Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelete

a gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról

Hatályos: 2020. 07. 01A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (3) bekezdéseiben és a 147. §-ában és 151. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában biztosított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:


I. fejezet


Általános rendelkezések


A rendelet célja és hatálya


1. §


E rendelet célja, hogy meghatározza azokat a természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat, amelyek alkalmazásával Gyöngyös Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak, érdekeinek érvényesítéséhez, a veszélyeztetettségük megelőzéséhez és megszüntetéséhez, a szülőknek a gyermekükről való gondoskodásához, valamint a hiányzó szülői gondoskodást pótolja.


2. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed a gyermekvédelmi törvényben és a végrehajtásáról rendelkező kormányrendeletben foglalt általános és egyéb illetékességi szabályok szerint Gyöngyös város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező


a) magyar állampolgárságú, valamint – ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – a letelepedett, bevándorolt, illetőleg befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által menekültként, illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire,


b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Gyöngyös város közigazgatási területén gyakorolja.


(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/A. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott ellátotti körre, valamint az Önkormányzat fenntartásában működő, a gyermekek napközbeni ellátását biztosító családi bölcsődére.


II. fejezet

Eljárási rendelkezések

3. §


A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmeket a szolgáltatást biztosító intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.


4. §


A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekbe történő felvételről az ellátást biztosító intézmény vezetője jogosult dönteni az intézmény belső szabályzatainak előírása szerint.


III. fejezet


Gyermekjóléti alapellátások formái


5. §


(1) A gyermekvédelmi törvényben meghatározott egyes ellátási formák közül az Önkormányzat a következő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja:

a) gyermekjóléti szolgáltatás,

b) gyermekek napközbeni ellátása

       ba) bölcsődei ellátás

       bb) családi bölcsőde

       bc) bölcsődei játszócsoport és időszakos gyermekfelügyelet

       bd) óvodai ellátás,

c) családok átmeneti otthona,

d) gyermekek átmeneti otthona.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ellátások közül az a) és a c)-d) pontban meghatározott ellátásokat Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása biztosítja. Ezen szolgáltatásokról, igénybevételük szabályairól külön jogszabály rendelkezik.


IV. fejezet


Gyermekek napközbeni ellátása

6. §


(1) Az Önkormányzat a Gyvt. 41. §-ában foglaltak alapján szervezi és biztosítja a gyermekek napközbeni ellátását a bölcsődében, a családi bölcsődében és az óvodában.


(2) A gyermekek napközbeni ellátásának igénylése, biztosítása, az (1) bekezdésben foglalt intézménytípusokban történhet


a) kérelemre (szülő, védőnő, pedagógus, gyermekjóléti szolgálat), vagy

b) a jegyző által folytatott eljárás során tett intézkedésre, vagy

c) a gyámhatósági eljárás során tett intézkedésre.


(3) Az ellátásra jogosultság megállapításáról, valamint a személyi térítési díjról a bölcsőde, a családi bölcsőde és az óvoda esetében az intézményvezetők jogosultak dönteni.


(4) Az ellátás igénybevételéért a törvényes képviselő a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben, illetve személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló kormányrendeletben és e rendeletben foglaltak alapján személyi térítési díjat köteles fizetni.


(5) Ha a bölcsődei, családi bölcsődei, illetve óvodai ellátást betegség vagy más ok miatt a jogosult nem veszi igénybe, a távolmaradást az önkormányzati intézmény házirendjében előírtak szerint az intézményvezetőnél be kell jelenteni. A bejelentést követő naptól a kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a személyi térítési díj fizetésének kötelezettsége alól. Az intézménybe való visszatérést – az étkeztetés teljes körű biztosítása érdekében – az intézmény vezetőjénél a törvényes képviselőnek jelezni kell. A törvényes képviselő kérelmére – a gyermek igazolt távolléte esetén – az intézménynek az étkeztetést elvitellel is biztosítani kell.


(6) A bölcsődei, a családi bölcsődei, illetve az óvodai ellátást igénybe vevő gyermek (5) bekezdés szerinti távolmaradása esetén, ha az adott hónapra fizetendő személyi térítési díj összege kevesebb, mint a már befizetett összeg, a többletet a következő fizetés alkalmával be kell számítani, vagy vissza kell fizetni. Ha a fizetendő személyi térítési díj összege növekszik, a befizetett és a ténylegesen fizetendő összeg különbözetét visszamenőleg kell megfizetni.


(7) A bölcsődében, családi bölcsődében egy gondozási napra fizetendő intézményi térítési díj ellátottanként 250 Ft.


(8) Az Önkormányzat a bölcsődei játszócsoport és időszakos gyermekfelügyelet óradíját 400 Ft-ban állapítja meg.


(9) A családi bölcsődében ellátott gyermekek személyi térítési díjának megállapításánál a Gyvt. 150. § (6) bekezdését kell alkalmazni.


V. fejezet


Gyermekétkeztetés


7. §


(1) Az Önkormányzat a gyermekétkeztetést, mint természetbeni ellátást a Gyvt. 21/A. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően biztosítja.


(2) A személyi térítési díjról az óvodában az intézményvezető, valamint az általános és középiskolákban, illetve a kollégiumok esetében a Gyvt. szerinti étkezés biztosítására kötelezett által kijelölt személy jogosult dönteni. A gyermek törvényes képviselőjének a személyi térítési díj megállapítása iránti kérelmet és a kedvezményes étkezés igazolására szolgáló iratokat a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóságára kell benyújtani. A személyi térítési díj tárgyában hozott döntéssel szemben a közlést követő 15 napon belül Gyöngyös Városi Önkormányzat Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságának címzett, de a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóságához benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.


(3) Az ellátás igénybevételéért a törvényes képviselő a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben, illetve személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló kormányrendeletben és e rendeletben foglaltak alapján személyi térítési díjat köteles fizetni.


(4) Ha az óvodai, az iskolai és a kollégiumi étkezést betegség vagy más ok miatt a jogosult nem veszi igénybe, azt az étkezést biztosító szolgáltató képviselőjénél, legkésőbb a távolmaradás napján be kell jelenteni. A bejelentést követő naptól a kötelezett a távolmaradás idejére mentesül az óvodában, az iskolában, illetve a kollégiumban a személyi térítési díj fizetésének kötelezettsége alól. Az intézménybe való visszatérést – az étkeztetés teljes körű biztosítása érdekében – a szolgáltató képviselőjénél a törvényes képviselőnek jelezni kell. Az intézménynek a törvényes képviselő kérelmére – a gyermek igazolt távolléte esetén – az étkeztetést elvitellel is biztosítani kell.


(5) Az óvodás, az iskolás és a kollégiumban elhelyezett gyermek (4) bekezdés szerinti távolmaradása esetén, ha a tárgy hónapra fizetendő személyi térítési díj összege kevesebb, mint a már befizetett összeg, a többletet a következő fizetés alkalmával be kell számítani, vagy vissza kell fizetni. Ha a fizetendő személyi térítési díj összege növekszik, a befizetett és a ténylegesen fizetendő összeg különbözetét visszamenőleg kell megfizetni.


VI. fejezet


Vegyes rendelkezések


8. §


(1) Az étkeztetés intézményi térítési díjait a rendelet melléklete tartalmazza.


(2) A Gyvt. 21/C. §-ban foglaltak értelmében az Önkormányzat a törvényes képviselő kérésére szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes déli meleg főétkezést biztosít a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére.


(3) Az ingyenes étkezésben részesülő gyermek törvényes képviselőjének bejelentési kötelezettsége van a távolmaradás napján és a visszatérést megelőző első munkanapon az intézmény, illetve a szolgáltató felé.


(4) A gyermekek napközbeni ellátása keretében megállapított személyi térítési díj további csökkentése az Önkormányzat Képviselő–testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 9/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 16. §-a figyelembe vételével történik.


(5) A személyi térítési díjak meg nem fizetése esetén – a hátralék felhalmozódásának csökkentése érdekében – az alábbiakat kell érvényesíteni:


a) Az iskolák tanulói esetében a térítési díj tárgy hónap 20. napjáig történő meg nem fizetése esetén a beszedéssel megbízottnak – a törvényes képviselőnek küldött írásbeli felszólítása mellett – a háromszori étkeztetést egyszeri étkeztetésre (csak ebédre) kell módosítania.


b) Legalább két havi térítési díj hátralék fennállása  esetén a gyermek az óvodai, az iskolai, illetve a kollégiumi étkeztetésből kizárható. Az étkezési térítési díj hátralék rendezését követően a gyermek, a tanuló részére a 7. § (1) bekezdés szerinti ellátást biztosítani kell. A Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóság által a törvényes képviselő ismételt, eredménytelen felszólítását követően a hátralék behajtásáról a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatósága gondoskodik.


c) A hátralék részletfizetés keretében történő rendezéséről – a törvényes képviselő írásos kérelme alapján – a bölcsődei és az óvodai ellátást igénybe vevő gyermekek esetében a bölcsődék és az óvoda intézmény vezetői, az iskolák és a kollégiumok tanulói tekintetében a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóság igazgatója dönt.


             VII. fejezet


Záró rendelkezések


9. §


(1) E rendelet a koronavírus okozta megbetegedés miatti veszélyhelyzet megszűnését követő hónap első napján lép hatályba.


(2) Hatályát veszti a Gyöngyös Város Képviselő-testületének a gyermekjóléti alapellátásokról, valamint gyermekek napközbeni ellátását biztosító étkezés intézményi térítési díjáról szóló 14/2017. (III.31.) önkormányzati rendelete.
Mellékletek