizetendő
összeg
(0-ra ill. 5-re kerekítve)
a ) Bölcsődében elhelyezett gyermekek 387 Ft 105 Ft 490 Ft /nap
b ) Óvodás korú gyermekek 440 Ft 119 Ft 560 Ft /nap
c ) Általános iskolás korú gyermekek
napi egyszeri étkezés 397 Ft 107 Ft 505 Ft /nap
d ) Általános iskolás korú gyermekek
napi háromszori étkezés 579 Ft 156 Ft 735 Ft /nap
e ) Gimnázium általános iskolás korú gyermekek
napi egyszeri étkezés 397 Ft 107 Ft 505 Ft /nap
f ) Gimnázium általános iskolás korú gyermekek
napi háromszori étkezés 579 Ft 156 Ft 735 Ft /nap
g ) Gimnázium középiskolás korú gyermekek
napi egyszeri étkezés 448 Ft 121 Ft 570 Ft /nap
h ) Szakgimnáziumos, szakközépiskolás, szakiskolás gyermekek
napi egyszeri étkezés 448 Ft 121 Ft 570 Ft /nap
i ) Kollégiumi ellátás napi háromszori étkezés
(Egri SzC-JASZI Kollégium) 977 Ft 264 Ft 1 240 Ft /nap
ia) reggeli 241 Ft 65 Ft 305 Ft /nap
ib) ebéd 448 Ft 121 Ft 570 Ft /nap
ic) vacsora 288 Ft 78 Ft 365 Ft /nap
j ) Kollégiumi ellátás napi háromszori étkezés
(Mátrafüredi Hanák Kolos Kollégium) 795 Ft 215 Ft 1 010 Ft /nap
ja) reggeli 193 Ft 52 Ft 245 Ft /nap
jb) ebéd 342 Ft 92 Ft 435 Ft /nap
jc) vacsora 260 Ft 70 Ft 330 Ft /nap


2. Családi bölcsőde étkeztetés

Családi bölcsődében elhelyezett gyermekek 387 Ft 105 Ft 490 Ft /nap
A feltüntetett intézményi térítési díjak 27%-os ÁFA-t tartalmaznak.
A speciális étkeztetés intézményi térítési díjai megegyeznek a normál étkeztetés intézményi térítési díjával.


[1] Az önkormányzati rendeletet a Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 8. §-a hatályon kívül helyezte 2021. október 1. napjával.