Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2018.(XI.29.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról

Hatályos: 2018. 11. 30

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2018.(XI.29.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról

2018.11.30.

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. tv. 6. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §. (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. tv. 6. §. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Szőlősgyörök Község Önkormányzata közigazgatási területére és az ott működtetési jog alapján egészségügyi alapellátást nyújtó személyekre, szolgáltatókra.

Az egészségügyi ellátás körzeteinek megállapítása

2. § A területi ellátási kötelezettség körében Szőlősgyörök Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) háziorvosi, fogorvosi, védőnői, iskola-egészségügyi és ügyeleti ellátási körzeteket alakít ki.

3. § Az Önkormányzat egy (vegyes) háziorvosi körzetet alakít ki, melynek tevékenysége Szőlősgyörök község teljes közigazgatási területére kiterjed.

A háziorvos által ellátott feladatok különösen:
a.) felnőtt háziorvosi feladatok ellátása,
b.) gyermek háziorvosi feladatok ellátása,
c.) iskola-egészségügyi feladatok ellátása:
- Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskola 1.-8. évfolyamaiban,
- Szőlősgyöröki Lurkó Óvodában.

4. § A vegyes korcsoportú fogászati-alapellátási feladatokat Dr. Sztankula Kornél egyéni vállalkozó fogorvossal kötött Megbízási szerződés alapján biztosítja az Önkormányzat.

A fogorvosi alapellátás tekintetében az Önkormányzat egy körzetet alakít ki.

5. § Az Önkormányzat egy védőnői körzetet alakít ki. A védőnői körzet tekintetében Buzsák és Szőlősgyörök települések egy védőnői körzetet alkotnak.

6. § Az Önkormányzat egy iskola-egészségügyi körzetet alakít ki. Az iskola-egészségügyi körzet tekintetében Szőlősgyörök település egy körzetet alkot.

Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll.
A fogászati ellátást a fogorvos és a fogászati asszisztens közreműködésével látják el.

7. § Az Önkormányzat a településen az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást a Balatonboglári Dr. Török Sándor Egészségügyi Központtal (székhelye: 8630 Balatonboglár, Vikár Béla utca 4.) kötött feladat átadási/átvételi szerződés alapján biztosítja.

Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás tekintetében az Önkormányzat egy körzetet alakít ki.
Az ügyeleti ellátás körzete megegyezik Balatonboglár, Balatonlelle, Gamás, Karád, Látrány, Ordacsehi, Somogybabod, Somogytúr, Szőlősgyörök és Visz közigazgatási területével.

Az egészségügyi közszolgáltatás ellátása

8. § (1) Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott egészségügyi alapellátási feladatát egészségügyi vállalkozás útján, valamint az Önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottal látja el.

(2) Az Önkormányzat az egészségügyi alapellátás körébe tartozó közszolgáltatási feladata vállalkozás útján történő ellátásának szabályait feladat-ellátási szerződés tartalmazza.

(3) Több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett települési Önkormányzatok erre irányuló külön megállapodásban határozzák meg.

Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(2) A rendelet hatálybalépésével Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 9/2008. (V.27.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.