Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(I.28.) önkormányzati rendelete

Az avar és kerti hulladék égetéséről

Hatályos: 2002. 01. 28 - 2012. 05. 31

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(I.28.) önkormányzati rendelete

Az avar és kerti hulladék égetéséről1

2002.01.28.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 2000. évi CXXIX. törvénnyel módosított 1995. évi LIII. törvény 48. §. (3) bekezdés b., pontjában kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet személyi hatálya a településen lévő valamennyi természetes és jogi személyre kiterjed.

A rendelet területi hatálya Szőlősgyörök Község belterületére és külterületére terjed ki.

2. § Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon. Avart és kerti hulladékot csak hétfőtől szombatig 700 – 1900 óráig lehet égetni.

3. § Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, veszélyes hulladék, műanyag, gumi).

4. § A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.

5. § A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

6. § A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

7. § A kerti hulladék elszállítására a szervezett és meghirdetésre kerülő lomtalanítási akció is igénybe vehető.

8. § A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

9. § Aki e rendeletben foglaltakat megszegi szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

10. § E rendelet 2002. február 1-én lép hatályba.

Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1

Hatálybalépés ideje: 2002.02.01.