Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015.(X.22.) önkormányzati rendelete

az építményadóról

Hatályos: 2017. 09. 26 - 2020. 12. 15

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015.(X.22.) önkormányzati rendelete

az építményadóról

2017.09.26.

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szőlősgyörök község Önkormányzat illetékességi területére terjed ki.

Adókötelezettség

2. § (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény).

(2) Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül.

Az adó alanya

3. § (1) Az adó alanya (Htv. 3. §) az, aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos).

(2) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

(3) Társasház, -garázs, -üdülő esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös használatú helyiségek után az adó alanya az említett közösség.

Az adómentesség

4. § Mentes az adó alól:

a.) a Htv. 13. §-ában meghatározott építmény.
b.) a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze kivételével minden egyéb nem lakás céljára szolgáló épület,
c.) az Önkormányzat illetékességi területén életvitelszerűen Szőlősgyörök községben élő magánszemély tulajdonában álló lakás.
Az életvitelszerű lakóhely az:
- ahonnan az életét szervezi (pld. rendszeresen innen indul munkába vagy oktatási intézménybe, illetve ide tér haza),
- ahol az életviteléhez szükséges tevékenységeket (pld: étkezés, főzés, mosás, stb.) leginkább folytatja,
- amely családi élete helyszínéül szolgál,
- amelyre vonatkozóan közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe,
- amely elsődleges levelezési címként jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése

5. § (1) Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését vagy a használatbavétel tudomásulvételét vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadását követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik.

(2) Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni.

(3) Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az első félévben történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.

(4) Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.

Az adó alapja

6. § Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

Az adó mértéke

7. § (1) Az adó évi mértéke lakás építmény esetén: 900.- Ft/ m²

(2) Az adó évi mértéke nem lakás céljára szolgáló építmény, garázs építmény esetén: 120.-Ft/m²

(3) Az adó évi mértéke nem lakás céljára szolgáló építmény, üzleti célt szolgáló épület, épületrész (üzlet) esetén: 400.-Ft/m²

(4) Az adó évi mértéke nem lakás céljára szolgáló építmény, üzleti célt szolgáló épület, épületrész - iroda, raktár esetén: 160.-Ft/m²

(5) Az adó évi mértéke nem lakás céljára szolgáló építmény, külterületi építmények, épületrész - pince, présház, szerszámtárolók állattartásra és növénytermesztésre szolgáló építmény stb. esetén: 140.-Ft/m²

(6) Az adó évi mértéke nem lakás céljára szolgáló építmény, külterületi építmények, épületrész - fedett szín 10 m2 felett esetén: 160.-Ft/m²

Az adóbevallása és megfizetése

8. § (1/) Az adóalanynak az adóbevallást az adókötelezettséget érintő változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell benyújtani az adóhatósághoz.

(2) Az építményadót az adózónak félévenként, két egyenlő részletben az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell megfizetnie.

(3) Az építményadóztatással kapcsolatos eljárás során a fogalmakat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. §-ának megfelelően kell alkalmazni.

Záró rendelkezések

9. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésben a helyi adóról szóló – többször módosított – 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló – többször módosított – 2003. évi XCII. Törvény hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

(3) Ezzel egyidejűleg az építményadóról szóló 20/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.